O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Etoricoxib | ATC: M 01 AH 05
tabl. powl.; 30 mg, 28 szt. tabl. powl.; 60 mg, 28 szt. tabl. powl.; 90 mg, 28 szt.
...na dob? przez maksymalnie 3 dni. W podgrupie pacjentów, u których w chwili rozpocz?cia badania ból mia? nasilenie umiarkowane, dzia?anie przeciwbólowe etorykoksybu w dawce 90 mg by?o zbli?one do dzia?ania wywieranego przez ibuprofen w dawce 600 mg (16,11 wzgl?dem 16,39; P=0,722) oraz silniejsze od dzia?ania paracetamolu/kodeiny w dawce 600 mg/60 mg (11,00; P<0,001) i placebo...
Acetylsalicylic acid | ATC: B 01 AC 06
tabl. dojelitowe; 75 mg, 90 szt.
...przewodu pokarmowego z powodu dzia?ania synergicznego. Ibuprofen Dane do?wiadczalne wskazuj?, ?e ibuprofen mo?e hamowa? dzia?anie jednocze?nie podawanych ma?ych dawek kwasu acetylosalicylowego na agregacj? p?ytek krwi. Jednak?e ograniczenie tych danych i w?tpliwo?ci zwi?zane z ekstrapolacj? danych uzyskanych ex vivo do warunków klinicznych, powoduj? niemo?no?? sformu?owania jednoznacznych wniosków, dotycz?cych regularnego stosowania ibuprofenu, a kliniczne nast?pstwa interakcji w przypadku dora?nego stosowania ibuprofenu s? ma?o prawdopodobne (patrz punkt...
tabl. dojelitowe; 75 mg, 120 szt. tabl. dojelitowe; 75 mg, 30 szt. tabl. dojelitowe; 75 mg, 60 szt.
...4). ? ibuprofen Dane do?wiadczalne wskazuj? na mo?liwo?? hamowania przez ibuprofen wp?ywu ma?ych dawek ASA na agregacj? p?ytek krwi w przypadku jednoczesnego podawania obu leków. Z uwagi jednak na ograniczenia wspomnianych danych oraz w?tpliwo?ci zwi?zane z ekstrapolacj? danych uzyskanych ex vivo do warunków klinicznych, sformu?owanie jednoznacznych wniosków dotycz?cych regularnego stosowania ibuprofenu nie jest mo?liwe, a kliniczne nast?pstwa interakcji w przypadku dora?nego podawania ibuprofenu s?...
tabl. dojelitowe; 150 mg, 30 szt. tabl. dojelitowe; 150 mg, 60 szt.
...osocza. ? ibuprofen Dane do?wiadczalne wskazuj? na mo?liwo?? hamowania przez ibuprofen wp?ywu ma?ych dawek ASA na agregacj? p?ytek krwi w przypadku jednoczesnego podawania obu leków. Z uwagi jednak na ograniczenia wspomnianych danych oraz w?tpliwo?ci zwi?zane z ekstrapolacj? danych uzyskanych ex vivo do warunków klinicznych, sformu?owanie jednoznacznych wniosków dotycz?cych regularnego stosowania ibuprofenu nie jest mo?liwe, a kliniczne nast?pstwa interakcji w przypadku dora?nego podawania ibuprofenu s?...
tabl.; 300 mg, 10 szt. tabl.; 300 mg, 1 szt.
...wch?anianie kwasu acetylosalicylowego. Ibuprofen: dane do?wiadczalne wskazuj?, ?e ibuprofen mo?e kompetycyjnie hamowa? dzia?anie ma?ych dawek kwasu acetylosalicylowego polegaj?ce na hamowaniu agregacji p?ytek krwi, gdy leki podawane s? jednocze?nie. Pomimo braku pewno?ci, czy dane te mo?na ekstrapolowa? do sytuacji klinicznych, nie mo?na wykluczy?, ?e regularne, d?ugotrwa?e stosowanie ibuprofenu, mo?e ogranicza? 4 dzia?anie kardioprotekcyjne ma?ych dawek kwasu acetylosalicylowego. Uwa?a si?, ?e sporadyczne przyjmowanie ibuprofenu nie ma...
tabl. powl.; 200 mg+ 30 mg, 12 szt.
