O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 5 amp. 5 ml
...Fluorouracyl mo?e nasili? toksyczne dzia?anie antracyklin na serce. Jednoczesne stosowanie allopurynolu mo?e zmniejsza? toksyczno?? i skuteczno?? 5-fluorouracylu. Przed rozpocz?ciem i w trakcie leczenia nie nale?y stosowa? aminofenazonu, fenylobutazonu i sulfonamidów. Chlorodiazepoksyd, disulfiram, gryzeofulwina i izoniazyd mog? zwi?ksza? skuteczno?? 5-fluorouracylu. Szczepionki: 5-fluorouracyl os?abia naturalny mechanizm odporno?ci i odpowied? immunologiczn? organizmu. Stosowanie szczepionek zawieraj?cych ?ywe drobnoustroje mo?e prowadzi? do nasilonego namna?ania wirusa. Po...
tabl.; 1 mg, 60 szt.
...antybiotyki o szerokim spektrum dzia?ania (np. amoksycylina), antybiotyki makrolidowe, jak erytromycyna, klarytromycyna, - chinolony (np. cyprofloksacyna, norfloksacyna, ofloksacyna), - tetracykliny, - neomycyna, - chloramfenikol, - fibraty (np. kwas klofibrowy, jego pochodne i analogi strukturalne np. fenofibrat, gemfibrozil), - disulfiram, - glukagon, - glukozamina, - leki dzia?aj?ce antagonistycznie na receptor H2 (np. cymetydyna), - sulfonamidy w??cznie z ko-trimoksazolem (sulfametoksazol i trimetoprym), - pochodne imidazolu (np. metronidazol oraz dzia?aj?cy miejscowo mikonazol), - paracetamol, - doustne leki przeciwcukrzycowe (np...
tabl.; 4 mg, 60 szt.
...antybiotyki o szerokim spektrum dzia?ania (np. amoksycylina), antybiotyki makrolidowe, jak erytromycyna, klarytromycyna, - chinolony (np. cyprofloksacyna, norfloksacyna, ofloksacyna), - tetracykliny, - neomycyna, - chloramfenikol, - fibraty (np. kwas klofibrowy, jego pochodne i analogi strukturalne np. fenofibrat, gemfibrozil), - disulfiram, - glukagon, - glukozamina, - leki dzia?aj?ce antagonistycznie na receptor H2 (np. cymetydyna), - sulfonamidy w??cznie z ko-trimoksazolem (sulfametoksazol i trimetoprym), - pochodne imidazolu (np. metronidazol oraz dzia?aj?cy miejscowo mikonazol), - paracetamol, - doustne leki przeciwcukrzycowe (np...
Naltrexone | ATC: N 07 BB 04
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...bezpiecze?stwem i tolerancj? jednoczesnego podawania naltreksonu z akamprozatem u osób nie szukaj?cych leczenia, uzale?nionych od alkoholu wykaza?y, ?e podawanie naltreksonu znacznie podnosi?o st??enie akamprozatu w osoczu. Interakcje z innymi ?rodkami psychofarmakologicznymi (np. disulfiramem, amitryptylin?, doksepin?, litem, klozapin?, benzodiazepinami) nie by?y badane. Interakcje mi?dzy naltreksonem a alkoholem nie s? znane. Interakcje z lekami zawieraj?cymi opioidy, patrz punkt 4.4. 4.6 Wp?yw na p?odno??, ci???...
Alprazolam | ATC: N 05 BA 12
tabl.; 0,25 mg, 30 szt. tabl.; 0,5 mg, 30 szt.
...Nie ustalono jeszcze znaczenia klinicznego tych zmian. Nie dokonywano oceny interakcji alprazolamu z izoniazydem lub ryfampicyn?. Nie stwierdzono ?adnych zmian w zakresie kinetyki alprazolamu podczas jednoczesnego stosowania tego leku z propranololem czy disulfiramem. Alprazolam nie wp?ywa na st??enie fenytoiny w osoczu, natomiast wp?ywu fenytoiny na st??enie alprazolamu w osoczu nie badano. Cho? w przypadku jednoczesnego stosowania benzodiazepin z kwasem walproinowym istnieje ryzyko rozwoju psychozy...
