O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 56 szt. tabl. powl.; 5 mg, 84 szt.
...interakcji Nie przeprowadzono bada? interakcji lewocetyryzyny (w tym bada? z induktorami CYP3A4). Badania z zastosowaniem racematu cetyryzyny nie wykaza?y istotnych klinicznie niepo??danych interakcji (z antypiryn?, pseudoefedryn?, cymetydyn?, ketokonazolem, erytromycyn?, azytromycyn?, glipizydem i diazepamem). Niewielkie zmniejszenie klirensu cetyryzyny (16%) zaobserwowano w badaniu po podaniu wielokrotnym z teofilin? (400 mg raz na dob?); natomiast jednoczesne podawanie cetyryzyny nie zmienia?o klirensu teofiliny. W badaniu po podaniu wielokrotnym...
inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 5 amp. 5 ml
...krwawienia z przewodu pokarmowego - zahamowanie czynno?ci szpiku kostnego (ma?op?ytkowo??, leukopenia, agranulocytoza). Objawy ostre: reakcje psychotyczne, senno??, nasilenie dzia?ania leków uspokajaj?cych, nasilona toksyczno?? alkoholu. Je?li konieczne jest stosowanie leków uspokajaj?cych, mo?na poda? do?ylnie diazepam w ma?ych dawkach (np. rozpoczynaj?c od dawki 5 mg), monitoruj?c jednocze?nie uk?ad kr??enia i oddechowy. Leczenie Nie ma swoistej odtrutki. W razie wyst?pienia objawów zatrucia nale?y natychmiast przerwa? podawanie 5-fluorouracylu...
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...inne rodzaje interakcji Nie przeprowadzono bada? dotycz?cych interakcji lewocetyryzyny (w tym bada? z lekami indukuj?cymi CYP3A4); badania z zastosowaniem zwi?zku racemicznego cetyryzyny nie wykaza?y istotnych klinicznie niepo??danych interakcji (z antypiryn?, azytromycyn?, cymetydyn?, diazepamem, erytromycyn?, glipizydem, ketokonazolem i pseudoefedryn?). Niewielkie zmniejszenie klirensu cetyryzyny (16%) zaobserwowano w badaniu po podaniu wielokrotnym z teofilin? (400 mg raz na dob?); podczas gdy jednoczesne podawanie cetyryzyny nie wp?ywa?o na...
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 300 mg, 100 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 500 mg, 100 szt.
...Nimodypina. Walproinian sodu hamuje metabolizm nimodypiny, co mo?e powodowa? niedoci?nienie. Pochodne benzodiazepiny. U zdrowych ochotników walproinian wypiera? diazepam z jego miejsc wi?zania z albuminami osocza i hamowa? jego metabolizm. W leczeniu skojarzonym st??enie niezwi?zanego diazepamu mo?e by? zwi?kszone, a klirens osoczowy i obj?to?? dystrybucji wolnej frakcji diazepamu mog? by? zmniejszone (odpowiednio o 25% i 20%). Okres pó?trwania pozostaje jednak niezmieniony. U zdrowych ochotników jednoczesne...
Celecoxib | ATC: M 01 AH 01
kaps. twarde; 100 mg, 10 szt. kaps. twarde; 100 mg, 30 szt. kaps. twarde; 100 mg, 60 szt. kaps. twarde; 200 mg, 10 szt. kaps. twarde; 200 mg, 30 szt. kaps. twarde; 200 mg, 60 szt.
...jej po zako?czeniu terapii celekoksybem. W badaniach in vitro wykazano zdolno?? celekoksybu do hamowania metabolizmu katalizowanego przez cytochrom CYP2C19. Kliniczne znaczenie tych bada? nie jest znane. Przyk?adami leków metabolizowanych przez CYP2C19 jest diazepam, cytalopram i imipramina. W badaniu interakcji celekoksyb nie wywiera? istotnego klinicznie wp?ywu na farmakokinetyk? doustnych ?rodków antykoncepcyjnych (1 mg noretysteronu/35 µg etynylestradiolu). Celekoksyb nie zaburza, w zakresie istotnym klinicznie farmakokinetyki...
kaps. o przed?. uwalnianiu; 100 mg, 50 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu; 150 mg, 50 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu; 200 mg, 50 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu; 50 mg, 50 szt.