...w skojarzeniu z ibuprofenem mo?e zwi?ksza? ryzyko wyst?pienia dzia?a? niepo??danych dotycz?cych przewodu pokarmowego; _ kwasem acetylosalicylowym w dawkach kardioprotekcyjnych: przewlek?e stosowanie ibuprofenu mo?e hamowa? przeciwzakrzepowe dzia?anie kwasu acetylosalicylowego; _ lekami przeciwnadci?nieniowymi i lekami moczop?dnymi: ibuprofen (podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne) mo?e zmniejsza? dzia?anie tych leków; _ lekami przeciwzakrzepowymi; _ litem: istniej? dowody na potencjalne zwi?kszenie st??e? litu w osoczu krwi podczas jednoczesnego przyjmowania ibuprofenu (podobnie jak innych...
Acetylsalicylic acid | ATC: B 01 AC 06
tabl.; 30 mg, 63 szt. tabl.; 50 mg, 63 szt. tabl.; 75 mg, 63 szt.
...stosowania z lekami przeciwzapalnymi W tym kwasem z ~ acetylosalicylowym oraz wypieranie przez salicylany metotreksatu po??cze? bia?kami ~ z z osocza - patrz wy?ej) ibuprofen Jednoczesne stosowanie ibuprofenu antagonizuje nieodwracalne hamowanie agregacji p?ytek krwi przez kwas acetylosalicylowy. U pacjentów ze zwi?kszonym ryzykiem incydentów sercowo» naczyniowych leczenie ibuprofenem mo?e zmniejsza? dzia?anie kardioprotekcyjne kwasu acetylosalicylowego (patrz punkt 4.4). leki przeciwzakrzepowe, np. pochodne kumaryny, heparyna Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego...
inf. [roztw.]; 5 mg/100 ml, 1 but. 100 ml
...50 000 do 125 000 j.m. przed pierwsz? infuzj? produktu Aclasta. Cz?sto?? wyst?powania objawów zwi?zanych z lekiem w ci?gu pierwszych trzech dni po zastosowaniu produktu Aclasta mo?na zmniejszy? stosuj?c paracetamol lub ibuprofen wkrótce po podaniu produktu Aclasta. Pacjenci z zaburzeniami czynno?ci nerek Stosowanie produktu Aclasta jest przeciwskazane u pacjentów z klirensem kreatyniny <35 ml/min (patrz punkty 4.3 i 4.4). Nie...
Celecoxib | ATC: M 01 AH 01
kaps. twarde; 100 mg, 10 szt. kaps. twarde; 100 mg, 30 szt. kaps. twarde; 100 mg, 60 szt. kaps. twarde; 200 mg, 10 szt. kaps. twarde; 200 mg, 30 szt. kaps. twarde; 200 mg, 60 szt.
...stwierdzono istotnych ró?nic w podstawowym punkcie ko?cowym, którym by?a cz?sto?? wyst?powania powik?anych owrzodze? (zdefiniowanych jako krwawienia w przewodzie pokarmowym, perforacje lub zw??enie od?wiernika) pomi?dzy celekoksybem a ibuprofenem, oraz celekoksybem a diklofenakiem. W ca?ej grupie przyjmuj?cej diklofenak lub ibuprofen, ryzyko wyst?pienia powik?anych owrzodze? nie ró?ni?o si? statystycznie od celekoksybu (wzgl?dne ryzyko wynosi?o 0,77; 95% CI 0,41 ? 1,46 w ca?kowitym czasie trwania...
tabl.; 80/12,5 mg, 28 szt. tabl.; 80/25 mg, 28 szt.
