O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Metildigoxin | ATC: C 01 AA 08
tabl.; 0,1 mg, 30 szt.
tabl.; 0,1 mg, 30 szt. tabl.; 0,25 mg, 30 szt.
...LECZNICZEGO DIGOXIN TEVA, 100 µg, tabletki DIGOXIN TEVA, 250 µg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka zawiera 100 µg lub 250 µg digoksyny (Digoxinum). Substancja pomocnicza o znanym sk?adzie: laktoza jednowodna 52,30 mg lub 65,25 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA DIGOXIN TEVA, 100 µg, tabletki Tabletki koloru bia?ego, okr?g?e, o jednolitej powierzchni. DIGOXIN...
tabl.; 250 µg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DIGOXIN WZF, 250 mikrogramów (?g), tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 250 mikrogramów digoksyny (Digoxinum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna 156,75 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Tabletki Digoxin WZF s? barwy bia?ej (dopuszczalny odcie? szarawy), okr?g?e, p?askie ze ?ci?tym obrze?em, z jednostronnie umieszczon?...
inj. [roztw.]; 0,25 mg/ml, 5 amp. 2 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DIGOXIN WZF, 0,25 mg/ml, roztwór do wstrzykiwa? 2. SK?AD ILO?CIOWY I JAKO?CIOWY Ka?dy ml roztworu zawiera 0,25 mg digoksyny (Digoxinum). Ka?da ampu?ka (2 ml) zawiera 0,5 mg digoksyny (Digoxinum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: ka?dy ml zawiera 101,25 mg etanolu 96% oraz 414,8 mg glikolu propylenowego (E 1520). Pe?ny wykaz substancji...
tabl. dojelitowe; 20 mg, 18 szt.
...których wyst?pi? niedobór magnezu, nast?pi?a poprawa po uzupe?nieniu poziomu magnezu i zaprzestaniu stosowania IPP. W przypadku pacjentów, u których przewiduje si? d?u?sze stosowanie IPP lub u pacjentów, kórzy przyjmuj? IPP z lekiem digoxin lub lekami mog?cymi powodowa? niedobór magnezu (np. lekami moczop?dnymi), lekarz powinien zleci? badanie poziomu magnezu przed rozpocz?ciem stosowania IPP oraz okresowo w trakcie leczenia. 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi...
tabl. dojelitowe; 40 mg, 18 szt.
...których wyst?pi? niedobór magnezu, nast?pi?a poprawa po uzupe?nieniu poziomu magnezu i zaprzestaniu stosowania IPP. W przypadku pacjentów, u których przewiduje si? d?u?sze stosowanie IPP lub u pacjentów, kórzy przyjmuj? IPP z lekiem digoxin lub lekami mog?cymi powodowa? niedobór magnezu (np. lekami moczop?dnymi), lekarz powinien zleci? badanie poziomu magnezu przed rozpocz?ciem stosowania IPP oraz okresowo w trakcie leczenia. 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...nie mo?na wykluczy? wyst?powania podobnego dzia?ania, jak podczas jednoczesnego stosowania ze ?rodkami antykoncepcyjnymi. Leki te by?y stosowane jednocze?nie i dobrze tolerowane przez wiele pacjentek bior?cych udzia? w badaniach klinicznych. Inne produkty lecznicze Digoxin: Na podstawie przeprowadzonych specyficznych bada? nad interakcjami mo?na przypuszcza?, ?e nie wyst?puje klinicznie istotna interakcja z digoksyn?. Dzieci i m?odzie?: Badania interakcji zosta?y przeprowadzone tylko u pacjentów doros?ych. Zakres i stopie?...