O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Latanoprost | ATC: S 01 EE 01
krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, but. 2,5 ml
...Jednak podczas stosowania miejscowego mo?e wyst?pi? ?agodne do umiarkowanego przekrwienie spojówek lub nadtwardówki. Badania prowadzone metod? angiografii fluoresceinowej wykaza?y, ?e przewlek?e podawanie latanoprostu do oczu ma?p poddanych pozatorebkowemu usuni?ciu soczewki, nie wywiera?o wp?ywu na naczynia krwiono?ne siatkówki. Podczas krótkotrwa?ego leczenia pacjentów z pseudofaki?, latanoprost nie powodowa? przecieku fluoresceiny do tylnej komory oka. Nie zaobserwowano, by latanoprost w dawkach leczniczych wywiera? jakikolwiek istotny farmakologiczny wp?yw...
krople do oczu [roztw.]; 5 mg/ml, 1 but. 15 ml
...niewielkie przekrwienie spojówki, bez obrz?ku i bez wydzieliny. Badania nad toksycznym dzia?aniem leku po jego wielokrotnym podaniu wykaza?y zapalenie t?czówki, ubytki nab?onka rogówki z jej zm?tnieniem i zmiany w badaniu z barwieniem fluorescein?. Niemniej, zmiany te by?y przej?ciowe i ust?powa?y ca?kowicie w ci?gu 24 godzin po przerwaniu stosowania leku. 4 Nie ma doniesie? dotycz?cych dzia?ania teratogennego, mutagennego lub genotoksycznego roztworu proksymetakainy w postaci kropli...
krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml
...wynikaj?cym z tego ograniczeniem transportu sodu i p?ynu. Tymololu maleinian jest nieselektywnym antagonist? receptorów beta-adrenergicznych. Dok?adny mechanizm dzia?ania tymololu maleinianu w obni?aniu ci?nienia wewn?trzga?kowego nie jest obecnie wystarczaj?co poznany, cho? badania fluoresceinowe i tonograficzne sugeruj?, ?e g?ówne dzia?anie mo?e by? zwi?zane ze zmniejszeniem ilo?ci powstaj?cej cieczy wodnistej. Jednak w niektórych badaniach zaobserwowano równie? niewielkie zwi?kszenie mo?liwo?ci odp?ywu cieczy wodnistej. Po??czony efekt dzia?ania obu...
krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml
...a w konsekwencji zmniejszenie transportu sodu i p?ynów. Maleinian tymololu jest nieselektywnym lekiem blokuj?cym receptory beta-adrenergiczne. Dotychczas nie ustalono dok?adnego mechanizmu dzia?ania maleinianiu tymololu w zmniejszaniu ci?nienia ?ródga?kowego, chocia? badanie z fluorescein? i badania tonograficzne wskazuj?, ?e g?ówne dzia?anie mo?e by? zwi?zane ze zmniejszeniem wytwarzania cieczy. Jednak w niektórych badaniach obserwowano równie? niewielkie zwi?kszenie odp?ywu cieczy. Skojarzone dzia?anie dwóch sk?adników produktu powoduje dodatkowe...
krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml
...szybko?ci powstawania jonów wodorow?glanowych z nast?powym ograniczeniem transportu sodu i p?ynu. Tymololu maleinian jest niewybiórczym beta-adrenolitykiem. Nie ustalono jeszcze dok?adnego mechanizmu obni?ania ci?nienia wewn?trzga?kowego przez tymololu maleinian, chocia? badania z zastosowaniem fluoresceiny oraz badania tonograficzne wskazuj?, ?e g?ówne dzia?anie mo?e wynika? ze zmniejszania wytwarzania cieczy wodnistej. Jednak w niektórych badaniach obserwowano równie? nieznaczne u?atwienie odp?ywu cieczy. Po??czone dzia?anie obu tych substancji powoduje dodatkowe...
krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml
...spowolnienie tworzenia jonów wodorow?glanowych z nast?powym ograniczeniem transportu sodu i p?ynu. Maleinian tymololu nieselektywnie blokuje receptory beta-adrenergiczne. Nie okre?lono precyzyjnie mechanizmu, w którym obni?a on ci?nienie ?ródga?kowe, chocia? badania z wykorzystaniem fluoresceiny i tonografii wykazuj?, ?e g?ównym dzia?aniem mo?e by? zmniejszenie produkcji cieczy wodnistej. Jednak w niektórych badaniach obserwowano tak?e niewielki wzrost odp?ywu cieczy. ??czne dzia?anie obu substancji prowadzi do obni?enia ci?nienia ?ródga?kowego...
Ofloxacin | ATC: S 01 AE 01
krople do oczu; 3 mg/ml, 1 but. 5 ml
...i wdro?y? odpowiednie leczenie. Ka?dorazowo, gdy wymaga tego ocena kliniczna, u pacjentów nale?y wykona? badania z zastosowaniem urz?dze? powi?kszaj?cych, takich jak biomikroskop z lamp? szczelinow?, a tam gdzie jest to wskazane barwienie fluorescein?. Stosowanie soczewek kontaktowych Nie nale?y u?ywa? soczewek kontaktowych w trakcie stosowania kropli do oczu zawieraj?cych ofloksacyn?. 2 Benzalkoniowy chlorek Pacjentom, którzy nosz? mi?kkie soczewki kontaktowe nale?y zaleci? zachowanie szczególnej ostro?no?ci w...
Ofloxacin | ATC: S 01 AE 01
ma?? do oczu; 3 mg/g, 1 tuba 3 g
...i wdro?y? odpowiednie leczenie. Ka?dorazowo, gdy wymaga tego ocena kliniczna, u pacjentów nale?y wykona? badania z zastosowaniem urz?dze? powi?kszaj?cych, takich jak biomikroskop z lamp? szczelinow?, a tam gdzie jest to wskazane barwienie fluorescein?. Stosowanie soczewek kontaktowych Nie nale?y u?ywa? soczewek kontaktowych w trakcie stosowania ma?ci do oczu zawieraj?cej ofloksacyn?. Lanolina Lanolina mo?e powodowa? miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry). Szczególne grupy pacjentów Dzieci...
Fluorescein | ATC: S 01 JA 01
inj. [roztw.]; 100 mg/ml, 10 amp. 5 ml
...godzinach. Po podaniu do?ylnym, fluoresceina zostaje szybko przekszta?cona w glukuronid fluoresceiny, który tak?e ma w?a?ciwo?ci fluorescencyjne. Okres pó?trwania w osoczu dla fluoresceiny i jej glukuronidu wynosi odpowiednio oko?o 23,5 oraz 264 minut. Fluorescencja glukuronidu w osoczu wygasa niemal ca?kowicie po oko?o 4 do 5 godzinach. Glukuronid fluoresceiny w mniejszym stopniu wi??e si? z bia?kami osocza ni? fluoresceina. Farmakokinetyka fluoresceiny w osoczu u pacjentów...
inj. [roztw.]; 100 mg/ml, 12 fiol. 5 ml
...100 mg/ml roztwór do wstrzykiwa? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml roztworu zawiera 100 fluoresceiny (Fluoresceinum) postaci 113,2 mg sodu fluoresceiny. mg w Jedna fiolka obj?to?ci 5 ml zawiera 500 mg fluoresceiny postaci 566 sodu fluoresceiny. 0 w mg Produkt zawiera sód (z sodu fluoresceiny sodu wodorotlenku) ilo?ci do 5,2% (oko?o 11,25 oraz w mmol) dawk?. Pe?ny wykaz substancji...