Alprazolam | ATC: N 05 BA 12
tabl.; 1 mg, 30 szt.
Alprazolam | ATC: N 05 BA 12
tabl.; 0,25 mg, 30 szt. tabl.; 0,5 mg, 30 szt. tabl.; 1 mg, 30 szt.
...osoczu odpowiednio o 31% lub 20%. Nie ustalono jeszcze znaczenia klinicznego tych zmian. Warfaryna Nie stwierdzono wp?ywu alprazolamu na czas protrombinowy czy st??enie warfaryny w osoczu. Nie wykazano interakcji z propranololem i disulfiramem. 4.6 Wp?yw na p?odno??, ci??? i laktacj? Ci??a Liczne dane uzyskane z bada? kohortowych wykazuj?, ze ekspozycja na benzodiazepiny w 6 czasie pierwszego trymestru ci??y nie wi??e si? ze zwi?kszonym...
tabl. powl.; 10 mg, 60 szt.
...na o?rodkowy uk?ad nerwowy (OUN), takich jak: barbiturany, benzodiazepiny, pochodne fenotiazyny, opioidowe leki przeciwbólowe, nieopioidowe leki przeciwbólowe, leki przeciwhistaminowe oraz alkohol. Opisywano przypadki wyst?pienia stanu majaczeniowego w wyniku jednoczesnego stosowania amitryptyliny i disulfiramu. Trójpier?cieniowe leki przeciwdepresyjne s? metabolizowane w w?trobie przy udziale cytochromu P450 2D6. Leki hamuj?ce aktywno?? tego uk?adu enzymatycznego (takie jak chinidyna, cymetydyna) oraz leki metabolizowane z jego udzia?em (liczne leki przeciwdepresyjne...
tabl. powl.; 25 mg, 60 szt.
...na o?rodkowy uk?ad nerwowy (OUN), takich jak: barbiturany, benzodiazepiny, pochodne fenotiazyny, opioidowe leki przeciwbólowe, nieopioidowe leki przeciwbólowe, leki przeciwhistaminowe oraz alkohol. Opisywano przypadki wyst?pienia stanu majaczeniowego w wyniku jednoczesnego stosowania amitryptyliny i disulfiramu. Trójpier?cieniowe leki przeciwdepresyjne s? metabolizowane w w?trobie przy udziale cytochromu P450 2D6. Leki hamuj?ce aktywno?? tego uk?adu enzymatycznego (takie jak chinidyna, cymetydyna) oraz leki metabolizowane z jego udzia?em (liczne leki przeciwdepresyjne...
Disulfiram | ATC: N 07 BB 01
tabl.; 500 mg, 30 szt.
...i padaczk?. Wyst?pienie reakcji disulfiramowej mo?e pog??bi? stopie? zaawansowania tych chorób. W okresie leczenia disulfiramem oraz w ci?gu 14 dni od jego zako?czenia obowi?zuje bezwzgl?dny zakaz picia napojów alkoholowych. Picie alkoholu w trakcie stosowania disulfiramu mo?e powodowa? wyst?pienie objawów zagra?aj?cych ?yciu, poniewa? disulfiram hamuje metabolizm etanolu, prowadz?c do nagromadzenia aldehydu octowego w organizmie. Mo?e to prowadzi? do reakcji disulfiramowej (reakcji disulfiram-alkohol) i wyst?pienia...
Tipranavir | ATC: J 05 AE 09
kaps. mi?kkie; 250 mg, 120 szt.
...stosowania halofantryny i lumefantryny razem z produktem APTIVUS podawanym razem z ma?? dawk? rytonawiru. Disulfiram, metronidazol: Kapsu?ki elastyczne produktu APTIVUS zawieraj? w swoim sk?adzie alkohol (7% etanolu, tj. 100 mg w kapsu?ce lub do 200 mg w dawce), co mo?e wywo?a? reakcj? disulfiramow?, w przypadku przyjmowania produktu APTIVUS z disulfiramem lub z innymi lekami mog?cymi wywo?a? ten typ reakcji (np. metronidazol). Flutykazon: Nie zaleca...
globulki; 1000 mg, 2 szt.
