O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...tyrozynowej receptora naczyniowo-?ródb?onkowego czynnika wzrostu (VEGFR- TKI, vascular endothelial growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor), (sunitynibem, sorafenibem lub zarówno sunitynibem, jak i sorafenibem). Dozwolone by?o równie? wcze?niejsze leczenie bewacyzumabem i interferonem alfa. Pacjentów stratyfikowano wed?ug skali prognostycznej Memorial Sloan-Kettering Cancer Center ? MSKCC (rokowanie dobre ? po?rednie ? niekorzystne) i wed?ug rodzaju przebytego leczenia przeciwnowotworowego (1 lub 2 leki z grupy VEGFR...
tabl. powl.; 200 mg, 30 szt.
...w?troby, zapaleniem w?troby lub innymi znanymi czynnikami ryzyka wyst?pienia schorze? w?troby i st?uszczenia w?troby (w??czaj?c w to przyjmowanie niektórych produktów leczniczych i alkoholu). Równoczesne zaka?enie zapaleniem w?troby typu C i leczeni interferonem alfa oraz rybawiryn? mo?e stanowi? szczególne ryzyko. Pacjentów z grup podwy?szonego ryzyka nale?y ?ci?le nadzorowa?. 4 Zaka?enia oportunistyczne. U pacjentów przyjmuj?cych produkt Atripla czy inne leki przeciwretrowirusowe nadal mog? wyst?powa? zaka?enia oportunistyczne...
AvonexRx-z
Interferon beta-1a | ATC: L 03 AB 07
inj. [roztw.]; 30 µg /0,5ml, 4 amp.-strzyk. inj. [roztw.]; 30 µg /0,5ml, 4 wstrz.
...interferonów: alfa, beta i gamma. Interferony alfa i beta nale?? do interferonów Typu I, a interferon gamma do Typu II. Biologiczne dzia?ania tych interferonów nak?adaj? si?, ale mo?na je wyra?nie zró?nicowa?. Dodatkowo interferony mog? ró?ni? si? pod wzgl?dem miejsca syntezy w komórce. 8 Interferon beta wytwarzany jest przez ró?ne rodzaje komórek, mi?dzy innymi przez fibroblasty i makrofagi. Naturalny interferon beta oraz produkt AVONEX (interferon...
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 1 mg/5 ml, 4 fiol.
...Nie przeprowadzono bada? dotycz?cych interakcji. Beromun by? stosowany jednocze?nie z interferonem gamma w czasie ILP, ale nie zaobserwowano dodatkowych korzy?ci. Dodanie interferonu gamma do perfuzatu tazonerminy nie wydaje si? ??czy? ze znacz?cym...tazonerminy*, co odpowiada 3,0?6,0 x 10 7 j.m. (jednostek mi?dzynarodowych). *czynnik martwicy nowotworów alfa-1a (TNF?-1a) produkowany metod? rekombinacji DNA w komórkach E.coli. Substancja pomocnicza o znanym...
Interferon beta-1b | ATC: L 03 AB 08
inj. [prosz.+ rozp.]; 0,25 mg/ml [8 mln j.m.], 15 zest.
...Interferony. Kod ATC: L03 AB 08 Interferony nale?? do rodziny cytokin, naturalnie wyst?puj?cych bia?ek. Masa cz?steczkowa interferonów wynosi od 15 000 do 21 000 daltonów. Zidentyfikowano 3 g?ówne klasy interferonów: alfa, beta i gamma. Interferon alfa, interferon beta i interferon gamma wykazuj? cz??ciowo wspóln?, ale nie jednakow? aktywno?? biologiczn?. Aktywno?ci interferonu beta-1b s? swoiste gatunkowo 13 i dlatego najistotniejsze dane farmakologiczne o interferonie...