...Powy?sze objawy s? typowe dla przeciwbólowych leków opioidowych. Leczenie przedawkowania polega na utrzymaniu czynno?ci oddechowej i uk?adu kr??enia. W przypadku depresji oddechowej nale?y poda? nalokson, natomiast je?li wyst?pi? drgawki, nale?y rozwa?y? podanie diazepamu. Nale?y pami?ta?, ?e zastosowanie naloksonu mo?e zwi?ksza? ryzyko powstawania drgawek. Hemodializa lub hemofiltracja nie s? wystarczaj?cym b?d? odpowiednim sposobem leczenia ostrego przedawkowania tramadolu ze wzgl?du na zbyt wolne usuwanie tramadolu z...
Tamsulosin | ATC: G 04 CA 02
kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde; 0,4 mg, 30 szt. kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde; 0,4 mg, 90 szt.
...w zakresie warto?ci prawid?owych, nie ma potrzeby zmiany dawkowania produktu. W badaniach in vitro leki takie, jak: diazepam, propranolol, trichlorometiazyd, chlormadynon, amitryptylina, diklofenak, glibenklamid, symwastatyna czy warfaryna nie wp?ywa?y na zmian? wolnej 2 frakcji tamsulosyny w surowicy krwi. Tamsulosyna nie mia?a równie? wp?ywu na woln? frakcj? diazepamu, propranololu, trichlorometiazydu czy chlormadynonu. Diklofenak i warfaryna mog? zwi?ksza? szybko?? eliminacji tamsulosyny. Jednoczesne podawanie tamsulosyny chlorowodorku w...
kaps. dojelitowe, twarde; 20 mg, 28 szt.
...substancji czynnych, równie? metabolizowanych przez CYP2C19 mo?e by? zmniejszony, a ogólnoustrojowa ekspozycja na te leki mo?e by? zwi?kszona. Do substancji takich nale?? mi?dzy innymi: R-warfaryna oraz inni antagoni?ci witaminy K, cylostazol, diazepam i fenytoina. Cylostazol Omeprazol podawany zdrowym ochotnikom w dawkach 40 mg w badaniu z dawkowaniem w schemacie skrzy?owanym (cross-over) zwi?ksza? Cmax oraz AUC cylostazolu odpowiednio o 18% oraz o 26...
tabl. mus.; 10 mg, 10 szt.
...ograniczone i dotychczas nie opisano ci??kiego zatrucia. Podstawowym post?powaniem powinno by? p?ukanie ?o??dka (je?li jest to uzasadnione) i podanie w?gla aktywowanego. W przypadku ostrego zatrucia nale?y zastosowa? leczenie objawowe, takie jak podanie diazepamu w przypadku drgawek lub ostrych dystonii. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwhistaminowe do stosowania ogólnego. Pochodne piperazyny. Kod ATC: R06AE07 Cetyryzyny dichlorowodorek jest racematem i dzia?a...
Venlafaxine | ATC: N 06 AX 16
kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 150 mg, 28 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 150 mg, 60 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 37,5 mg, 28 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 75 mg, 28 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 75 mg, 60 szt.
Venlafaxine | ATC: N 06 AX 16
kaps. o przed?. uwalnianiu; 150 mg, 28 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu; 75 mg, 28 szt.