...opisane poni?ej interakcje. Spo?ywanie alkoholu w trakcie przyjmowania metronidazolu mo?e zwi?ksza? ryzyko wyst?pienia dzia?a? niepo??danych, takich jak rumie? na skórze i szyi, nudno?ci, wymioty, bóle g?owy i zawroty g?owy (dzia?anie podobne do disulfiramu). Po dopochwowym podaniu metronidazolu obserwowano objawy nietolerancji alkoholu. Nale?y wi?c uprzedzi? pacjentk?, aby nie pi?a alkoholu podczas i w ci?gu 48 godzin po zako?czeniu stosowania produktu Arilin rapid. U pacjentów przyjmuj?cych...
tabl.; 500 mg+ 50 mg, 10 szt.
...wykazywa? interakcje z lekami, które równie? s? metabolizowane przez CYP1A2. ? Kofeina hamuje wydalanie teofiliny oraz zwi?ksza mo?liwo?? uzale?nienia od substancji o dzia?aniu zbli?onym do efedryny. ? Doustne ?rodki antykoncepcyjne, cymetydyna i disulfiram hamuj? metabolizm kofeiny w w?trobie, natomiast pochodne kwasu barbiturowego i palenie tytoniu przyspieszaj? metabolizm kofeiny ? Jednoczesne stosowanie inhibitorów gyrazy z grupy pochodnych kwasu chinolinokarboksylowego i kofeiny mo?e opó?ni? wydalanie kofeiny...
Budesonide | ATC: R 03 BA 02
aerozol wziewny; 200 µg/dawk?, 1 poj. 200 dawek+ komora inhalacyjna aerozol wziewny; 200 µg/dawk?, 1 poj. 200 dawek z ustnikiem
...Poniewa? mo?e dochodzi? do hamowania czynno?ci nadnerczy, test stymulacji z ACTH stosowany w diagnostyce niewydolno?ci przysadki mo?e dawa? fa?szywe wyniki (zani?one warto?ci). Produkt zawiera niewielk? ilo?? etanolu. Istnieje teoretyczna mo?liwo?? interakcji z disulfiramem lub metronidazolem u szczególnie wra?liwych pacjentów przyjmuj?cych te leki. 4.6. Wp?yw na p?odno??, ci??? i laktacj? Ci??a W badaniach na zwierz?tach wykazano, ?e glikokortykosteroidy powoduj? wady rozwojowe. Fakt ten prawdopodobnie...
Acamprosate | ATC: N 07 BB 03
tabl. powl. dojelitowe; 333 mg, 84 szt.
...wywo?ywania uzale?nienia od produktu leczniczego. 4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Nie wykazano zmian cz?sto?ci wyst?powania klinicznych i (lub) biologicznych reakcji niepo??danych przy jednoczesnym stosowaniu akamprozatu z disulfiramem, oksazepamem, tetrabamatem oraz meprobamatem. W badaniach klinicznych akamprozat by? bezpiecznie stosowany w po??czeniu z produktami przeciwdepresyjnymi, przeciwl?kowymi, nasennymi i uspokajaj?cymi oraz nieopioidowymi produktami przeciwbólowymi. Jednoczesne spo?ywanie alkoholu z produktem Campral nie...
Paracetamol + Propyphenazone + Caffeine | ATC: N 02 BB 52, N 02 BE 51
tabl.; 250 mg+ 150 mg+ 50 mg, 10 szt.