Epoetin alfa | ATC: B 03 XA 01
inj. [roztw.]; 10000 j.m., 6 amp.-strzyk. 1 ml inj. [roztw.]; 1000 j.m., 6 amp.-strzyk. 0,5 ml inj. [roztw.]; 2000 j.m., 6 amp.-strzyk. 1 ml inj. [roztw.]; 3000 j.m., 6 amp.-strzyk. 0,3 ml inj. [roztw.]; 40000 j.m., 6 amp.-strzyk. 1 ml inj. [roztw.]; 4000 j.m., 6 amp.-strzyk. 0,4 ml inj. [roztw.]; 5000 j.m., 6 amp.-strzyk. 0,5 ml inj. [roztw.]; 6000 j.m., 6 amp.-strzyk. 0,6 ml inj. [roztw.]; 8000 j.m., 6 amp.-strzyk. 0,8 ml
...zaburze? serca lub naczy? krwiono?nych oraz mo?e zwi?ksza? ryzyko zawa?u serca, udaru mózgu i zgonu. Je?li pacjent choruje na wirusowe zapalenie w?troby typu C, otrzymuje interferon i rybawiryn?, nale?y to omówi? z lekarzem, poniewa? skojarzenie epoetyny alfa z interferonem i rybawiryn? prowadzi?o w rzadkich przypadkach do utraty dzia?ania i rozwoju choroby zwanej aplazj? czystoczerwonokrwinkow? (PRCA), ci??kiej postaci niedokrwisto?ci. Binocrit nie jest dopuszczony do leczenia...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 10 ml
...substancj? pomocnicz? wymienion? w punkcie 6.1. 7 Produktu Caelyx nie nale?y stosowa? w leczeniu pacjentów z mi?sakiem Kaposi?ego w przebiegu AIDS, u których mo?e by? skuteczne leczenie miejscowe lub ogólne alfa-interferonem. 4.4 Specjalne ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce stosowania Ze wzgl?du na ró?nice w profilach farmakokinetycznych i schematach dawkowania nie nale?y stosowa? produktu Caelyx zamiennie z innymi produktami zawieraj?cymi chlorowodorek doksorubicyny...
tabl. powl.; 150 mg+ 300 mg, 60 szt.
...hepatomegali?, zapaleniem w?troby lub innym znanym czynnikiem ryzyka wyst?pienia choroby w?troby i st?uszczenia w?troby (w tym niektórych produktów leczniczych i alkoholu). Pacjenci jednocze?nie zaka?eni wirusem zapalenia w?troby typu C i leczeni alfa interferonem i rybawiryn? mog? stanowi? grup? specjalnego ryzyka. Pacjentów z grup zwi?kszonego ryzyka nale?y szczególnie uwa?nie obserwowa?. Zaburzenia mitochondrialne: W warunkach in vitro oraz in vivo wykazano, ?e analogi nukleozydów i nukleotydów...
EpivirRx-z
Lamivudine | ATC: J 05 AF 05
tabl. powl.; 150 mg, 60 szt. tabl. powl.; 300 mg, 30 szt.
...hepatomegali?, zapaleniem w?troby lub innym znanym czynnikiem ryzyka wyst?pienia choroby w?troby i st?uszczenia w?troby (w tym niektórych produktów leczniczych i alkoholu). Pacjenci jednocze?nie zaka?eni wirusem zapalenia w?troby typu C i leczeni alfa interferonem i rybawiryn? mog? stanowi? grup? specjalnego ryzyka. Pacjentów z grup zwi?kszonego ryzyka nale?y szczególnie uwa?nie obserwowa?. Zaburzenia mitochondrialne: W warunkach in vitro oraz in vivo wykazano, ?e analogi nukleozydów i nukleotydów...
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 250 µg/ml, 15 fiol.+ 15 amp.-strzyk. inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 250 µg/ml, 5 fiol.+ 5 amp.-strzyk.
...Grupa farmakoterapeutyczna: Interferony, kod ATC: L03AB08 Interferony nale?? do rodziny cytokin, naturalnie wyst?puj?cych bia?ek. Masa cz?steczkowa interferonów wynosi od 15 000 do 21 000 daltonów. Zidentyfikowano 3 g?ówne klasy interferonów: alfa, beta i gamma. Interferon alfa, interferon beta i interferon gamma wykazuj? cz??ciowo wspóln?, ale nie jednakow? aktywno?? biologiczn?. Aktywno?ci interferonu beta-1b s? swoiste gatunkowo i dlatego najistotniejsze dane farmakologiczne o interferonie beta...
inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Zg?aszano róne produkty lecznicze mog?ce modulowa? biochemiczn? skuteczno?? przeciwnowotworow? lub toksyczne dzia?anie fluorouracylu. Do cz?sto stosowanych produktów leczniczych nale?: metotreksat, metronidazol, leukoworyna, interferon alfa i allopurynol. Naley unika? jednoczesnego stosowania fluorouracylu z klozapin? ze wzgl?du na zwi?kszone ryzyko wyst?pienia agranulocytozy. Zg?oszono zwi?kszon? cz?sto?? wyst?powania zawa?u mózgu u pacjentów z rakiem cz??ci ustnej leczonych 5-fluorouracylem...
kaps. twarde; 100 mg, 120 szt. kaps. twarde; 50 mg, 30 szt. tabl. powl.; 100 mg, 60 szt. tabl. powl.; 400 mg, 30 szt.