...nie wykazuje dzia?ania hamuj?cego na CYP3A4 (alprazolam i karbamazepina), CYP1A2 (kofeina), CYP2C9 (tolbutamid) oraz CYP2C19 (diazepam). Lit Jednoczesne stosowanie wenlafaksyny i litu mo?e spowodowa? wyst?pienie zespo?u serotoninowego (patrz Zespó? serotoninowy). Diazepam Wenlafaksyna nie ma wp?ywu na farmakokinetyk? i farmakodynamik? diazepamu oraz jego aktywnego metabolitu demetylodiazepamu. Wydaje si?, ?e diazepam nie wp?ywa na farmakokinetyk? wenlafaksyny i O-demetylowenlafaksyny. Nie wiadomo, czy wyst?puj? interakcje farmakokinetyczne i...
Fluoxetine | ATC: N 06 AB 03
kaps. twarde; 20 mg, 30 szt.
...siln? interakcj? farmakologiczn? z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) ? patrz punkt 4.3 Przeciwwskazania. Zaobserwowano, ?e fluoksetyna mo?e spowodowa? zwi?kszenie st??enia we krwi niektórych leków dzia?aj?cych na OUN takich jak: karbamazepina, haloperydol, klozapina, diazepam, alprazolam, lit, fenytoina oraz trójpier?cieniowe leki przeciwdepresyjne. W niektórych przypadkach zaobserwowano nawet objawy toksyczno?ci. W przypadku konieczno?ci stosowania jednoczesnego tego typu leków, nale?y rozwa?y? zmian? schematu dawkowania oraz obserwowa? pacjenta. Podanie...
tabl. dojelitowe; 40 mg, 28 szt. tabl. dojelitowe; 40 mg, 56 szt.
...450. G?ównym szlakiem metabolicznym jest demetylacja przez CYP2C19, za? inne szlaki metaboliczne obejmuj? utlenienie przez CYP3A4. Badania interakcji z innymi substancjami, które s? metabolizowane przy udziale tego samego uk?adu enzymatycznego jak karbamazepina, diazepam, glibenklamid, nifedypina i doustne ?rodki antykoncepcyjne zawieraj?ce lewonorgestrel i etynyloestriadiol nie wykaza?y klinicznie istotnych interakcji. Wyniki z zakresu bada? dotycz?cych interakcji wskazuj?, ?e pantoprazol nie ma wp?ywu na metabolizm substancji czynnych...
tabl. dojelitowe; 20 mg, 28 szt. tabl. dojelitowe; 20 mg, 56 szt.
...450. G?ównym szlakiem metabolicznym jest demetylacja przez CYP2C19, za?, inne szlaki metaboliczne obejmuj? utlenienie przez CYP3A4. Badania interakcji z innymi substancjami, które s? metabolizowane przy udziale tego samego uk?adu enzymatycznego, jak: karbamazepina, diazepam, glibenklamid, nifedypina i doustne ?rodki antykoncepcyjne zawieraj?ce lewonorgestrel i etynyloestradiol nie wykaza?y klinicznie istotnych interakcji. Wyniki z zakresu bada? dotycz?cych interakcji wskazuj?, ?e pantoprazol nie ma wp?ywu na metabolizm substancji czynnych...
Pantoprazole | ATC: A 02 BC 02
tabl. dojelitowe; 20 mg, 14 szt. tabl. dojelitowe; 20 mg, 7 szt.
...P-450. Nie mona wykluczy? interakcji pantoprazolu z innymi substancjami, adnych które s? metabolizowane przy udziale tego samego uk?adu enzymatycznego. Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji w specyficznych testach przeprowadzonych dla: karbamazepiny, kofeiny, diazepamu, diklofenaku, digoksyny, etanolu, glibenklamidu, ?rodków metoprololu, naproksenu, nifedypiny, fenytoiny, piroksykamu, teofiliny i doustnych antykoncepcyjnych zawieraj?cych lewonorgestrel i etynyloestradiol. Na podstawie przeprowadzonych bada? farmakokinetycznych nie stwierdzono wyst?powania interakcji pomi?dzy pantoprazolem i fenprokumonem...
tabl. powl.; 2 mg+ 0,03 mg, 21 szt. tabl. powl.; 2 mg+ 0,03 mg, 63 szt.