...przypadku konieczno?ci dostosowania dawki innych przyjmowanych leków podczas stosowania leku Actelsar HCT. 97 Dzia?anie leku Actelsar HCT mo?e by? os?abione w przypadku jednoczesnego stosowania NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych, np. kwasu acetylosalicylowego lub ibuprofenu). Ci??a i karmienie piersi? Ci??a Nale?y poinformowa? lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ci??y. Zazwyczaj lekarz zaleci zaprzestanie stosowania leku Actelsar HCT przed planowan? ci??? lub natychmiast po stwierdzeniu ci??y i zaleci...
Tacrolimus | ATC: L 04 AD 02
kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 0,5 mg, 30 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 1 mg, 30 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 3 mg, 30 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 5 mg, 30 szt.
...znanym dzia?aniu nefrotoksycznym lub neurotoksycznym (np. aminoglikozydy, inhibitory gyrazy, wankomycyna, kotrimoksazol, niesteroidowe leki przeciwzapalne, gancyklowir lub acyklowir) mo?e nasila? toksyczne dzia?anie tych leków. Nasilone dzia?anie nefrotoksyczne obserwowano po podaniu amfoterycyny B i ibuprofenu jednocze?nie z takrolimusem. Poniewa? podczas leczenia takrolimusem mo?e wyst?pi? lub nasili? si? istniej?ca wcze?niej hiperkaliemia, nale?y unika? przyjmowania du?ych dawek potasu lub stosowania leków moczop?dnych oszcz?dzaj?cych potas (np. amiloryd, triamteren lub...
Laronidase | ATC: A 16 AB 05
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 100 j.m./ml, 1 fiol. 5 ml
...?agodnych lub umiarkowanych objawów IAR nale?y rozwa?y? leczenie lekami przeciwhistaminowymi i paracetamolem lub ibuprofenem i/lub zmniejszenie szybko?ci infuzji do mniejszej o po?ow? ni? ta, podczas której wyst?pi?a reakcja. W przypadku pojedynczych ci??kich objawów IAR nale?y przerwa? infuzj?, a? do ust?pienia objawów i rozwa?y? leczenie lekami przeciwhistaminowymi i paracetamolem lub ibuprofenem. Mo?na ponownie rozpocz?? infuzj? z szybko?ci? wynosz?c? 1/2 ? 1/4 szybko?ci...
tabl. mus.; 324 mg, 10 szt. tabl. mus.; 324 mg, 2 szt.
...zaburzon? czynno?ci? w?troby lub nerek, o u z pierwszym i drugim trymestrze ci??y, a w okresie karmienia piersi?, o w pacjentów niedoborem dehydrogenazy glLikozo-ó-fosforanowcj, o u z pacjentów, którzy stosuj? ibuprofen. 0 u acetylosalicylowy powodowa? skurcz oskrzeli i wywo?ywa? napady astmy lub inne Kwas mo?e obejmuja' uk?adu reakcje nadwra?liwo?ci. Czynniki ryzyka ast-m? oskrzelow?, przewlek?e choroby Ostrze?enie odnosi si? tak?e do pacjentów...
Naproxen | ATC: M 01 AE 02
tabl. dojelitowe; 250 mg, 20 szt. tabl. dojelitowe; 250 mg, 60 szt. tabl. dojelitowe; 500 mg, 20 szt. tabl. dojelitowe; 500 mg, 60 szt.
...leków z grupy NLPZ i takrolimusa. Istnieje zwi?kszone ryzyko toksyczno?ci hematologicznej podczas jednoczesnego stosowania leków z grupy NLPZ i zydowudyny. Udowodniono, ?e u HIV-dodatnich pacjentów z hemofili? leczonych jednocze?nie zydowudyn? i ibuprofenem istnieje zwi?kszone ryzyko wyst?pienia krwotoku do stawu i krwiaka. Sugeruje si?, przerwanie leczenia produktem leczniczym Anapran EC na 48 godzin przed badaniem czynno?ci nadnerczy, gdy? mo?e ono zaburza? oznaczanie 17-ketosteroidów...
tabl.; 500 mg+ 15 mg, 10 szt.