...Philadelphia (bcr-abl, Ph+), którzy nie kwalifikuj? si? do zabiegu transplantacji szpiku jako leczenia pierwszego rzutu. ? doros?ych pacjentów oraz dzieci i m?odzie?y z CML Ph+ w fazie przewlek?ej, gdy leczenie interferonem alfa jest nieskuteczne lub w fazie akceleracji choroby, lub w przebiegu prze?omu blastycznego. ? doros?ych pacjentów z nowo rozpoznan? ostr? bia?aczk? limfoblastyczn? z chromosomem Philadelphia (Ph+ ALL) w skojarzeniu z chemioterapi?. ?...
Imatinib | ATC: L 01 XE 01
tabl. powl.; 100 mg, 60 szt.
...CML) z chromosomem Philadelphia (brc-abl, Ph+), które nie kwalifikuj? si? do zabiegu transplantacji szpiku jako leczenia pierwszego rzutu. ? dzieci i m?odzie?y z CML Ph+ w fazie przewlek?ej, gdy leczenie interferonem alfa jest nieskuteczne lub w fazie akceleracji choroby. ? doros?ych pacjentów oraz dzieci i m?odzie?y z CML Ph+ w przebiegu prze?omu blastycznego, ? doros?ych pacjentów oraz dzieci i m?odzie?y z nowo rozpoznan?...
Imatinib | ATC: L 01 XE 01
tabl. powl.; 400 mg, 30 szt.
...CML) z chromosomem Philadelphia (brc-abl, Ph+), które nie kwalifikuj? si? do zabiegu transplantacji szpiku jako leczenia pierwszego rzutu. ? dzieci i m?odzie?y z CML Ph+ w fazie przewlek?ej, gdy leczenie interferonem alfa jest nieskuteczne lub w fazie akceleracji choroby. ? doros?ych pacjentów oraz dzieci i m?odzie?y z CML Ph+ w przebiegu prze?omu blastycznego, ? doros?ych pacjentów oraz dzieci i m?odzie?y z nowo rozpoznan?...
Imatinib | ATC: L 01 XE 01
tabl. powl.; 400 mg, 30 szt.
...CML) z chromosomem Philadelphia (Bcr-Abl, Ph+), którzy nie kwalifikuj? si? do zabiegu transplantacji szpiku jako leczenia pierwszego wyboru. ? dzieci i m?odzie?y z CML Ph+ w fazie przewlek?ej, gdy leczenie interferonem alfa jest nieskuteczne lub w fazie akceleracji choroby, lub w przebiegu prze?omu blastycznego. ? doros?ych pacjentów z CML Ph+ w przebiegu prze?omu blastycznego. ? doros?ych pacjentów oraz dzieci i m?odzie? z nowo...
Imatinib | ATC: L 01 XE 01
kaps. twarde; 100 mg, 60 szt.
...chromosomem Philadelphia (bcr-abl, Ph+), którzy nie kwalifikuj? si? do zabiegu transplantacji szpiku jako leczenia pierwszego rzutu. ? u dzieci i m?odzie?y z CML Ph+ w fazie przewlek?ej po niepowodzeniu leczenia interferonem alfa, lub w fazie akceleracji choroby. ? u osób doros?ych oraz dzieci i m?odzie?y z Ph+ CML w przebiegu prze?omu blastycznego. Nie stwierdzono wp?ywu produktu leczniczego Imatinib Polfa na wynik przeszczepu szpiku...
Imatinib | ATC: L 01 XE 01
kaps. twarde; 400 mg, 30 szt.
...chromosomem Philadelphia (bcr-abl, Ph+), którzy nie kwalifikuj? si? do zabiegu transplantacji szpiku jako leczenia pierwszego rzutu. ? u dzieci i m?odzie?y z CML Ph+ w fazie przewlek?ej po niepowodzeniu leczenia interferonem alfa, lub w fazie akceleracji choroby. ? u osób doros?ych oraz dzieci i m?odzie?y z Ph+ CML w przebiegu prze?omu blastycznego. Nie stwierdzono wp?ywu produktu leczniczego Imatinib Polfa na wynik przeszczepu szpiku...
tabl. powl.; 100 mg, 60 szt. tabl. powl.; 400 mg, 30 szt.
...CML) z chromosomem Philadelphia (bcr-abl, Ph+), którzy nie kwalifikuj? si? do zabiegu transplantacji szpiku jako leczenia pierwszego rzutu. ? dzieci i m?odzie?y z CML Ph+ w fazie przewlek?ej, gdy leczenie interferonem alfa jest nieskuteczne lub w fazie akceleracji choroby, lub w przebiegu prze?omu blastycznego. ? doros?ych pacjentów z CML Ph+ w prze?omie blastycznym. ? doros?ych pacjentów z nowo rozpoznan? ostr? bia?aczk? limfoblastyczn? z...