...takie jak imidazolowe leki przeciwgrzybicze (np. flukonazol), indynawir lub troleandomycyna. Etynyloestradiol mo?e wp?ywa? na metabolizm innych substancji: - przez hamowanie enzymów mikrosomalnych w?troby, co powoduje wzrost st??enia w surowicy takich substancji czynnych, jak diazepam (i inne benzodiazepiny metabolizowane przez hydroksylacj?), cyklosporyna, teofilina i prednizolon. - przez indukowanie glukuronidacji, a tym samym obni?anie st??enia, na przyk?ad klofibratu, paracetamolu, morfiny i lorazepamu. Zapotrzebowanie na insulin? lub doustne leki...
Bivalirudin | ATC: B 01 AE 06
inf./inj. [prosz. do przyg. konc.]; 250 mg, 10 fiol. inf./inj. [prosz. do przyg. konc.]; 250 mg, 2 fiol.
...nie nale?y podawa? przez ten sam dost?p do?ylny, przez który jest podawana biwalirudyna, poniewa? mo?e to spowodowa? zm?tnienia roztworu, tworzenie si? mikrocz?steczek lub du?ych wytr?ce?: alteplazy, chlorowodorku amiodaronu, amfoterycyny B, chlorowodorku chloropromazyny, diazepamu, edysylanu prochlorperazyny, reteplazy, streptokinazy i chlorowodorku wankomycyny. Wymienionych poni?ej sze?? leków wykazuje niezgodno?ci z biwalirudyn? zale?ne od dawki/st??enia. W tabeli 9 zamieszczono podsumowanie warto?ci st??e? zwi?zków, które wykazuj? zgodno?? b?d?...
Disulfiram | ATC: N 07 BB 01
tabl.; 500 mg, 30 szt.
...reakcji disulfiram-alkohol patrz punkt 4.8. Amitryptylina mo?e nasila? objawy reakcji disulfiramowej. Chloropromazyna os?abia niektóre objawy reakcji disulfiramowej, jednak?e ca?o?ciowo mo?e t? reakcj? nasila?. Disufiram hamuje metabolizm niektórych benzodiazepin takich jak diazepam i chlordiazepoksyd zwi?kszaj?c ich dzia?anie uspokajaj?ce. Nie wykazano takiej interakcji dla oksazepamu. Benzodiazepiny mog? zmniejsza? objawy reakcji disulfiramowej. Disulfiram hamuje metabolizm wielu leków, które s? przekszta?cane w w?trobie (takie jak fenytoina...
Olanzapine | ATC: N 05 AH 03
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 20 mg, 28 szt.
...?adnych szczególnych interakcji, jak zosta?o to potwierdzone w badaniach in vivo, w których nie stwierdzono hamowania metabolizmu nast?puj?cych substancji czynnych: trójpier?cieniowe leki przeciwdepresyjne (g?ównie szlak metaboliczny CYP2D6), warfaryna (CYP2C9), teofilina (CYP1A2) lub diazepam (CYP3A4 i 2C19). Nie stwierdzono interakcji olanzapiny podawanej równocze?nie z litem czy biperydenem. Monitorowanie st??e? terapeutycznych walpronianu w osoczu nie wskazuje na konieczno?? zmiany jego dawki po rozpocz?ciu jednoczesnego podawania olanzapiny...
Olanzapine | ATC: N 05 AH 03
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 15 mg, 28 szt.
...?adnych szczególnych interakcji, jak zosta?o to potwierdzone w badaniach in vivo, w których nie stwierdzono hamowania metabolizmu nast?puj?cych substancji czynnych: trójpier?cieniowe leki przeciwdepresyjne (g?ównie szlak metaboliczny CYP2D6), warfaryna (CYP2C9), teofilina (CYP1A2) lub diazepam (CYP3A4 i 2C19). Nie stwierdzono interakcji olanzapiny podawanej równocze?nie z litem czy biperydenem. Monitorowanie st??e? terapeutycznych walpronianu w osoczu nie wskazuje na konieczno?? zmiany jego dawki po rozpocz?ciu jednoczesnego podawania olanzapiny...
