O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Latanoprost | ATC: S 01 EE 01
krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, but. 2,5 ml
...angiografii fluoresceinowej wykaza?y, ?e przewlek?e podawanie latanoprostu do oczu ma?p poddanych pozatorebkowemu usuni?ciu soczewki, nie wywiera?o wp?ywu na naczynia krwiono?ne siatkówki. Podczas krótkotrwa?ego leczenia pacjentów z pseudofaki?, latanoprost nie powodowa? przecieku fluoresceiny do tylnej komory oka. Nie zaobserwowano, by latanoprost w dawkach leczniczych wywiera? jakikolwiek istotny farmakologiczny wp?yw na uk?ad sercowo-naczyniowy lub oddechowy. Dzieci i m?odzie? Skuteczno?? latanoprostu u dzieci i m?odzie?y w...
krople do oczu [roztw.]; 2 mg/ml, 1 but. 5 ml
...twardówkow?. Badania kliniczne wykaza?y, ?e Alphagan jest skuteczny w skojarzeniu z miejscowymi beta- adrenolitykami. Krótkoterminowe badania wskazuj? równie?, ?e Alphagan wykazuje istotny klinicznie efekt terapeutyczny w po??czeniu z trawoprostem (6 tygodni) i latanoprostem (3 miesi?ce). 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne a) Charakterystyka ogólna Po miejscowym podaniu 0,2% roztworu dwa razy na dob? przez 10 dni, st??enie w osoczu by?o ma?e (?rednie C wynosi?o 0...
krople do oczu [roztw.]; 0,3 mg/ml, 1 but. 3 ml krople do oczu [roztw.]; 0,3 mg/ml, 3 but. 3 ml
...0,3 mg/ml, w porównaniu do latanoprostu, stwierdzono statystycznie znamienne zmniejszenie porannego ?redniego ci?nienia wewn?trzga?kowego (w zakresie 7,6 do 8,2 mmHg dla bimatoprostu versus 6,0 do 7,2 mmHg dla latanoprostu) podczas wszystkich wizyt kontrolnych. Przekrwienie spojówek, nadmierny wzrost rz?s i ?wi?d oka by?y statystycznie znamiennie bardziej nasilone w wypadku stosowania bimatoprostu ni? latanoprostu. Jednak odsetki przerwanych terapii w zwi?zku...
Bimatoprost | ATC: S 01 EE 03
krople do oczu [roztw.]; 0,3 mg/ml, 1 but. 3 ml krople do oczu [roztw.]; 0,3 mg/ml, 3 but. 3 ml
...0,3 mg/ml, w porównaniu do latanoprostu, stwierdzono statystycznie znamienne zmniejszenie porannego ?redniego ci?nienia wewn?trzga?kowego (w zakresie ?7,6 do ?8,2 mmHg dla bimatoprostu versus ?6,0 do ?7,2 mmHg dla latanoprostu) podczas wszystkich wizyt kontrolnych. Przekrwienie spojówek, nadmierny wzrost rz?s i ?wi?d oka by?y statystycznie znamiennie bardziej nasilone w wypadku stosowania bimatoprostu ni? latanoprostu. Jednak odsetki przerwanych terapii w zwi?zku...
Bimatoprost | ATC: S 01 EE 03
krople do oczu [roztw.]; 0,3 mg/ml, 1 but. 3 ml krople do oczu [roztw.]; 0,3 mg/ml, 3 but. 3 ml
...0,3 mg/ml, w porównaniu do latanoprostu, stwierdzono statystycznie znamienne zmniejszenie porannego ?redniego ci?nienia wewn?trzga?kowego (w zakresie - 7,6 do - 8,2 mmHg dla bimatoprostu versus - 6,0 do - 7,2 mmHg dla latanoprostu) podczas wszystkich wizyt kontrolnych. Przekrwienie spojówek, nadmierny wzrost rz?s i ?wi?d oka by?y statystycznie znamiennie bardziej nasilone w przypadku stosowania bimatoprostu ni? latanoprostu. Jednak odsetki przerwanych terapii w zwi?zku...
