O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Insulin glargine | ATC: A 10 AE 04
inj. [roztw.]; 100 j.m. /ml, 10 wk?. 3 ml
...grupie leczonej insulin? glargine. Stu czterdziestu trzech pacjentów z grupy leczonej insulin? glargine kontynuowa?o leczenie insulin? glargine w niekontrolowanej przed?u?onej fazie tego badania z obserwacj? trwaj?c? ?rednio 2 lata. Nie uzyskano ?adnych nowych danych dotycz?cych bezpiecze?stwa podczas wyd?u?onego okresu leczenia insulin? glargine. 11 Przeprowadzono tak?e skrzy?owane badanie w którym porównywano insulin? glargine z insulin? lispro do insuliny NPH w skojarzeniu ze zwyk?? insulin? ludzk?...
Exenatide | ATC: A 10 BX 04
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw. o przed?. uwalnianiu]; 2 mg, 1 zest.
...z insulin? glargine raz na dob?. Eksenatyd o przed?u?onym uwalnianiu wykazywa? bardziej korzystn? zmian? HbA w porównaniu z insulin? glargine. W porównaniu 1c z leczeniem insulin? glargine, leczenie eksenatydem o przed?u?onym uwalnianiu powodowa?o znacz?ce zmniejszenie ?redniej masy cia?a i mniejsz? ilo?? incydentów hipoglikemicznych. (Tabela 3). 14 Tabela 3: Zestawienie wyników 26 tygodniowego badania, w którym porównywano eksenatyd o przed?u?onym uwalnianiu z insulin? glargine, w...
Exenatide | ATC: A 10 BX 04
inj. [roztw.]; 10 µg/dawk?, 1 wstrzyk. 2,4 ml (60 dawek) inj. [roztw.]; 5 µg/dawk?, 1 wstrzyk. 1,2 ml (60 dawek)
...z zastosowaniem terapii bazowej insulin? glargine oraz metformin? u pacjentów z cukrzyc? typu 2. Po fazie optymalizacji insulinoterapii bazowej (ang. basal insulin optimization, BIO) pacjenci z HbA >7,0% zostali zrandomizowani do stosowania dodatkowo eksenatydu o natychmiastowym 1c uwalnianiu lub insuliny lispro z dotychczasow? terapi? insulin? glargine i metformin?. W obu grupach terapeutycznych pacjenci nadal dostosowywali swoje dawki insuliny glargine z u?yciem algorytmu odzwierciedlaj?cego...
inj. [zaw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml inj. [zaw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
...jak insulina ludzka, lecz jej dzia?anie jest szybsze i krócej trwa. W dwóch otwartych skrzy?owanych badaniach klinicznych trwaj?cych 8 miesi?cy, uczestniczyli pacjenci z cukrzyc? typu 2, którzy nie stosowali wcze?niej insuliny oraz pacjenci, którzy przyjmowali insulin? w jednym lub dwóch wstrzykni?ciach na dob?. W poszczególnych etapach badania pacjenci stosowali przez 4 miesi?ce insulin? Humalog Mix25 (dwa razy na dob? z metformin?) oraz insulin? glargine...
inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 5 wstrzyk. 3 ml (SoloStar)
...grupie leczonej insulin? glargine.Stu czterdziestu trzech pacjentów z grupy leczone insulin? glargine kontynuowa?o leczenie insulin? glargine w niekontrolowanej przed?u?onej fazie tego badania z obserwacj? trwaj?c? ?rednio 2 lata. Nie uzyskano ?adnych nowych danych dotycz?cych bezpiecze?stwa podczas wyd?u?onego okresu leczenia insulin? glargine. Przeprowadzono tak?e skrzy?owane badanie z zastosowaniem insuliny glargine z insulin? lispro w porównaniu ze skojarzeniem insuliny NPH ze zwyk?? insulin? ludzk? (ka?da...
inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 1 wstrzyk.
Lixisenatide | ATC: A 10 BX 10
inj. [roztw.]; 10 µg, 1 wstrzyk. 3 ml
...okresu wst?pnego, podczas którego wprowadzono i ustalono dawk? insuliny glargine oraz 24-tygodniowego okresu leczenia, podczas którego pacjenci otrzymywali liksysenatyd lub placebo w skojarzeniu z insulin? glargine i metformin? z tiazolidynedionem lub bez tiazolidynedionu. Dawka insuliny glargine by?a dostosowywana w sposób ci?g?y podczas tego okresu. Podczas 12-tygodniowego okresu wst?pnego dodanie i dostosowanie dawki insuliny glargine skutkowa?o zmniejszeniem st??enia HbA o 1%. Dodanie liksysenatydu...
inj. [zaw.]; 100 j./ml, 5 wk?. 3 ml inj. [zaw.]; 100 j./ml, 5 wk?. 3 ml
...W badaniu klinicznym pacjentów z cukrzyc? typu 2, niedostatecznie wyrównan? za pomoc? doustnych leków przeciwcukrzycowych, losowo przypisano do grup leczonych dwoma wstrzykni?ciami NovoMix 30 (117 pacjentów) lub jednym wstrzykni?ciem na dob? insuliny glargine (116 pacjentów). Po 28 tygodniach leczenia zgodnego z zaleceniami dawkowania opisanego w punkcie 4.2, ?rednie zmniejszenie HbA wynios?o 2,8% w przypadku grupy otrzymuj?cej 1c NovoMix 30 (?redni poziom wyj?ciowy...
inj. [roztw.]; 100 j./ml, 5 wstrzyk. 3 ml inj. [roztw.]; 200 j./ml, 3 wstrz. 3 ml inj. [roztw.]; 100 j./ml, 5 wk?. 3 ml
...podawania Dawkowanie Produkt Tresiba jest insulin? bazaln? przeznaczon? do podskórnego podawania raz na dob? o dowolnej porze dnia, najlepiej o tej samej porze ka?dego dnia. Si?a dzia?ania analogów insulin, w tym insuliny degludec, wyra?ana jest w jednostkach (j.). Jedna (1) jednostka (j.) insuliny degludec odpowiada 1 jednostce mi?dzynarodowej (j.m.) insuliny ludzkiej, 1 jednostce insuliny glargine lub 1 jednostce insuliny detemir. U pacjentów z...