krople do oczu [roztw.]; (50 µg+ 5 mg)/ml, 1 but. 2,5 ml krople do oczu [roztw.]; (50 µg+ 5 mg)/ml, 3 but. 2,5 ml
...u ma?p, które poddano pozatorebkowemu usuni?ciu soczewki, nie wp?yn??o na czynno?? naczy? krwiono?nych siatkówki, co zosta?o udowodnione w badaniu angiografii fluorescencyjnej. Podczas krótkotrwa?ego leczenia pacjentów z pseudofaki? latanoprost równie? nie wywo?ywa? przecieku fluoresceiny do tylnego odcinka oka. Tymolol jest nieselektywnym ?-adrenolitykiem, dzia?aj?cym na receptory adrenergiczne ? oraz ? , nie 1 2 posiadaj?cym wewn?trznej aktywno?ci sympatykomimetycznej ani nieswoistego dzia?ania b?onowego. Nie dzia?a bezpo?rednio hamuj?co...
Latanoprost | ATC: S 01 EE 01
krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 1 but. 2,5 ml
...podczas stosowania miejscowego mo?e doj?? do ma?ego lub umiarkowanego przekrwienia spojówki lub nadtwardówki. Badania prowadzone metod? angiografii fluoresceinowej wykaza?y, ?e d?ugotrwa?a terapia latanoprostem u ma?p poddanych pozatorebkowemu usuni?ciu soczewki nie wywiera?a wp?ywu na naczynia krwiono?ne siatkówki. Podczas krótkotrwa?ego leczenia pacjentów z pseudofaki? latanoprost nie powodowa? przecieku fluoresceiny do tylnego odcinka oka. 5 Stosuj?c latanoprost w dawkach leczniczych nie zaobserwowano by wywiera? on jakikolwiek istotny...
Latanoprost | ATC: S 01 EE 01
krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 1 but. 2,5 ml
...stosowany miejscowo mo?e powodowa? ?agodne do umiarkowanego przekrwienie spojówki oraz nadtwardówki. W badaniu z zastosowaniem angiografii fluoresceinowej wykazano, ?e d?ugotrwa?e podawanie latanoprostu do oczu u ma?p, które poddano pozatorebkowemu usuni?ciu soczewki, nie wp?yn??o na naczynia krwiono?ne siatkówki. Podczas krótkotrwa?ego leczenia pacjentów z pseudofaki? latanoprost nie wywo?ywa? przecieku fluoresceiny do tylnego odcinka oka. Latanoprost w dawkach leczniczych nie wywo?ywa? ?adnych istotnych efektów farmakologicznych na uk?ad...
krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 1 but. 2,5 ml
...krwi. Jakkolwiek podczas stosowania miejscowego mo?e doj?? do ?agodnego lub umiarkowanego przekrwienia nadtwardówki. Badania prowadzone metod? angiografii fluoresceinowej wykaza?y, ?e d?ugotrwa?a terapia latanoprostem u ma?p poddanych pozatorebkowemu usuni?ciu soczewki nie wywiera?a wp?ywu na naczynia krwiono?ne siatkówki. Podczas krótkotrwa?ego leczenia pacjentów z pseudofaki? latanoprost nie powodowa? przecieku fluoresceiny do tylnego odcinka oka. 6 Nie wykazano, aby latanoprost podawany w dawkach klinicznych powodowa? jakiekolwiek znacz?ce dzia?anie...
Pegaptanib sodium | ATC: S 01 LA 03
inj. [roztw.]; 0,3 mg, 1 strzyk.
...VEGF, jakkolwiek pegaptanib oszcz?dza? prawid?owe naczynia krwiono?ne, podczas gdy ca?kowite hamowanie VEGF nie. U pacjentów z AMD leczonych produktem Macugen obserwowano zmniejszenie ?redniej wielko?ci zmiany, rozmiaru neowaskularyzacji podsiatkówkowej (CNV) i rozmiarów przecieku fluoresceiny. Bezpiecze?stwo i skuteczno?? kliniczna Pegaptanib zosta? przebadany w dwóch kontrolowanych z u?yciem metody podwójnie ?lepej próby, identycznie zaprojektowanych randomizowanych badaniach klinicznych (EOP1003, EOP1004) u pacjentów z AMD przebiegaj?cym z nowotworzeniem naczy?...