...ból miesi?czkowy. Kodeina jest wskazana u dzieci w wieku 12 lat i starszych w leczeniu ostrego bólu o umiarkowanym nasileniu, który nie ust?pi po leczeniu innymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak paracetamol lub ibuprofen (stosowanymi w monoterapii). 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Doro?li 1-2 tabletki co 4-6 godzin do 4 razy na dob? (maksymalnie 8 tabletek na dob?). Czas trwania leczenia nale?y...
Naproxen | ATC: M 01 AE 02
tabl.; 250 mg, 30 szt. tabl.; 250 mg, 90 szt. tabl.; 500 mg, 30 szt.
...Ze wzgl?du na ryzyko wyst?pienia krzy?owych reakcji alergicznych naproksen jest przeciwwskazany u pacjentów, u których w wywiadzie wyst?pi?y reakcje nadwra?liwo?ci (np. astma, zapalenie b?ony ?luzowej nosa, obrz?k naczynioruchowy lub pokrzywka) po zastosowaniu ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Ci??ka niewydolno?? serca, niewydolno?? w?troby i niewydolno?? nerek (patrz punkt 4.4). Ostatni trymestr ci??y (patrz punkt 4.6). 4.4. Specjalne ostrze?enia i...
Naproxen | ATC: M 01 AE 02
tabl.; 500 mg, 30 szt.
tabl.; 10 mg, 30 szt.
...produktu leczniczego z bia?kami osocza nie wykazano interakcji z warfaryn? w st??eniach stosowanych klinicznie. W podobnych badaniach wykazano, ?e ibuprofen i diklofenak nie wypieraj? A771726 z po??cze? z bia?kami, natomiast w obecno?ci tolbutamidu wolna frakcja A771726 zwi?ksza si? dwu do trzykrotnie. Metabolit A771726 wypiera ibuprofen, diklofenak i tolbutamid, ale wolne frakcje tych produktów leczniczych zwi?kszaj? si? tylko o 10 do 50 %. Nie ma danych...
tabl.; 20 mg, 30 szt.
...produktu leczniczego z bia?kami osocza nie wykazano interakcji z warfaryn? w st??eniach stosowanych klinicznie. W podobnych badaniach wykazano, ?e ibuprofen i diklofenak nie wypieraj? A771726 z po??cze? z bia?kami, natomiast w obecno?ci tolbutamidu wolna frakcja A771726 zwi?ksza si? dwu do trzykrotnie. Metabolit A771726 wypiera ibuprofen, diklofenak i tolbutamid, ale wolne frakcje tych produktów leczniczych zwi?kszaj? si? tylko o 10 do 50 %. Nie ma danych...
tabl. powl.; 300 mg, 30 szt.
...osocza - patrz punkt 4.4) ? NLPZ Jednoczesne (tego samego dnia) stosowanie niektórych NLPZ, takich jak ibuprofen i naproksen, mo?e zmniejszy? nieodwracalny hamuj?cy wp?yw kwasu acetylosalicylowego na agregacj? p?ytek krwi. Kliniczne znaczenie tych interakcji nie jest znane. Leczenie niektórymi lekami z grupy NLPZ, takimi jak naproksen i ibuprofen, pacjentów ze zwi?kszonym ryzykiem sercowo-naczyniowym mo?e ograniczy? kardioprotekcyjne dzia?anie kwasu acetylosalicylowego (patrz punkt 4.4...
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt.
