O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Diosmin | ATC: C 05 CA 03
tabl. powl.; 600 mg, 30 szt.
...podwójnej ?lepej próby z podawaniem placebo. Diosmina zwi?ksza skurczowe i rozkurczowe ci?nienie krwi podczas ortostatycznego spadku ci?nienia w okresie pooperacyjnym. Dzia?anie ochronne na naczynia ?ylne Diosmina zapobiega powik?aniom krwotocznym. Zwi?kszenie oporu naczyniowego jest proporcjonalne do przyjmowanej dawki. 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne Badania farmakokinetyki produktu leczniczego by?y prowadzone na zwierz?tach z u?yciem diosminy znakowanej w?glem radioaktywnym 14 C. Wch?anianie Diosmina dobrze si? wch?ania po podaniu...
DIHOTC
Diosmin | ATC: C 05 CA 03
tabl. powl.; 500 mg, 30 szt. tabl. powl.; 500 mg, 60 szt.
...?upie? ró?owy) wynikaj?cych z nadwra?liwo?ci na diosmin?. Po podaniu diosminy (wg dost?pnej literatury w mniej ni? 2% przypadków) mog? wyst?pi? zaburzenia ?o??dka i jelit (bóle ?o??dka, nudno?ci, niestrawno??, wymioty, biegunka lub inne zaburzenia dotycz?ce przewodu pokarmowego). Notowano tak?e przypadki wyst?pienia zaburze? neurowegetatywnych (bezsenno??, trudno?ci w zasypianiu, zawroty i bóle g?owy, niepokój), które na ogó? nie wymaga?y przerwania podawania diosminy i przemija?y wkrótce po jej...
Diosmin | ATC: C 05 CA 03
tabl. powl.; 1 g, 30 szt.
...?upie? ró?owy) wynikaj?cych nadwra?liwo?ci z na diosmin?. P0 podaniu diosminy (wg dost?pnej literatury w mniej ni? 2% przypadków) mog? wyst?pi? zaburzenia ?o??dka i jelit (bóle ?o??dka, nudno?ci, niestrawno??, wymioty, biegunka lub inne zaburzenia dotycz?ce przewodu pokarmowego). Notowano tak?e przypadki wyst?pienia zaburze? neurowegetatywnych (bezsenno??, trudno?ci w zasypianiu, zawroty i bóle g?owy, niepokój), które na ogó? nie wymaga?y przerwania podawania diosminy i przetnij a?y wkrótce po...
tabl.; 1 g, 30 szt. tabl.; 1 g, 60 szt.
...u pacjentów przyjmuj?cych diosmin? i placebo. Produkt leczniczy zwi?ksza wytrzyma?o?? uk?adu kapilarnego, szczególnie u pacjentów wykazuj?cych podwy?szon? krucho?? naczy?. Badania przeprowadzone z zastosowaniem podwójnie ?lepej próby, kontrolowane za pomoc? placebo, wykaza?y skuteczno?? terapeutyczn? diosminy we flebografii, w terapii czynno?ciowej i organicznej przewlek?ej niewydolno?ci ?ylnej ko?czyn dolnych oraz w proktologii w leczeniu ?ylaków odbytu. 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne Po podaniu doustnym, diosmina wch?ania si? z...
Diosmin | ATC: C 05 CA 03
tabl.; 600 mg, 30 szt.
...kod ATC: C 05 CA 03 Diosmina zwi?ksza napi?cie ?ciany naczy? ?ylnych, normalizuje przepuszczalno?? naczy?, dzia?a ochronnie na ?cian? naczy?. Badania prowadzone na zwierz?tach oraz badania kliniczne wykaza?y nast?puj?ce w?a?ciwo?ci produktu: U zwierz?t: ? Wp?yw diosminy na napi?cie ?ciany naczy? ?ylnych: - u psów poddanych znieczuleniu ogólnemu po do?ylnym podaniu diosminy obserwowano podwy?szenie ci?nienia ?ylnego. ? W?a?ciwo?ci ochronne diosminy na ?cian? naczy?: - u szczurów obserwowano...
Diosmin | ATC: C 05 CA 53
tabl. powl.; 500 mg, 30 szt.
l. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO powlekane i PELETHROCIN 500mg tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY IILOO?CIOWYSUBSTANCJI CZYNNYCH Ka?da tabletka zawiera: zmikronizowan? diosmin? 500 mg (Diosminum) Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Tabletki powlekane owalne, obustronnie wypuk?e, ró?owobe?owe rowkiem dziel?cym. z - 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania kliniczne Leczenie objawów zwi?zanych z niewydolno?ci? ?yln? ko?czyn dolnych: uczucie ci??ko?ci nóg - ból...
Diosmin | ATC: C 05 CA 03
tabl. powl.; 600 mg, 30 szt.
...metabolizowana w cyklu w?trobowym. Powy?sze dane, uzyskane z bada? na zwierz?tach, mog? sugerowa? dobr? wch?anialno?? diosminy po podaniu doustnym. 5.3. Przedkliniczne dane o bezpiecze?stwie Toksyczno?? diosminy szczególnie po podaniu doustnym jest bardzo ma?a. Krótko- i d?ugotrwa?e badania toksykologiczne na zwierz?tach wykaza?y, ?e toksyczno?? diosminy jest bardzo ma?a. LD diosminy po podaniu doustnym u myszy jest wi?ksze ni? 10 000 mg/kg, u szczurów...