O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. powl.; 120 mg, 28 szt. tabl. powl.; 80 mg, 28 szt.
...mniejsze ni? 6,0 mg/dl przy wizycie ko?cowej. Do bada? tych nie w??czono pacjentów po przeszczepach narz?dów (patrz punkt 4.2). Badanie APEX: APEX (Allopurinol and Placebo-Controlled Efficacy Study of Febuxostat) by?o randomizowanym, prowadzonym metod? podwójnie ?lepej próby przez okres 28 tygodni, wieloo?rodkowym badaniem klinicznym 3 fazy. Dokonano randomizacji tysi?ca siedemdziesi?ciu dwóch (1072) pacjentów: placebo (n=134), ADENURIC 80 mg na dob?...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 8 mg/ml, 1 fiol. 1 ml
...powiedzie? lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a tak?e o lekach, które pacjent planuje przyjmowa?. Dotyczy to zw?aszcza przyjmowanych obecnie innych leków obni?aj?cych st??enie kwasu moczowego (takich jak allopurynol czy Febuxostat) lub leków zawieraj?cych glikol polietylenowy (PEG) (takich jak pegylowany interferon czy doksorubicyna). Stosowanie tych leków mo?e wi?za? si? ze zwi?kszeniem ryzyka wyst?pienia reakcji na wlew. Ci??a i karmienie piersi? W ci??y...