...wypieranie przez salicylany metotreksatu z po??cze? z bia?kami osocza - patrz punkt 4.4 Specjalne ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce stosowania). ? ibuprofen Jednoczesne stosowanie ibuprofenu antagonizuje nieodwracalne hamowanie agregacji p?ytek krwi przez kwas acetylosalicylowy. U pacjentów ze zwi?kszonym ryzykiem incydentów sercowo- naczyniowych leczenie ibuprofenem mo?e zmniejsza? dzia?anie kardioprotekcyjne kwasu acetylosalicylowego (patrz punkt 4.4). ? leki przeciwzakrzepowe, np. pochodne kumaryny, heparyna Jednoczesne stosowanie kwasu...
tabl.; 25 mg, 60 szt. tabl.; 50 mg, 30 szt.
...adrenolityków; - insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych, mo?e prowadzi? do znacznego zmniejszenia st??enia glukozy we krwi. Objawy hipoglikemii, szczególnie tachykardia, mog? by? maskowane (patrz punkt. 4.4); 4 - leków hamuj?cych syntez? prostaglandyn: tj. ibuprofen i indometacyna, mog? zwi?kszy? dzia?anie przeciwnadci?nieniowe beta-adrenolityków. Nale?y zachowa? ostro?no?? w przypadku jednoczesnego stosowania leków znieczulaj?cych. Leki stosowane do znieczulenia ogólnego nasilaj? dzia?anie kardiodepresyjne atenololu i mog? powodowa? niedoci?nienie t?tnicze...
AvonexRx-z
Interferon beta-1a | ATC: L 03 AB 07
inj. [roztw.]; 30 µg /0,5ml, 4 amp.-strzyk. inj. [roztw.]; 30 µg /0,5ml, 4 wstrz.
...z lekarzem. 61 Objawy grypopodobne (Uwaga) Trzy proste metody ograniczania wyst?pienia objawów grypopodobnych: 1. Lek Avonex wstrzykiwa? bezpo?rednio przed snem. Pozwoli to pacjentowi na sen mimo wyst?powania objawów. 2. Zastosowa? paracetamol lub ibuprofen pó? godziny przed wstrzykni?ciem leku Avonex i nast?pnie kontynuowa? stosowanie tych leków, ale nie d?u?ej ni? przez jeden dzie?. Nale?y porozmawia? z lekarzem lub farmaceut?, jaka dawka by?aby odpowiednia. 3. Je?li...
Baclofen | ATC: M 03 BX 01
tabl.; 10 mg, 50 szt. tabl.; 25 mg, 50 szt.
...przeciwdepresyjne mog? nasila? dzia?anie baklofenu i zmniejszy? w znacznym stopniu napi?cie mi??niowe. 3 Baklofen nasila dzia?anie leków obni?aj?cych ci?nienie krwi (mo?e powodowa? konieczno?? zmiany dawkowania). Leki, które mog? spowodowa? niewydolno?? nerek (np. ibuprofen), opó?niaj? wydalanie baklofenu, co jest przyczyn? wyst?pienia dzia?a? toksycznych. W przypadku równoczesnego zastosowania baklofenu u pacjentów z chorob? Parkinsona leczonych preparatami lewodopy z karbidop?, mog? wyst?pi? stany spl?tania, omamy i pobudzenie...
tabl. powl. dojelitowe; 75 mg, 60 szt.
...tym z kwasem acetylosalicylowym ? oraz wypieranie przez salicylany metotreksatu z po??cze? z bia?kami osocza ? patrz punkt 4.4). ? ibuprofen Jednoczesne stosowanie ibuprofenu antagonizuje nieodwracalne hamowanie agregacji p?ytek krwi przez kwas acetylosalicylowy. U pacjentów ze zwi?kszonym ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych leczenie ibuprofenem mo?e zmniejsza? dzia?anie kardioprotekcyjne kwasu acetylosalicylowego (patrz punkt 4.4). ? leki przeciwzakrzepowe, np. pochodne kumaryny, heparyna Jednoczesne stosowanie kwasu...
Interferon beta-1b | ATC: L 03 AB 08
inj. [prosz.+ rozp.]; 0,25 mg/ml [8 mln j.m.], 15 zest.