Imatinib | ATC: L 01 XE 01
tabl. powl.; 100 mg, 60 szt.
...CML) z chromosomem Philadelphia (bcr-abl, Ph+), którzy nie kwalifikuj? si? do zabiegu transplantacji szpiku jako leczenia pierwszego rzutu. ? dzieci i m?odzie?y z CML Ph+ w fazie przewlek?ej, gdy leczenie interferonem alfa jest nieskuteczne lub w fazie akceleracji choroby lub w przebiegu prze?omu blastycznego. ? doros?ych pacjentów z CML Ph+ w przebiegu prze?omu blastycznego. ? doros?ych pacjentów oraz dzieci i m?odzie?y z nowo...
Imatinib | ATC: L 01 XE 01
tabl. powl.; 400 mg, 30 szt.
...CML) z chromosomem Philadelphia (bcr-abl, Ph+), którzy nie kwalifikuj? si? do zabiegu transplantacji szpiku jako leczenia pierwszego rzutu. ? dzieci i m?odzie?y z CML Ph+ w fazie przewlek?ej, gdy leczenie interferonem alfa jest nieskuteczne lub w fazie akceleracji choroby, lub w przebiegu prze?omu blastycznego. ? doros?ych pacjentów z CML Ph+ w przebiegu prze?omu blastycznego. ? doros?ych pacjentów oraz dzieci i m?odzie?y z nowo...
Infliximab | ATC: L 04 AB 02
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 100 mg, 1 fiol.
...doradzi? aby, je?li to mo?liwe, unikali nara?enia na czynniki potencjalnie zwi?kszaj?ce ryzyko zaka?enia. Czynnik martwicy nowotworu alfa (TNF ? - ang. tumour necrosis factor alpha) po?redniczy w zapaleniu i moduluje komórkow? odpowied? immunologiczn?...b?ony ?luzowej jelita wykaza?a, ?e leczenie infliksymabem spowodowa?o zmniejszenie liczby komórek zdolnych do wydzielania TNF i interferonu ?. Dodatkowe badania histologiczne udowodni?y, ?e leczenie infliksymabem zmniejsza nap?yw komórek zapalnych do obszarów jelit...
InlytaRx-z
Axitinib | ATC: L 01 XE 17
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...overall survival, OS). W grupie pacjentów w??czonych do tego badania, 389 (53,8%) otrzymywa?o wcze?niej jedn? terapi? zawieraj?c? sunitynib, 251 pacjentów (34,7%) ? jedn? terapi? zawieraj?c? cytokin? (interleukin?-2 lub interferon alfa), 59 pacjentów (8,2%) ? jedn? terapi? zawieraj?c? bewacyzumab, a 24 pacjentów (3,3%) ? jedn? terapi? zawieraj?c? temsyrolimus. Wyj?ciowe dane demograficzne oraz charakterystyka choroby by?y podobne pomi?dzy grupami otrzymuj?cymi aksytynib...
Iopromide | ATC: V 08 AB 04
inf./inj. [roztw.]; 300 mg/ml, 10 fiol. 200 ml inf./inj. [roztw.]; 300 mg/ml, 30 fiol. 100 ml
...ci??ki, sporadycznie niepoddaj?cy si? leczeniu prze?om nadci?nieniowy. Z tego powodu zaleca si? premedykacj? lekiem blokuj?cym receptory alfa. Podanie jodowych ?rodków kontrastowych mo?e spowodowa? zaostrzenie objawów Myasthenia gravis. W grupie pacjentów z chorobami...wykonaniem angiografii mózgowej, a ponownie w??czone po up?ywie 24 godzin od jej wykonania. U chorych przyjmuj?cych interferon i interleukin? znane reakcje po podaniu ?rodka kontrastowego, jak rumie?, gor?czka i objawy grypowe, mog?...
Iopromide | ATC: V 08 AB 04
inf./inj. [roztw.]; 370 mg/ml, 10 fiol. 200 ml inf./inj. [roztw.]; 370 mg/ml, 30 fiol. 100 ml
...ci??ki, sporadycznie niepoddaj?cy si? leczeniu prze?om nadci?nieniowy. Z tego powodu zaleca si? premedykacj? lekiem blokuj?cym receptory alfa. Podanie jodowych ?rodków kontrastowych mo?e spowodowa? zaostrzenie objawów Myasthenia gravis. 7 W grupie pacjentów z...wykonaniem angiografii mózgowej, a ponownie w??czone po up?ywie 24 godzin od jej wykonania. U chorych przyjmuj?cych interferon i interleukin? znane reakcje po podaniu ?rodka kontrastowego, jak rumie?, gor?czka i objawy grypowe mog?...
