O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml
...odpowiada 20 mg dorzolamidu (Dorzolamidum) i 6,83 mg tymololu maleinianu, co odpowiada 5 mg tymololu (Timololum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: benzalkoniowy chlorek 0,075 mg/ml. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych...lata lub powy?ej, ale poni?ej 6 lat, u których ci?nienie wewn?trzga?kowe by?o niedostatecznie kontrolowane mimo monoterapii dorzolamidem lub tymololem, otrzymywa?o Cosopt w otwartej fazie badania. Nie okre?lono skuteczno?ci leczenia u tych pacjentów...
krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml
...Jeden mililitr roztworu zawiera 20 mg dorzolamidu (Dorzolamidum) w postaci chlorowodorku dorzolamidu oraz 5 mg tymololu (Timololum) w postaci tymololu maleinianu. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: chlorek benzalkoniowy (0,075 mg/ml...w wieku od co najmniej 2 do 6 lat, z ci?nieniem ?ródga?kowym niedostatecznie kontrolowanym podczas monoterapii dorzolamidem lub tymololem, otrzymywa?o w otwartej fazie badania produkt z?o?ony, zawieraj?cy dorzolamid i tymolol. Nie ustalono...
krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml
...Wp?yw na ci?nienie wewn?trzga?kowe lub znane dzia?ania wynikaj?ce ze stosowania beta-blokerów mog? by? nasilone, gdy timolol jest podawany u pacjentów ju_ przyjmuj?cych systemowe ?rodki beta- adrenolityczne. Nale_y uwa_nie obserwowa?...wynikaj?cych ze stosowania beta-blokerów u niemowl?t. Aby zmniejszy? wch?anianie, patrz punkt 4.2. Je?li leczenie dorzolamidem / tymololem jest wymagane, nie jest zalecane karmienie piersi?. 5 4.7 Wp?yw na zdolno?? prowadzenia...
krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml
...potomstwa. Tymolol przenika do mleka kobiecego. Dozopres Combi nie powinien by? stosowany w okresie karmienia piersi?. Timolol Beta-adrenolityki wydzielane s? do mleka. Jednak jest ma?o prawdopodobne, aby tymolol w kroplach do...oczu podawanego 2 razy na dob? (rano i wieczorem) z 0,5% tymololem i 2,0% dorzolamidem podawanymi osobno lub w skojarzeniu u pacjentów z jaskr? lub nadci?nieniem wewn?trzga?kowym, u których leczenie...
krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml
...beta-blokery mog? blokowa? efekty systemowych beta-mimetyków np. adrenaliny. Nale?y poinformowa? anestezjologa, gdy pacjent otrzymuje timolol. Choroby rogówki: Dorzolamid: podczas stosowania dorzolamidu obserwowano obrz?k rogówki i nieodwracaln? dekompensacj? rogówki u osób...do oczu, roztwór b.i.d. (rano i wieczorem) z 0,5% tymololem i 2,0% dorzolamidem podawanymi oddzielnie lub w skojarzeniu u pacjentów z jaskr? lub nadci?nieniem wewn?trzga?kowym, u których leczenie...
krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 3 but. 5 ml krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, but. 5 ml
krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 3 but. 5 ml
krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml
krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 3 but. 5 ml
...odpowiada 20 mg dorzolamidu (Dorzolamidum) i 6,83 mg tymololu maleinianu, co odpowiada 5 mg tymololu (Timololum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: benzalkoniowy chlorek 0,075 mg/ml. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych...lata lub powy?ej, ale poni?ej 6 lat, u których ci?nienie wewn?trzga?kowe by?o niedostatecznie kontrolowane mimo monoterapii dorzolamidem lub tymololem, otrzymywa?o produkt leczniczy zawieraj?cy dorzolamid i tymolol w otwartej fazie badania. Nie okre?lono...
Dorzolamide | ATC: S 01 EC 03
krople do oczu [roztw.]; 20 mg/ml, 1 but. 5 ml krople do oczu [roztw.]; 20 mg/ml, 3 but. 5 ml
...reakcji alergicznej, która ust?powa?a po zako?czeniu stosowania leku. W tych sytuacjach nale?y rozwa?y? konieczno?? przerwania leczenia dorzolamidem. 3 Istnieje mo?liwo?? wyst?pienia nasilenia dzia?ania ogólnego podczas stosowania inhibitorów anhydrazy w?glanowej u pacjentów jednocze?nie...po d?ugotrwa?ym stosowaniu w monoterapii by?a podobna do skuteczno?ci betaksololu i tylko nieznacznie s?absza ni? skuteczno?? timololu. Stosowany jako lek uzupe?niaj?cy w terapii lekami beta-adrenolitycznymi w postaci kropli do oczu, dorzolamid...