...niepo??danych nale??: ? Objawy grypopodobne, takie jak gor?czka, dreszcze, bóle stawów, z?e samopoczucie, pocenie si?, ból g?owy lub bóle mi??niowe. Objawy te mo?na z?agodzi?, stosuj?c paracetamol lub niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen. ? Reakcje w miejscu wstrzykni?cia. Do objawów mog? nale?e? zaczerwienienie, obrz?k, przebarwienie, stan zapalny, ból, nadwra?liwo??, martwica. Patrz ?Kiedy zachowa? szczególn? ostro?no?? stosuj?c lek Betaferon? w punkcie 2, aby uzyska? wi?cej...
Aceclofenac | ATC: M 01 AB 16
tabl. powl.; 100 mg, 20 szt. tabl. powl.; 100 mg, 60 szt.
...grupy NLPZ i zydowudyny zwi?ksza si? ryzyko dzia?a? toksycznych na uk?ad krwiotwórczy. Istniej? przes?anki dotycz?ce zwi?kszonego ryzyka krwawienia do stawów i krwiaków u pacjentów z hemofili? i HIV otrzymuj?cych jednocze?nie zydowudyn? oraz ibuprofen. 4.6 Wp?yw na p?odno??, ci??? i laktacj? Ci??a Brak danych klinicznych dotycz?cych ekspozycji na aceklofenak w ci??y. Hamowanie syntezy prostaglandyn mo?e negatywnie wp?ywa? na przebieg ci??y i (lub) rozwój zarodka...
Aceclofenac | ATC: M 01 AB 16
prosz. do przyg. zaw. doust.; 100 mg, 20 sasz.
...grupy NLPZ i zydowudyny zwi?ksza si? ryzyko dzia?a? toksycznych na uk?ad krwiotwórczy. Istniej? przes?anki dotycz?ce zwi?kszonego ryzyka krwawienia do stawów i krwiaków u pacjentów z hemofili? i HIV otrzymuj?cych jednocze?nie zydowudyn? oraz ibuprofen. 4.6 Wp?yw na p?odno??, ci??? i laktacj? Ci??a Brak danych klinicznych dotycz?cych ekspozycji na aceklofenak w ci??y. Hamowanie syntezy prostaglandyn mo?e negatywnie wp?ywa? na przebieg ci??y i (lub) rozwój zarodka...
tabl. powl.; 150 mg, 1 szt.
...bez recepty, a szczególnie o: - Preparatach uzupe?niaj?cych zawieraj?cych wap?, magnez, ?elazo lub glin, poniewa? istnieje prawdopodobie?stwo, ?e wp?yn? na skuteczno?? leku Bonviva. - Kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) (w tym ibuprofen, diklofenak sodowy, naproksen) mog? podra?nia? ?o??dek i jelita. Bisfosfoniany (jak Bonviva) mog? wywiera? podobne dzia?anie. Nale?y zatem zachowa? szczególn? ostro?no?? przyjmuj?c leki przeciwbólowe lub przeciwzapalne podczas leczenia lekiem Bonviva. 43 Po...
Ibandronic acid | ATC: M 05 BA 06
inj. [roztw.]; 3 mg/3 ml, 1 amp.-strzyk. (+ ig?a)
...szczególnie o: ? Preparatach uzupe?niaj?cych zawieraj?cych wap?, magnez, ?elazo lub glin, poniewa? istnieje prawdopodobie?stwo, ?e wp?yn? one na skuteczno?? leku Bonviva. ? Kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) (w tym ibuprofen, diklofenak sodowy, naproksen) mog? podra?nia? ?o??dek i jelita. Bonviva mo?e wywiera? podobne dzia?anie. Nale?y zatem zachowa? szczególn? ostro?no?? przyjmuj?c leki przeciwbólowe lub przeciwzapalne podczas leczenia lekiem Bonviva. Po po?kni?ciu comiesi?cznej tabletki...