...i zydowudyny zwi?ksza ryzyko wyst?pienia neutropenii. Kofeina nasila tachykardi? powodowan? przez leki sympatykomimetyczne i tyroksyn?, oraz zmniejsza eliminacj? teofiliny. Palenie papierosów i barbiturany przyspieszaj? metabolizm kofeiny. Doustne hormonalne ?rodki antykoncepcyjne, cymetydyna i disulfiram zmniejszaj? metabolizm kofeiny. Kofeina zwi?ksza ryzyko uzale?nienia od substancji takich jak efedryna. Jednoczesne podawanie niektórych inhibitorów gyrazy mo?e wyd?u?a? eliminacj? kofeiny i jej metabolitu paraksantyny. 4.6. Wp?yw na p?odno??, ci???...
Cefoperazone | ATC: J 01 DD 12
inj. do?./dom./inf. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol.
...diecie. w 4.5 Interakcje z innymi lekami oraz inne rodzaje interakcji Alkohol U pacjentów, którzy spo?ywali alkohol podczas leczenia cefoperazonem lub w ci?gu 5 dni od ostatniego podania leku obserwowano reakcj? disulfiramow?: zaczerwienienie twarzy, pocenie si? oraz bóle g?owy i tachykardi?. Podobn? reakcj? obserwowano w przypadku niektórych innych cefalosporyn, dlatego pacjentów nale?y informowa? o zakazie spo?ywania napojów alkoholowych w okresie leczenia cefoperazonem. U...
tabl.; 0,5 mg, 30 szt. tabl.; 2 mg, 30 szt.
...leczniczymi i inne rodzaje interakcji Depresyjny wp?yw klonazepamu na o?rodkowy uk?ad nerwowy nasilaj? opioidowe leki przeciwbólowe, leki do znieczulenia ogólnego (anestetyki), leki psychotropowe, leki przeciwdepresyjne, leki przeciwhistaminowe, leki hipotensyjne o dzia?aniu o?rodkowym. Disulfiram, cymetydyna, erytromycyna, ketokonazol, rytonawir jako inhibitory izoenzymów cytochromu P-450 hamuj? procesy biotransformacji pochodnych 1,4-benzodiazepiny i nasilaj? ich depresyjne dzia?anie na OUN. Produkty indukuj?ce aktywno?? cytochromu P-450 (np...
inj. [roztw.]; 1 mg/ml, 10 amp.
...leczenia. Skojarzona terapia klonazepamu z walproinianem sodu w wi?kszo?ci przypadków jest skuteczna i dobrze tolerowana przez pacjentów, ale nale?y pami?ta?, ?e niekiedy mo?e indukowa? stany padaczkowe o typie napadów nie?wiadomo?ci. Cymetydyna, erytromycyna, disulfiram, fluwoksamina, fluoksetyna, omeprazol, doustne ?rodki antykoncepcyjne, jako inhibitory izoenzymów cytochromu P-450, hamuj? procesy biotransformacji benzodiazepin (zmniejszaj? ich klirens), co mo?e spowodowa? nasilenie ich dzia?ania farmakologicznego. Ryfampicyna, fenytoina, fenobarbital, karbamazepina i...
tabl.; , 12 szt. tabl.; , 24 szt.
...niektórych bada? laboratoryjnych (np. oznaczanie st??enia glukozy we krwi). Fenylefryna mo?e nasila? podwy?szaj?ce ci?nienie t?tnicze dzia?anie leków przyspieszaj?cych poród. Istnieje ryzyko zwi?kszenia ci?nienia krwi u pacjentów przyjmuj?cych jednocze?nie fenylefryn? i alkaloidy sporyszu. Disulfiram mo?e zmniejsza? klirens kofeiny. Kofeina mo?e zwi?ksza? klirens litu. Estrogeny i progesteron mog? zmniejsza? klirens kofeiny. Kwas askorbowy zwi?ksza wch?anianie ?elaza i zwi?ksza wch?anianie glinu z zawieraj?cych go leków zoboj?tniaj?cych. 4...
Gliclazide | ATC: A 10 BB 09
tabl.; 80 mg, 60 szt.
