O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. powl.; 0,03 mg+ 2 mg, 21 szt.
...oko?o dwukrotnie wi?ksze w porównaniu z dawk? pojedyncz?. Dienogest Wch?anianie Dienogest podany doustnie jest szybko i prawie ca?kowicie wch?aniany. Po jednorazowym podaniu maksymalne st??enie dienogestu w surowicy wyst?puje po oko?o 2,5 godzinach i wynosi 51 ng/ml. Bezwzgl?dna dost?pno?? biologiczna dienogestu podanego z etynyloestradiolem wynosi oko?o 96%. ES/H/0161/001/R/001 16 Dystrybucja Dienogest wi??e si? z albuminami surowicy krwi, a...
tabl. powl.; 0,03 mg+ 2 mg, 21 szt. tabl. powl.; 0,03 mg+ 2 mg, 63 szt.
...wi???ce w surowicy. Dienogest Dienogest jest pochodn? 19-nortestosteronu, w badaniach in vitro wykazuje 10- do 30-krotnie mniejsze powinowactwo do receptora progesteronowego w porównaniu z innymi syntetycznymi progestagenami. Badania in vivo przeprowadzone na zwierz?tach pokaza?y, ?e wykazuje on znaczne dzia?anie progesteronowe oraz antyandrogenowe. Badania in vivo wykaza?y, ?e dienogest nie wykazuje znacz?cego dzia?ania androgenowego, mineralokortykosteroidowego ani glikokortykosteroidowego. Ustalono, ?e dawka dienogestu hamuj?ca owulacj?...
tabl. powl.; 0,03 mg+ 2 mg, 21 szt.
...oko?o dwukrotnie wi?ksze w porównaniu z dawk? pojedyncz?. 14 ? Dienogest Wch?anianie Dienogest podany doustnie jest szybko i prawie ca?kowicie wch?aniany. Po pojedynczym podaniu produktu leczniczego jego maksymalne st??enie w surowicy krwi wyst?puje po oko?o 2,5 godzinach i wynosi 51 ng/ml. Dost?pno?? biologiczna dienogestu podanego z etynyloestradiolem wynosi oko?o 96%. Dystrybucja Dienogest wi??e si? z albuminami surowicy, a nie wi??e si? z...
tabl. powl.; 0,03 mg+ 2 mg, 28 szt. tabl. powl.; 0,03 mg+ 2 mg, 84 szt.
...moczem do wydalanych z ?ó?ci? wynosi 4:6. ? Dienogest Wch?anianie Dienogest podany doustnie jest szybko i prawie ca?kowicie wch?aniany. Po jednorazowym podaniu produktu leczniczego Atywia Daily maksymalne st??enie dienogestu w surowicy krwi wyst?puje po oko?o 2,5 godzinach i wynosi 51 ng/ml. Dost?pno?? biologiczna dienogestu podanego z etynyloestradiolem wynosi oko?o 96%. Dystrybucja Dienogest wi??e si? z albuminami surowicy krwi, a nie wi???...
tabl. powl.; 0,03 mg+ 2 mg, 21 szt.
...na wi?zanie dienogestu z bia?kami surowicy. Obj?to?? dystrybucji dienogestu wynosi 37 do 45 l. Metabolizm Dienogest metabolizowany jest g?ównie na drodze hydroksylacji i sprz?gania z tworzeniem metabolitów nieaktywnych endokrynologicznie. Metabolity te s? szybko usuwane z osocza, dlatego w ludzkim osoczu nie stwierdza si? metabolitów poza dienogestem w postaci niezmienionej. Klirens ca?kowity po podaniu pojedynczej dawki wynosi 3,6 l/godzin?. Eliminacja St??enie dienogestu w...
tabl.; 0,03 mg+ 2 mg, 21 szt.
...w surowicy jest oko?o dwa razy wi?ksze w porównaniu z dawk? pojedyncz?. Dienogest Wch?anianie Dienogest podany doustnie jest szybko i prawie ca?kowicie wch?aniany. Po jednorazowym podaniu maksymalne st??enie dienogestu w surowicy wyst?puje po oko?o 2,5 godzinach i wynosi 51 ng/ml. Dost?pno?? biologiczna dienogestu podanego z etynyloestradiolem wynosi oko?o 96%. Dystrybucja Dienogest wi??e si? z albuminami surowicy, a nie wi??e si? z globulinami...
Ethinylestradiol + Dienogest | ATC: G 03 HB, G 03 AA 17
tabl. powl.; 0,03 mg+ 2 mg, 21 szt. tabl. powl.; 0,03 mg+ 2 mg, 63 szt.
...oraz bia?ka wi???ce w surowicy. Dienogest Dienogest jest pochodn? 19-nortestosteronu, in vitro wykazuje 10- do 30-krotnie mniejsze powinowactwo do receptora progesteronowego w porównaniu z innymi syntetycznymi progestagenami. Badania in vivo przeprowadzone na zwierz?tach pokaza?y, ?e wykazuje on znaczne dzia?anie progesteronowe oraz antyandrogenowe. In vivo, dienogest nie wykazuje znacz?cego dzia?ania androgenowego, mineralokortykosteroidowego ani glikokortykosteroidowego. Ustalono, ?e dawka wy??cznie dienogestu hamuj?ca owulacj? wynosi 1...
tabl. powl.; 0,03 mg+ 2 mg, 21 szt.
...do zmniejszenia cz?sto?ci wyst?powania niedoboru ?elaza. 1.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne ? Dienogest Wch?anianie Dienogest podany doustnie jest szybko i prawie ca?kowicie wch?aniany. Po jednorazowym podaniu maksymalne st??enie dienogestu w surowicy krwi wyst?puje po oko?o 2,5 godzinach i wynosi 51 ng/ ml. Dost?pno?? biologiczna dienogestu podanego z etynyloestradiolem wynosi oko?o 96%. Dystrybucja Dienogest wi??e si? z albuminami surowicy krwi, a nie wi??e si? z...
tabl. powl.; , 28 szt.
...H-dienogestu. Metabolizm Dienogest jest niemal ca?kowicie metabolizowany w znanych szlakach metabolizmu steroidów (hydroksylacja, sprz?ganie), g?ównie przez CYP3A4. Metabolity farmakologicznie nieaktywne s? wydalane bardzo szybko, w rezultacie dienogest jako g?ówna frakcja w osoczu liczy oko?o 50% kr???cego niezmienionego dienogestu. Ca?kowity klirens po podaniu do?ylnym 3 H-dienogestu obliczono na 5,1 l/h. Wydalanie Okres pó?trwania dienogestu w osoczu wynosi oko?o 11 godzin. Dienogest...
Dienogest | ATC: G 03 DB 08
tabl.; 2 mg, 28 szt.
...walerianianu estradiolu/dienogestu st??enie dienogestu w osoczu by?o zwi?kszone w stanie stacjonarnym. Równoczesne podawanie z silnym inhibitorem ? ketokonazolem ? prowadzi?o do 186% zwi?kszenia AUC(0-24h) w stanie stacjonarnym dla dienogestu. W przypadku równoczesnego podawania z umiarkowanym inhibitorem ? erytromycyn? ? AUC (0-24h) dienogestu w stanie stacjonarnym by?o zwi?kszone o 62%. Znaczenie kliniczne tych interakcji jest nieznane. 5 ? Oddzia?ywanie dienogestu na...