O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Docetaxel | ATC: L 01 CD 02
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 1 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 4 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 7 ml
inf. [konc. do przyg. zaw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 1 ml inf. [konc. do przyg. zaw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 4 ml inf. [konc. do przyg. zaw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 8 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Docetaxel Accord, 20 mg/0,5 ml, koncentrat i rozpuszczalnik do sporz?dzania roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da fiolka jednorazowego u?ytku produktu leczniczego Docetaxel Accord zawiera 20 mg docetakselu (bezwodnego) (Docetaxelum) w postaci koncentratu do sporz?dzania roztworu do infuzji. Lepki roztwór zawiera 40 mg/ml docetakselu (bezwodnego) Koncentrat jest rekonstytuowany w fiolce za pomoc?...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 16 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 2 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 8 ml
...1). Docetaxel-Ebewe w skojarzeniu z doksorubicyn? jest wskazany w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka piersi lub raka piersi z przerzutami u pacjentów, którzy nie otrzymywali wcze?niej leków cytotoksycznych w tym wskazaniu. Docetaxel-Ebewe w monoterapii jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem piersi miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu wcze?niej stosowanych leków cytotoksycznych. Wcze?niejsze leczenie powinno zawiera? antracyklin? lub lek alkiluj?cy. Docetaxel-Ebewe...
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 150 mg, 1 fiol. 15 ml
...piersi z przerzutami Wyniki nieporównawczych bada? oceniaj?cych efektywno?? w monoterapii i terapii skojarzonej, zosta?y przedstawione poni?ej w tabeli: Parametry Monoterapia Leczenie skojarzone Herceptin 1 Herceptin 2 Herceptin plus Herceptin plus paclitaxel 3 docetaxel 4 N=105 N=72 N=32 N=110 Odsetek odpowiedzi 24% 27% 59% 73% (95 CI %) (15 - 35) (14 - 43) (41-76) (63-81) Mediana czasu trwania 10.1 7...