...stosowane sulfonylomocznika razem pochodnymi z - - wywo?ywa? mog? hipoglikemi?. Nale?y monitorowa? glikemi? (szczególnie pocz?tku na i bezpo?rednio po zako?czeniu leczenia mikonazolem) oraz dostosowa? dawkowanie gliklazydu, je?li zajdzie taka potrzeba. Alkohol mo?e wyst?pi? efekt disulfiramowy (uderzenia gor?ca do twarzy, karku, ramion z - - zaczerwienieniem skóry tych okolic), nasilenie dzia?ania hipoglikemicznego gliklazydu. Nie oraz nale?y pi? alkoholu. zw?aszcza du?ych ilo?ciach, trakcie leczenia gliklazydem. w W Pokarm opó?nia wch?anianie...
tabl. do implantacji; 100 mg, 10 szt.
...bezsenno??. Metronidazol i disulfiram stosowane jednocze?nie mog? wywo?a? stany dezorientacji i stany psychotyczne. Nie zaleca si? równoczesnego stosowania tych leków. Kontakt z organicznymi rozpuszczalnikami zawieraj?cymi alkohol, aldehyd octowy, paraldehyd podczas stosowania disulfiramu mo?e wywo?a? reakcj? disulfiramow?. Disulfiram mo?e przed?u?a? czas dzia?ania alfentanilu. 4.6 Wp?yw na p?odno??, ci??? i laktacj? Ci??a Nie zaleca si? stosowania disulfiramu w pierwszym trymestrze ci??y. Zalecaj?c disulfiram pacjentkom w...
dra?.; 10 mg, 20 szt. dra?.; 25 mg, 20 szt. dra?.; 5 mg, 20 szt.
...produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Interakcje farmakokinetyczne Metabolizm chlordiazepoksydu zachodzi przy udziale enzymów cytochromu P450. Leki wp?ywaj?ce na aktywno?? tych enzymów mog? modyfikowa? dzia?anie chlordiazepoksydu. Inhibitory enzymów cytochromu P450 (np. cymetydyna, disulfiram, fluwoksamina, fluoksetyna, omeprazol, erytromycyna, ketokonazol) zwalniaj? biotransformacj? chlordiazepoksydu oraz innych benzodiazepin i mog? nasila? ich dzia?anie. Induktory enzymów cytochromu P450 (np. ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina) przyspieszaj? biotransformacj? chlordiazepoksydu i innych benzodiazepin i...
Cyclophosphamide | ATC: L 01 AA 01
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol.
...przy du?ych dawkach leków chemioterapeutycznych, zg?aszano silne hamowanie przez tiotep? bioaktywacji cyklofosfamidu. ? Zwi?kszenie st??enia cytotoksycznych metabolitów mo?e wyst?pi? przy podawaniu takich substancji jak ? allopurinol ? wodzian chloralu ? cymetydyna ? disulfiram ? aldehyd glicerynowy ? induktory ludzkich w?trobowych i pozaw?trobowych enzymów mikrosomalnych (np. cytochrom P450 enzymów): W przypadku uprzedniego lub jednoczesnego leczenia substancjami, które wywo?uj? zwi?kszon? aktywno?? w?trobowych i pozaw?trobowych enzymów mikrosomalnych...
Cyclophosphamide | ATC: L 01 AA 01
dra?.; 50 mg, 50 szt.
...przy du?ych dawkach leków chemioterapeutycznych, zg?aszano silne hamowanie przez tiotep? bioaktywacji cyklofosfamidu. ? Zwi?kszenie st??enia cytotoksycznych metabolitów mo?e wyst?pi? przy podawaniu takich substancji jak ? allopurinol ? wodzian chloralu ? cymetydyna ? disulfiram ? aldehyd glicerynowy ? induktory ludzkich w?trobowych i pozaw?trobowych enzymów mikrosomalnych (np. cytochrom P450 enzymów): W przypadku uprzedniego lub jednoczesnego leczenia substancjami, które wywo?uj? zwi?kszon? aktywno?? w?trobowych i pozaw?trobowych enzymów mikrosomalnych...
Cyclophosphamide | ATC: L 01 AA 01
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 200 mg, 10 fiol. inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 200 mg, 1 fiol.