Olanzapine | ATC: N 05 AH 03
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 10 mg, 28 szt.
...?adnych szczególnych interakcji, jak zosta?o to potwierdzone w badaniach in vivo, w których nie stwierdzono hamowania metabolizmu nast?puj?cych substancji czynnych: trójpier?cieniowe leki przeciwdepresyjne (g?ównie szlak metaboliczny CYP2D6), warfaryna (CYP2C9), teofilina (CYP1A2) lub diazepam (CYP3A4 i 2C19). Nie stwierdzono interakcji olanzapiny podawanej równocze?nie z litem czy biperydenem. Monitorowanie st??e? terapeutycznych walpronianu w osoczu nie wskazuje na konieczno?? zmiany jego dawki po rozpocz?ciu jednoczesnego podawania olanzapiny...
Olanzapine | ATC: N 05 AH 03
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 5 mg, 28 szt.
...?adnych szczególnych interakcji, jak zosta?o to potwierdzone w badaniach in vivo, w których nie stwierdzono hamowania metabolizmu nast?puj?cych substancji czynnych: trójpier?cieniowe leki przeciwdepresyjne (g?ównie szlak metaboliczny CYP2D6), warfaryna (CYP2C9), teofilina (CYP1A2) lub diazepam (CYP3A4 i 2C19). Nie stwierdzono interakcji olanzapiny podawanej równocze?nie z litem czy biperydenem. Monitorowanie st??e? terapeutycznych walpronianu w osoczu nie wskazuje na konieczno?? zmiany jego dawki po rozpocz?ciu jednoczesnego podawania olanzapiny...
tabl. powl.; 500 mg+ 65 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg+ 65 mg, 24 szt. tabl. powl.; 500 mg+ 65 mg, 50 szt.
...przedawkowaniu kofeiny nale?y opró?ni? ?o??dek poprzez wywo?anie wymiotów lub p?ukanie ?o??dka, mo?na te? poda? w?giel aktywny. Podawanie tlenku glinu mo?e zmniejszy? podra?nienie b?ony ?luzowej przewodu pokarmowego. Je?li wyst?puj? drgawki nale?y do?ylnie poda? diazepam lub barbituran. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1. W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: paracetamol, produkty z?o?one (bez psycholeptyków); kod ATC: N02BE51 Apap Extra jest lekiem przeciwbólowym i przeciwgor?czkowym. Produkt stanowi po??czenie paracetamolu dzia?aj?cego...
Naproxen | ATC: M 01 AE 02
tabl.; 250 mg, 30 szt. tabl.; 250 mg, 90 szt. tabl.; 500 mg, 30 szt.
...czasu. Nale?y dok?adnie monitorowa? czynno?? nerek i w?troby. Nale?y monitorowa? pacjentów przez co najmniej 4 godziny od przyj?cia potencjalnie toksycznej ilo?ci naproksenu. Drgawki, cz?ste lub trwaj?ce przez d?ugi czas, powinny by? leczone diazepamem podanym do?ylnie. Przeprowadzenie bada? innych parametrów jest uwarunkowane od stanu klinicznego pacjenta. Hemodializa nie zmniejsza st??enia naproksenu w osoczu ze wzgl?du na jego wysoki stopie? wi?zania z bia?kami osocza. Hemodializa mo?e...
Naproxen | ATC: M 01 AE 02
tabl.; 500 mg, 30 szt.
Tamsulosin | ATC: G 04 CA 02
kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 0,4 mg, 30 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 0,4 mg, 90 szt.