Latanoprost | ATC: S 01 EE 01
krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 30 minim. krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 90 minim.
...podczas stosowania miejscowego mo?e wyst?pi? ?agodne do umiarkowanego przekrwienie spojówek lub nadtwardówki. W badaniu prowadzonym metod? angiografii fluoresceinowej wykazano, ?e d?ugotrwa?e leczenie latanoprostem u ma?p poddanych pozatorebkowemu usuni?ciu soczewki nie wywiera?o wp?ywu na naczynia krwiono?ne siatkówki. Podczas krótkotrwa?ego leczenia pacjentów z pseudosoczewkowo?ci? latanoprost nie powodowa? przecieku fluoresceiny w tylnym odcinku oka. Nie zaobserwowano, by latanoprost w dawkach leczniczych wywiera? jakikolwiek istotny farmakologiczny wp?yw na...
krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 3 but. 5 ml krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, but. 5 ml
...wynikaj?cym z tego ograniczeniem transportu sodu i p?ynu. Tymololu maleinian jest nieselektywnym inhibitorem receptorów beta-adrenergicznych. Dok?adny mechanizm dzia?ania tymololu maleinianu w obni?aniu ci?nienia ?ródga?kowego nie jest obecnie wystarczaj?co poznany, cho? badania fluoresceinowe i tonograficzne sugeruj?, ?e g?ówne dzia?anie mo?e by? zwi?zane ze zmniejszeniem ilo?ci powstawania cieczy wodnistej. Jednak w niektórych badaniach zaobserwowano równie? niewielkie zwi?kszenie mo?liwo?ci odp?ywu cieczy wodnistej. Po??czony efekt dzia?ania obu...
krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 3 but. 5 ml
...wynikaj?cym z tego ograniczeniem transportu sodu i p?ynu. Maleinian tymololu jest nieselektywnym blokerem receptorów beta-adrenergicznych. Dok?adny mechanizm dzia?ania maleinianu tymololu w obni?aniu ci?nienia wewn?trzga?kowego nie jest obecnie wystarczaj?co poznany, cho? badania fluoresceinowe i tonograficzne sugeruj?, ?e g?ówne dzia?anie mo?e by? zwi?zane ze zmniejszeniem ilo?ci powstawania cieczy wodnistej. Jednak w niektórych badaniach zaobserwowano równie? niewielkie zwi?kszenie mo?liwo?ci odp?ywowych. Po??czony efekt dzia?ania obu tych substancji...
Levofloxacin | ATC: S 01 AX 19
krople do oczu; 5 mg/ml, 1 but. 5 ml
...wdro?y? leczenie alternatywne. Zawsze, gdy jest to uzasadnione klinicznie, u pacjenta nale?y przeprowadzi? odpowiednie badania z zastosowaniem metod powi?kszaj?cych, takich jak biomikroskopia z u?yciem lampy szczelinowej oraz, je?li to wskazane, barwienie rogówki fluorescein?. Pacjenci, u których stwierdzono objawy bakteryjnego zapalenia spojówek, nie powinni nosi? soczewek kontaktowych. 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Nie przeprowadzono odpowiednich bada? dotycz?cych interakcji produktu leczniczego...
Levofloxacin | ATC: S 01 AX 19
krople do oczu; 5 mg/ml, 20 poj.
...wdro?y? leczenie alternatywne. Zawsze, gdy jest to uzasadnione klinicznie, u pacjenta nale?y przeprowadzi? odpowiednie badania z zastosowaniem metod powi?kszaj?cych, takich jak biomikroskopia z u?yciem lampy szczelinowej oraz, je?li to wskazane, barwienie rogówki fluorescein?. Pacjenci, u których stwierdzono objawy bakteryjnego zapalenia spojówek, nie powinni nosi? soczewek kontaktowych. 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Nie przeprowadzono odpowiednich bada? dotycz?cych interakcji produktu leczniczego...
krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml
...wynikaj?cym z tego ograniczeniem transportu sodu i p?ynu. Tymololu maleinian jest nieselektywnym ?rodkiem blokuj?cym receptory beta-adrenergiczne. Nie ustalono jeszcze dok?adnego mechanizmu obni?ania ci?nienia wewn?trzga?kowego przez tymololu maleinian, chocia? badania z zastosowaniem fluoresceiny oraz badania tonograficzne wskazuj?, ?e g?ówne dzia?anie mo?e by? zwi?zane ze zmniejszeniem wytwarzania cieczy wodnistej. Jednak w niektórych badaniach obserwowano równie? nieznaczne u?atwienie odp?ywu cieczy. Po??czone dzia?anie obu tych ?rodków powoduje...
Latanoprost | ATC: S 01 EE 01
krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 1 but. 2,5 ml
...Jednak podczas stosowania miejscowego mo?e wyst?pi? ?agodne do umiarkowanego przekrwienie spojówek lub nadtwardówki. Badania prowadzone metod? angiografii fluoresceinowej wykaza?y, ?e d?ugotrwa?e stosowanie latanoprostu u ma?p poddanych pozatorebkowemu usuni?ciu soczewki nie mia?o wp?ywu na naczynia krwiono?ne siatkówki. Podczas krótkotrwa?ego leczenia pacjentów z pseudofaki? latanoprost nie powodowa? przecieku fluoresceiny do tylnego odcinka oka. Nie stwierdzono istotnego farmakologicznego dzia?ania latanoprostu w dawkach leczniczych na uk?ad sercowo-naczyniowy...
krople do oczu [roztw.]; (50 µg+ 5 mg)/ml, 1 but. 2,5 ml
...ciecz wodnista 8 DK/H/1800/001/IB/015 lub ?ródga?kowe kr??enie krwi. Badania prowadzone metod? angiografii fluoresceinowej wykaza?y, ?e d?ugotrwa?e stosowanie latanoprostu u ma?p poddanych pozatorebkowemu usuni?ciu soczewki nie mia?o wp?ywu na naczynia krwiono?ne siatkówki. Podczas krótkotrwa?ego leczenia pacjentów z pseudofaki? latanoprost nie powodowa? przecieku fluoresceiny do tylnego odcinka oka. Tymolol jest niewybiórczym beta-adrenolitykiem, dzia?aj?cym na receptory adrenergiczne beta-1 i beta...
krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 3 but. 5 ml
...wynikaj?cym z tego ograniczeniem transportu sodu i p?ynu. Tymololu maleinian jest nieselektywnym antagonist? receptorów beta-adrenergicznych. Dok?adny mechanizm dzia?ania tymololu maleinianu w obni?aniu ci?nienia wewn?trzga?kowego nie jest obecnie wystarczaj?co poznany, cho? badania fluoresceinowe i tonograficzne sugeruj?, ?e g?ówne dzia?anie mo?e by? zwi?zane ze zmniejszeniem ilo?ci powstaj?cej cieczy wodnistej. Jednak w niektórych badaniach zaobserwowano równie? niewielkie zwi?kszenie mo?liwo?ci odp?ywu cieczy wodnistej. Po??czony efekt dzia?ania obu...
Latanoprost | ATC: S 01 EE 01
krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 1 but. 2,5 ml krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 3 but. 2,5 ml
...metod? angiografii fluoresceinowej wykaza?y, ?e d?ugotrwa?a terapia latanoprostem u ma?p poddanych pozatorebkowemu usuni?ciu soczewki nie wywiera?a wp?ywu na naczynia krwiono?ne siatkówki. W badaniach prowadzonych na ma?pach latanoprost, stosowany w dawce leczniczej, nie wywiera? znacz?cego wp?ywu na wewn?trzga?kowe kr??enie krwi. Jakkolwiek podczas stosowania miejscowego mo?e doj?? do ?agodnego lub umiarkowanego przekrwienia nadtwardówki. Podczas krótkotrwa?ego leczenia pacjentów z pseudofaki? latanoprost nie powodowa? przecieku fluoresceiny do tylnego...