...przy du?ych dawkach leków chemioterapeutycznych, zg?aszano silne hamowanie przez tiotep? bioaktywacji cyklofosfamidu. ? Zwi?kszenie st??enia cytotoksycznych metabolitów mo?e wyst?pi? przy podawaniu takich substancji jak ? allopurinol ? wodzian chloralu ? cymetydyna ? disulfiram ? aldehyd glicerynowy ? induktory ludzkich w?trobowych i pozaw?trobowych enzymów mikrosomalnych (np. cytochrom P450 enzymów): W przypadku uprzedniego lub jednoczesnego leczenia substancjami, które wywo?uj? zwi?kszon? aktywno?? w?trobowych i pozaw?trobowych enzymów mikrosomalnych...
tabl.; 2 mg, 20 szt. tabl.; 2 mg, 28 szt.
...inne rodzaje interakcji Interakcje farmakokinetyczne Metabolizm estazolamu zachodzi przy udziale enzymów cytochromu P450, g?ównie przez CYP3A. Leki wp?ywaj?ce na aktywno?? tych enzymów mog? modyfikowa? dzia?anie estazolamu. Inhibitory enzymów cytochromu P450 (np. cymetydyna, disulfiram, fluwoksamina, fluoksetyna, omeprazol, erytromycyna, ketokonazol) zwalniaj? biotransformacj? estazolamu oraz innych benzodiazepin i mog? nasila? ich dzia?anie. Induktory enzymów cytochromu P450 (np. ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina) przyspieszaj? biotransformacj? estazolamu i innych benzodiazepin i...
tabl.; 300 mg+ 100 mg+ 50 mg, 10 szt. tabl.; 300 mg+ 100 mg+ 50 mg, 30 szt. tabl.; 300 mg+ 100 mg+ 50 mg, 50 szt.
...i nasilenie krwawie? z przewodu pokarmowego spowodowanych przez kwas acetylosalicylowy. W trakcie leczenia nie nale?y pi? alkoholu. Omeprazol i kwas askorbowy nie wp?ywaj? na wch?anianie kwasu acetylosalicylowego. Doustne ?rodki antykoncepcyjne, cymetydyna i disulfiram: spowalniaj? metabolizm kofeiny. Barbiturany: przyspieszaj? metabolizm kofeiny. Analeptyki i ergotamina: produkt mo?e nasila? dzia?anie innych analeptyków i ergotaminy. 4.6 Wp?yw na p?odno??, ci??? i laktacj? 3 Ci??a Hamowanie syntezy prostaglandyn...
tabl.; 250 mg+ 200 mg+ 50 mg, 10 szt. tabl.; 250 mg+ 200 mg+ 50 mg, 20 szt.
...i jego toksyczno??. Leki modyfikuj?ce opró?nianie ?o??dka: stosowane równocze?nie z paracetamolem mog? wp?yn?? na jego wch?anianie. Zydowudyna: ??czne podawanie paracetamolu z zydowudyn? mo?e powodowa? neutropeni? i hepatotoksyczno??`. Doustne ?rodki antykoncepcyjne, cymetydyna i disulfiram: zwalniaj? metabolizm i (lub) wydalanie kofeiny. Barbiturany: przyspieszaj? metabolizm kofeiny. Analeptyki i ergotamina: produkt mo?e nasila? dzia?anie innych analeptyków i ergotaminy. 4 Agoni?ci receptorów adrenergicznych: stosowane równocze?nie z kofein? mog? powodowa?...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 2,5 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...otrzymuje 2,5 g etanolu wraz z dawk? etopozydu 120 mg/m 2 pc. Nale?y o tym pami?ta? podczas stosowania etopozydu u pacjentów, którzy w przesz?o?ci nadu?ywali alkoholu lub którzy obecnie stosuj? disulfiram. Produktu leczniczego Etoposid-Ebewe nie nale?y podawa? dzieciom w wieku poni?ej 6 miesi?cy ze wzgl?du na zawarto?? alkoholu benzylowego (20 mg/ml) i mo?liwo?? wyst?pienia kwasicy metabolicznej. Etopozyd wykazuje dzia?anie mutagenne...