...osoczu, ale poniewa? st??enia mieszcz? si? w granicach terapeutycznych, dostosowanie dawkowania nie jest konieczne. In vitro ani diazepam ani propranolol, trichlorometiazyd, chlormadynon, amitryptylina, diklofenak, glibenklamid, symwastatyna ani warfaryna nie zmieniaj? st??enia wolnej frakcji tamsulosyny w ludzkim osoczu. Równie? tamsulosyna nie zmienia st??e? w osoczu wolnych frakcji diazepamu, propranololu, trichlorometiazydu ani chlormadynonu. Diklofenak i warfaryna mog? zwi?ksza? szybko?? eliminacji tamsulosyny. 2 Jednoczesne podawanie tamsulosyny chlorowodorku...
tabl. powl.; 37,5/325 mg, 10 szt. tabl. powl.; 37,5/325 mg, 20 szt. tabl. powl.; 37,5/325 mg, 30 szt. tabl. powl.; 37,5/325 mg, 60 szt. tabl. powl.; 37,5/325 mg, 90 szt.
...lub p?ukanie ?o??dka. ? Nale?y wprowadzi? leczenie podtrzymuj?ce, takie jak zachowanie dro?no?ci dróg oddechowych, czynno?ci uk?adu kr??enia; w celu odwrócenia depresji o?rodka oddechowego nale?y stosowa? nalokson; napady drgawek mo?na kontrolowa? za pomoc? diazepamu. ? Tramadol jest wydalany z osocza w znikomym stopniu poprzez hemodializ? lub hemofiltracj?. W zwi?zku z tym, leczenie ostrego przedawkowania tramadolu z paracetamolem za pomoc? samej hemodializy lub hemofiltracji nie jest...
tabl.; 250 mg, 30 szt. (blistry)
...zwi?kszaj?c o 0,25 ?g/kg mc./min do momentu przywrócenia w?a?ciwego skurczowego ci?nienia krwi (wi?cej ni? 100 mm Hg); - diazepam: infuzja 2 mg/kg mc. przez 30 min jako dawka pocz?tkowa, nast?pnie 1-2 mg/kg mc./dob? przez 2-4 doby; diazepam mo?e zmniejszy? dzia?anie kardiotoksyczne chlorochiny. Zakwaszenie moczu, hemodializa, dializa otrzewnowa i transfuzja wymienna s? nieskuteczne w zatruciu chlorochin?. Chlorochina jest...
Olanzapine | ATC: N 05 AH 03
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 10 mg, 30 szt.
...si? spodziewa? ?adnych szczególnych interakcji, co potwierdzono w badaniach in vivo, w których nie stwierdzono hamowania metabolizmu nast?puj?cych substancji czynnych: trójpier?cieniowych leków przeciwdepresyjnych (g?ównie szlak metaboliczny CYP2D6), warfaryny (CYP2C9), teofiliny (CYP1A2) lub diazepamu (CYP3A4 i 2C19). Nie stwierdzono interakcji olanzapiny podawanej równocze?nie z litem czy biperydenem. Monitorowanie st??e? terapeutycznych walpronianu w osoczu nie wskazuje na konieczno?? modyfikacji jego dawki po rozpocz?ciu jednoczesnego podawania olanzapiny...
Olanzapine | ATC: N 05 AH 03
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 15 mg, 30 szt.
...si? spodziewa? ?adnych szczególnych interakcji, co potwierdzono w badaniach in vivo, w których nie stwierdzono hamowania metabolizmu nast?puj?cych substancji czynnych: trójpier?cieniowych leków przeciwdepresyjnych (g?ównie szlak metaboliczny CYP2D6), warfaryny (CYP2C9), teofiliny (CYP1A2) lub diazepamu (CYP3A4 i 2C19). Nie stwierdzono interakcji olanzapiny podawanej równocze?nie z litem czy biperydenem. Monitorowanie st??e? terapeutycznych walpronianu w osoczu nie wskazuje na konieczno?? modyfikacji jego dawki po rozpocz?ciu jednoczesnego podawania olanzapiny...