Brimonidine tartate | ATC: S 01 EA 05
krople do oczu [roztw.]; 2 mg/ml, 1 but. 5 ml krople do oczu [roztw.]; 2 mg/ml, 3 but. 5 ml
...twardówkowego. Badania kliniczne wskazuj?, ?e brymonidyna mo?e by? skutecznie kojarzona z ?-adrenolitykami stosowanymi miejscowo. Krótkotrwa?e badania kliniczne wskazuj? tak?e, ?e brymonidyna wykazuje istotne klinicznie dzia?anie addytywne z trawoprostem (6 tygodni) i latanoprostem (3 miesi?ce). 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne a) Charakterystyka ogólna Po 10 dniach podawania do worka spojówkowego roztworu 0,2% dwa razy na dob?, obserwowano ma?e st??enia brymonidyny w osoczu (Cmax wynosi?...
krople do oczu; 2 mg/ml, 1 op. 5 ml
...Badania kliniczne wskazuj?, ?e brymonidyna mo?e by? skutecznie kojarzona z lekami ?-adrenolitycznymi stosowanymi miejscowo. Krótkookresowe badania kliniczne sugeruj? tak?e, ?e brymonidyna wykazuje istotne klinicznie dzia?anie addytywne z trawoprostem (6 tygodni) i latanoprostem (3 miesi?ce). 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne a) Charakterystyka ogólna Po 10 dniach podawania do worka spojówkowego roztworu 0,2% dwa razy na dob?, obserwowano ma?e st??enia brymonidyny w osoczu (C wynosi?...
Brimonidine tartate | ATC: S 01 EA 05
krople do oczu [roztw.]; 2 mg/ml, 1 but. 5 ml
...naczyniówkowo-twardówkow?. Z bada? klinicznych wynika, ?e brymonidyna jest skuteczna w po??czeniu z beta-blokerami. Krótkoterminowe badania wskazuj?, ?e lek ma klinicznie istotny efekt addycyjny w po??czeniu z trawoprostem (6 tygodni) i latanoprostem (3 miesi?ce). 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne 5/7 a) Charakterystyka ogólna Po miejscowym podawaniu 0,2% roztworu dwa razy na dob? przez 10 dni st??enie leku w osoczu by?o niewielkie (?rednie...
krople do oczu [roztw.]; 2 mg/ml, 1 but. 5 ml
...wskazuj?, ?e brimonidyna jest skuteczna w skojarzeniu z miejscowymi beta- adrenolitykami. Badania o krótszym czasie trwania równie? wskazuj?, ?e brimonidyna wywiera klinicznie znacz?ce dzia?anie addycyjne w skojarzeniu z trawoprostem (6 tygodni) i latanoprostem (3 miesi?ce). 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne a) Ogólna charakterystyka Po podawaniu do oka (oczu) roztworu 0,2% dwa razy na dob?, przez 10 dni, st??enia leku w osoczu by?y ma?e (?rednie...
krople do oczu; (40 µg+ 5 mg)/ml, 1 but. 2,5 ml
...stosowaniu produktu DuoTrav raz na dob?, rano, wynosi?o 8 do 10 mmHg. Spo?ród wszystkich punktów czasowych zebranych ze wszystkich wizyt lekarskich wykazano nie gorsz? skuteczno?? (non-inferiority) produktu DuoTrav w porównaniu z latanoprostem 50 mikrogramów/ml + tymololem 5 mg/ml w zakresie ?redniego obni?enia ci?nienia wewn?trzga?kowego. W trzymiesi?cznym, kontrolowanym badaniu klinicznym, przeprowadzonym u pacjentów z jaskr? z otwartym k?tem lub nadci?nieniem ocznym, u których...
krople do oczu [roztw.]; (50 µg+ 5 mg)/ml, 1 but. 2,5 ml krople do oczu [roztw.]; (50 µg+ 5 mg)/ml, 3 but. 2,5 ml
...i latanoprostu raz na dob?, co wykazuj? wyniki bada?. Dzia?anie produktu zawieraj?cego latanoprost i tymolol rozpoczyna si? po godzinie od podania i osi?ga maksymalne st??enie w ci?gu od sze?ciu do o?miu godzin. Po wielokrotnym powtarzaniu schematu leczenia osi?gano odpowiednie obni?enie IOP po 24 godzinach od podania leku. 8 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne Latanoprost Latanoprost jest nieaktywnym estrem izopropylowym, który po hydrolizie do kwasu latanoprostowego...