Alemtuzumab | ATC: L 01 XC 04
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 12 mg, 1 fiol. 1,2 ml
...chorobami tarczycy w wywiadzie zarówno w grupie leczonej produktem leczniczym LEMTRADA, jak i w grupie leczonej interferonem beta 1 a (IFNB- 1a). U pacjentów z czynn? chorob? tarczycy produkt leczniczy LEMTRADA mo?na...kursu leczenia oraz max 2276 ng/ml w 3. dniu drugiego kursu leczenia. Okres po?owicznego rozpadu alfa oszacowano na 4?5 dni. Warto?? ta by?a porównywalna pomi?dzy kursami leczenia i skutkowa?a niskimi lub...
Imatinib | ATC: L 01 XE 01
tabl. powl.; 100 mg, 60 szt. tabl. powl.; 400 mg, 30 szt.
...Leukaemia - CML) z chromosomem Philadelphia (bcr-abl, Ph+), którzy nie kwalifikuj? si? do zabiegu transplantacji szpiku jako leczenia pierwszego rzutu; - dzieci i m?odzie?y z CML Ph+ w fazie przewlek?ej, gdy leczenie interferonem alfa jest nieskuteczne, w fazie akceleracji choroby lub w przebiegu prze?omu blastycznego; - u doros?ych z CML Ph+ w przebiegu prze?omu blastycznego. - doros?ych pacjentów oraz dzieci i m?odzie?y z nowo rozpoznan? ostr? bia?aczk?...
inj. do?./podsk. [roztw.]; 30 µg/0,3 ml, 1 amp.-strzyk. 0,3 ml inj. do?./podsk. [roztw.]; 50 µg/0,3 ml, 1 amp.-strzyk. 0,3 ml
...tygodniowej dawki darbepoetyny alfa lub epoetyny w momencie zmiany leku, zgodnie z opisem w Tabeli 1. Pierwsze wstrzykni?cie powinno by? wykonane zgodnie z terminem kolejnej zaplanowanej wcze?niej dawki darbepoetyny alfa lub epoetyny...Pacjenci z wirusowym zapaleniem w?troby typu C leczeni interferonem i rybawiryn? powinni omówi? to z lekarzem, poniewa? stosowanie ?rodków stymuluj?cych erytropoez? ??cznie z interferonem i rybawiryn? prowadzi?o, w rzadkich przypadkach, do utraty...
Sorafenib | ATC: L 01 XE 05
tabl. powl.; 200 mg, 112 szt.
...w?trobowokomórkowy Nexavar jest wskazany w leczeniu raka w?trobowokomórkowego (patrz punkt 5.1). Rak nerkowokomórkowy Nexavar jest wskazany w leczeniu chorych z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, u których nie powiod?a si? wcze?niejsza terapia interferonem-alfa albo interleukin?-2 lub zostali uznani za niekwalifikuj?cych si? do takiej terapii. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Leczenie produktem Nexavar powinno odbywa? si? pod nadzorem lekarza posiadaj?cego do?wiadczenie w stosowaniu...
Imatinib | ATC: L 01 XE 01
kaps. twarde; 100 mg, 60 szt.
...CML) z chromosomem Philadelphia (bcr-abl, Ph+), którzy nie kwalifikuj? si? do zabiegu transplantacji szpiku jako leczenia pierwszego rzutu. ? dzieci i m?odzie?y z CML Ph+ w fazie przewlek?ej, gdy leczenie interferonem alfa jest nieskuteczne lub w fazie akceleracji choroby, lub w przebiegu prze?omu blastycznego. ? doros?ych pacjentów z CML Ph+ w prze?omie blastycznym. ? doros?ych pacjentów oraz dzieci i m?odzie?y z nowo rozpoznan?...
Imatinib | ATC: L 01 XE 01
kaps. twarde; 400 mg, 30 szt.
...CML) z chromosomem Philadelphia (bcr-abl, Ph+), którzy nie kwalifikuj? si? do zabiegu transplantacji szpiku jako leczenia pierwszego rzutu. ? dzieci i m?odzie?y z CML Ph+ w fazie przewlek?ej, gdy leczenie interferonem alfa jest nieskuteczne lub w fazie akceleracji choroby, lub w przebiegu prze?omu blastycznego. ? doros?ych pacjentów z CML Ph+ w prze?omie blastycznym. ? doros?ych pacjentów oraz dzieci i m?odzie?y z nowo rozpoznan?...