inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 5 amp. 5 ml
...PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 5-Fluorouracil-Ebewe, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwa? i infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml roztworu zawiera 50 mg fluorouracylu (Fluorouracilum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Roztwór do wstrzykiwa? i infuzji 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania 5-Fluorouracil-Ebewe mo?e by? stosowany w monoterapii lub...
Fluorouracil | ATC: L 01 BC 02
krem; 50 mg/g, 1 tuba 20 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Efudix, 50 mg/g, krem. 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g krem zawiera 50 mg fluorouracylu (Fluorouracilum). Substancje pomocnicze: 1 gram kremu zawiera alkohol stearylowy 150 mg, glikol propylenowy 115 mg, metylu parahydroksybenzoesan 0,25 mg, propylu parahydroksybenzoesan 0,15 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krem 4. SZCZEGÓ?OWE DANE...
inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...do 6 miesi?cy po zako?czeniu leczenia produktem leczniczym Fluorouracil Accord (patrz punkt 4.4). Powinni oni zasi?gn?? porady dotycz?cej przechowywania nasienia zebranego przed leczeniem, z uwagi na moliwo?? wyst?pienia nieodwracalnej niep?odno?ci w wyniku leczenia produktem leczniczym Fluorouracil Accord. Karmienie piersi?. Poniewa nie wiadomo czy Fluorouracil Accord przenika do mleka matki, w przypadku rozpocz?cia terapii produktem leczniczym Fluorouracil Accord naley przerwa? karmienie piersi?. 4.7...
Fluorouracil | ATC: L 01 BC 02
inf. do?./inj. [roztw.]; 250 mg/5 ml, 5 fiol. 5 ml
m.47 ? CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ' l. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fluorouracyl VP, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwa?i infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY l ml zawiera 50 mg _uorouracylu (Fluorouracilum). Pe?ny wykaz *substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Roztwór_ do wstrzykiwa? i infuzji. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania 1. Paliatywne leczenie nowotworów z?o?liwych, szczególnie nowotworu odbytnicy...
inf./inj. [roztw.]; 1000 mg/20 ml, 1 fiol. 20 ml inf./inj. [roztw.]; 500 mg/10 ml, 1 fiol. 10 ml inf./inj. [roztw.]; 5 g/100 ml, 1 fiol. 100 ml
...zastosowaniem, roztwór nale?y sch?odzi? do temperatury cia?a. 6.5 Rodzaj i zawarto?? opakowania Fluorouracil medac 500 mg: Fiolka z bezbarwnego szk?a (typ I) o pojemno?ci 13,5 ml z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem. spc (PL) Fluorouracil medac solution for injection National version: 12/2015 Wielko?? opakowania: 1 fiolka, 10 fiolek. Fluorouracil medac 1000 mg: Fiolka z bezbarwnego szk?a (typ I) o pojemno?ci 25...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 15 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 2 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...FU) okaza?a si? nieskuteczna. Skuteczno?? irynotekanu oceniano w grupie 765 pacjentów z udokumentowan? na pocz?tku badania progresj? po chemioterapii z 5-FU. Badanie fazy III Irynotekan vs. Irynotekan vs. leczenie wspomagaj?ce 5-fluorouracil (5-FU) Irynoteka Leczenie Warto?? p Irynotekan 5-FU Warto?? p n wspomagaj?ce Liczba pacjentów 183 90 127 129 Prze?ycie Nie Nie dotyczy 33,5 26,7 0,03 bez progresji...
p?yn na skór?; (100 mg+ 5 mg)/g, 1 but. 13 ml
...PRODUKTU LECZNICZEGO Verrumal (100 mg + 5 mg)/g, p?yn na skór? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g p?ynu na skór? zawiera 100 mg kwasu salicylowego (Acidum salicylicum) i 5 mg fluorouracylu (Fluorouracilum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA P?yn na skór?. Przezroczysty, bezbarwny p?yn. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Brodawki zwyk?e, brodawki p?askie (m?odocianych...