Latanoprost | ATC: S 01 EE 01
krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 1 but. 2,5 ml
...6 Wp?yw na p?odno??, ci??? i laktacj? Ci??a Bezpiecze?stwo stosowania latanoprostu w okresie ci??y u ludzi nie zosta?o ustalone. Latanoprost mo?e wywiera? szkodliwy farmakologiczny wp?yw na przebieg ci??y, p?ód oraz noworodka, dlatego latanoprostu nie nale?y stosowa? w okresie ci??y. Laktacja Latanoprost oraz jego metabolity mog? przenika? do mleka matki. Dlatego te? nie nale?y stosowa? latanoprostu u kobiet karmi?cych piersi? lub nale?y zaprzesta? karmienia. 4...
Latanoprost | ATC: S 01 EE 01
krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 1 but. 2,5 ml
...stosowanie latanoprostu mo?na kontynuowa?. Pacjenci powinni by? jednak regularnie badani i je?eli wymaga tego stan kliniczny leczenie nale?y przerwa?. Istnieje ograniczone do?wiadczenie w stosowaniu latanoprostu w przewlek?ej jaskrze z zamkni?tym k?tem przes?czania, jaskrze z otwartym k?tem przes?czania u pacjentów z pseudofaki? i w jaskrze 2 barwnikowej. Brakuje do?wiadczenia w stosowaniu latanoprostu w jaskrze zapalnej i neowaskularnej lub w stanach zapalnych ga?ki ocznej. Latanoprost nie...
krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 1 but. 2,5 ml
...Latanoprost nie wp?ywa 2 lub wywiera niewielki wp?yw na ?renic?, jednak?e brak jest do?wiadcze? dotycz?cych stosowania preparatu w ostrym ataku jaskry zamkni?tego k?ta. Dlatego nale?y zachowa? ostro?no?? podczas podawania latanoprostu w tych stanach chorobowych do czasu uzyskania wi?kszej ilo?ci danych klinicznych. Dane z bada? dotycz?cych stosowania latanoprostu w okresie oko?ooperacyjnym po usuni?ciu za?my s? ograniczone. Nale?y zachowa? ostro?no?? stosuj?c latanoprost u tych pacjentów. Latanoprost...
Bimatoprost | ATC: S 01 EE 03
krople do oczu [roztw.]; 0,3 mg/ml, 1 op. 3 ml
...3 mg/ml, w porównaniu do latanoprostu, stwierdzono statystycznie znamienne zmniejszenie porannego ?redniego ci?nienia wewn?trzga?kowego (w zakresie ?7,6 do ?8,2 mmHg dla bimatoprostu versus ?6,0 do ? 7,2 mmHg dla latanoprostu) podczas wszystkich wizyt kontrolnych. Przekrwienie spojówek, nadmierny wzrost rz?s i ?wi?d oka by?y statystycznie znamiennie bardziej nasilone w wypadku stosowania bimatoprostu ni? latanoprostu. Jednak odsetki przerwanych terapii w zwi?zku...
Brimonidine tartate | ATC: S 01 EA 05
krople do oczu; 2 mg/ml, 1 but. 5 ml
...stosowania Badania kliniczne wskazuj?, ?e brymonidyna mo?e by? skutecznie kojarzona z ?-adrenolitykami stosowanymi miejscowo. Krótkookresowe badania kliniczne sugeruj? tak?e, ?e brymonidyna wykazuje istotne klinicznie dzia?anie addytywne z trawoprostem (6 tygodni) i latanoprostem (3 miesi?ce). 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne a) Charakterystyka ogólna Wch?anianie Po 10 dniach podawania do worka spojówkowego roztworu 0,2% dwa razy na dob?, obserwowano ma?e st??enia brymonidyny w osoczu (C...