Latanoprost | ATC: S 01 EE 01
krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 30 poj. 0,2 ml krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 90 poj. 0,2 ml
...stosowania miejscowego mo?e jednak doj?? do ?agodnego lub umiarkowanego przekrwienia spojówki lub nadtwardówki. Badania przeprowadzone metod? angiografii fluoresceinowej wykaza?y, ?e d?ugotrwa?a terapia latanoprostem u ma?p poddanych pozatorebkowemu usuni?ciu soczewki nie wywiera wp?ywu na naczynia krwiono?ne siatkówki. Podczas krótkotrwa?ego leczenia pacjentów z pseudofaki? latanoprost nie powodowa? przecieku fluoresceiny do tylnego odcinka oka. Stosuj?c latanoprost w dawkach leczniczych, nie zaobserwowano, by wywiera? on jakikolwiek wp?yw na...
krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 1 but. 2,5 ml
...do ?agodnego lub umiarkowanego przekrwienia nadtwardówki. Przewlek?e podawanie latanoprostu do oczu ma?p, które przesz?y pozatorebkowe usuni?cie soczewki, nie mia?o wp?ywu na naczynia krwiono?ne siatkówki oceniane angiografi? fluoresceinow?. Podczas krótkotrwa?ego leczenia pacjentów z pseudofaki? latanoprost nie powodowa? przecieku fluoresceiny do tylnego odcinka oka. Nie stwierdzono, aby latanoprost stosowany w dawkach klinicznych mia? znacz?cy wp?yw farmakologiczny na uk?ad sercowo-naczyniowy lub oddechowy. 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne...
krople do oczu [roztw.]; (50 µg+ 5 mg)/ml, 1 but. 25 ml
...krwi. D?ugotrwa?e leczenie latanoprostem oczu u ma?p, które poddano pozatorebkowemu usuni?ciu soczewki, nie wp?yn??o na czynno?? naczy? krwiono?nych siatkówki, co zosta?o udowodnione w badaniu metod? angiografii fluoresceinowej. Podczas krótkotrwa?ego leczenia pacjentów z pseudofaki? latanoprost równie? nie wywo?ywa? przecieku fluoresceiny do tylnego odcinka oka. Tymolol jest nieselektywnym beta-1 i beta-2 -adrenolitykiem, nie posiadaj?cym wewn?trznej aktywno?ci sympatykomimetycznej ani nieswoistego dzia?ania obni?aj?cego czynno?? mi??nia sercowego...
kaps.; 250 LSU, 50 szt.
...badaniach klinicznych wykazano, ?e produkt nie wywiera dzia?ania przeciwkrzepliwego. 5.2. W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne Sulodeksyd wch?ania si? na ca?ej d?ugo?ci przewodu pokarmowego, co wykazano u szczurów oparciu farmakodynamiczne W dzia?anie o leku znakowanego fluorescein? podawanego doustnie, dodwunastniczo, dojelitowo i doodbytniczo. U szczurów i królików, którym sulodeksyd podawano wymienionymi drogami, wykazano korelacj? mi?dzy dzia?aniem, a dawk? i czasem podania. Znakowany sulodeksyd jest gromadzony pocz?tkowo komórkach w...
inf. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 15 mg, 1 fiol.
...nat??eniu ?wiat?a 600 mW/cm 2 , wymagana dawka ?wiat?a 50 J/cm 2 jest dostarczana w ci?gu 83 sekund. Najwi?kszy wymiar liniowy zmiany o charakterze neowaskularyzacji podsiatkówkowej okre?la si? za pomoc? angiografii fluoresceinowej i fotografii dna oka. Zaleca si? stosowanie kamer do badania dna oka z powi?kszeniem w zakresie od 2,4 do 2,6 raza. Ognisko leczenia powinno obejmowa? wszystkie zmiany o charakterze...