tabl. powl.; 120 mg, 28 szt. tabl. powl.; 80 mg, 28 szt.
...mniejsze ni? 6,0 mg/dl przy wizycie ko?cowej. Do bada? tych nie w??czono pacjentów po przeszczepach narz?dów (patrz punkt 4.2). Badanie APEX: APEX (Allopurinol and Placebo-Controlled Efficacy Study of Febuxostat) by?o randomizowanym, prowadzonym metod? podwójnie ?lepej próby przez okres 28 tygodni, wieloo?rodkowym badaniem klinicznym 3 fazy. Dokonano randomizacji tysi?ca siedemdziesi?ciu dwóch (1072) pacjentów: placebo (n=134), ADENURIC 80 mg na dob?...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 8 mg/ml, 1 fiol. 1 ml
...powiedzie? lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a tak?e o lekach, które pacjent planuje przyjmowa?. Dotyczy to zw?aszcza przyjmowanych obecnie innych leków obni?aj?cych st??enie kwasu moczowego (takich jak allopurynol czy Febuxostat) lub leków zawieraj?cych glikol polietylenowy (PEG) (takich jak pegylowany interferon czy doksorubicyna). Stosowanie tych leków mo?e wi?za? si? ze zwi?kszeniem ryzyka wyst?pienia reakcji na wlew. Ci??a i karmienie piersi? W ci??y...