O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inj. [roztw.]; 5 mg/ml, 5 amp. 1 ml
...ATC: G 02 AD Ol Dinoprost jest prostaglandyn? typu F2 alfa powoduj?c? skurcz mi??nia macicy na ka?dym etapie ci??y przyspiesza równie? dojrzewanie szyjki macicy. ? Prostaglandyna F2 alfa jest zredukowan? postaci? prostaglandyny E2 (dinoprostonu). Dinoprost powoduje aktywacj? fosfolipazy C, zwi?kszenie przepuszczalno?ci b?on komórkowych dla jonów wapnia i tym zwi?kszenie st??eniajonów wapniowych samym wewn?trz komórek, powoduje co skurcz mi??nia macicy. Dinoprost bierze równie? udzia?w procesie...
Misoprostol | ATC: G 02 AD 06
system terapeutyczny dopochwowy; 200 µg, 1 szt.
...wieloo?rodkowym badaniem z podwójnie ?lep? prób? przeprowadzonym w USA z udzia?em 1.358 kobiet w ci??y. W badaniu porównywano skuteczno?? i bezpiecze?stwo produktu leczniczego Misodel z systemem terapeutycznym dopochwowym zawieraj?cym 10 mg dinoprostonu (Propess ® ). Nieródki i wieloródki z niedojrza?? szyjk? macicy (zmodyfikowana skala Bishop?a ? 4) przydzielono losowo do grupy otrzymuj?cej Misodel lub grupy otrzymuj?cej Propess ®, przez okres do 24 godzin. Równorz?dnym...
Dinoprostone | ATC: G 02 AD 02
?el dopochwowy; 0,5 mg/3 g, 1 tuba 3 g
...narz?dów na inne bod?ce hormonalne. Dinoproston podany do szyjki macicy przyspiesza jej dojrzewanie u pacjentek w celu wspomagania indukcji porodu. Dok?adny mechanizm dzia?ania produktu nie zosta? dotychczas w pe?ni wyja?niony, jednak?e do?wiadczalnie wykazano, ?e po podaniu dinoprostonu obj?to?? krwi kr???cej w szyjce wzrasta, podobnie jak w pocz?tkowych etapach spontanicznego porodu. Dane potwierdzaj? fakt, ?e podanie do szyjki macicy dinoprostonu stymuluje hemodynamik? szyjki, a w...