Donepezil hydrochloride | ATC: N 06 DA 02
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 10 mg, 56 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 10 mg, 28 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 5 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 5 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 10 mg, 30 szt.
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 10 mg, 28 szt.
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 5 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 84 szt. tabl. powl.; 5 mg, 84 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...z ci?k? niewydolno?ci? w?troby. Dzieci i m?odzie Donepezil Hydrochloride Accord nie jest zalecany do stosowania u dzieci i m?odziey. 4.3 Przeciwwskazania Donepezil Hydrochloride Accord jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwraliwo?ci? na chlorowodorek donepezylu, pochodne piperydyny lub któr?kolwiek substancj? pomocnicz? wymienion? w punkcie 6.1. 4.4 Specjalne ostrzeenia i ?rodki ostrono?ci dotycz?ce stosowania Stosowanie produktu Donepezil Hydrochloride Accord u pacjentów z ci?kim ot?pieniem...
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 5 mg, 28 szt.
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 10 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO l. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Donepezil hydrochloride Sanovel, 5 mg tabletki Donepezil powlekane hydrochloride Sanovel, '10 mg tabletki powlekane 2. SKLAD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane Donepezil HCl Sanovel 5 mg tabletki powlekane: biale, okr?g?e tabletki powlekane o ?rednicy 7,12 mm i grubo?ci 3,25 mm. foónep?zu H?l ?ahbxiéi 'i6 áxŕi?ü? poterem jasno?ó?te, ? Qkr???e tabletki . lek?ne A...
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.