Latanoprost | ATC: S 01 EE 01
krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 30 minim. krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 90 minim.
...Latanoprost nie ma lub ma niewielki wp?yw na ?renic?, ale brak jest do?wiadczenia dotycz?cego stosowania leku podczas ostrych napadów jaskry z zamkni?tym k?tem. Dlatego nale?y zachowa? ostro?no?? podczas podawania latanoprostu w tych stanach chorobowych do czasu uzyskania wi?kszej ilo?ci danych klinicznych. Dane z bada? dotycz?cych stosowania latanoprostu w okresie oko?ooperacyjnym po usuni?ciu za?my s? ograniczone. Nale?y zachowa? ostro?no?? stosuj?c latanoprost u tych pacjentów. Latanoprost...
krople do oczu [roztw.]; 2 mg/ml, 1 but. 5 ml
...skuteczne w skojarzeniu z beta-adrenolitykami. Badania krótkookresowe tak?e sugeruj?, ?e krople do oczu z roztworem brymonidyny 2 mg/ml wykazuj? klinicznie znacz?ce dzia?anie addytywne w skojarzeniu z trawoprostem (6 tygodni) i latanoprostem (3 miesi?ce). Dzieci i m?odzie? Nie przeprowadzono ?adnych bada? klinicznych obejmuj?cych m?odzie? (od 12 do 17 lat). Brymonidyna nie jest zalecana do stosowania u dzieci w wieku poni?ej 12 lat i...
Latanoprost | ATC: S 01 EE 01
krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 1 but. 2,5 ml
...latanoprostem mo?na kontynuowa?. Jednak pacjentów nale?y systematycznie kontrolowa? i przerwa? leczenie latanoprostem, je?li wymaga tego ich stan kliniczny. Do?wiadczenie kliniczne dotycz?ce stosowania latanoprostu w przewlek?ej jaskrze zamkni?tego k?ta, jaskrze z otwartym k?tem u pacjentów z pseudofaki? oraz jaskrze barwnikowej jest ograniczone. Brak do?wiadczenia dotycz?cego stosowania latanoprostu w jaskrze zapalnej i neowaskularnej lub w stanach zapalnych oka. 2 DE/H/2076/001/R/001 Latanoprost...
krople do oczu [roztw.]; (50 µg+ 5 mg)/ml, 1 but. 2,5 ml
...latanoprostu raz na dob?. Dzia?anie produktu z?o?onego zawieraj?cego latanoprost z tymololem rozpoczyna si? w ci?gu godziny, a maksymalne dzia?anie wyst?puje w ci?gu 6 do 8 godzin. Wykazano, ?e po wielokrotnym podawaniu leku odpowiednie zmniejszenie ci?nienia ?ródga?kowego uzyskuje si? przed up?ywem 24 godzin. 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne Latanoprost Latanoprost jest nieaktywnym prolekiem, estrem izopropylowym, który po hydrolizie w rogówce z udzia?em esteraz do kwasu latanoprostowego...
Latanoprost | ATC: S 01 EE 01
krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 1 but. 2,5 ml krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 3 but. 2,5 ml
...latanoprostu w monoterapii. Przeprowadzono równie? badania kliniczne w zakresie stosowania leczenia skojarzonego. S? to mi?dzy innymi badania wykazuj?ce skuteczno?? latanoprostu w po??czeniu z agonistami receptorów beta-adrenergicznych (tymolol). Krótkoterminowe badania (1 lub 2 tygodnie) sugeruj? addytywne dzia?anie latanoprostu w po??czeniu z agonistami receptorów adrenergicznych (dipiwefryna), doustnymi inhibitorami anhydrazy w?glanowej (acetazolamid) oraz przynajmniej cz??ciowo addytywne dzia?anie z agonistami cholinergicznymi (pilokarpina). Badania kliniczne wykaza?y, ?e latanoprost...
Latanoprost | ATC: S 01 EE 01
krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 30 poj. 0,2 ml krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 90 poj. 0,2 ml
...zwi?kszonej pigmentacji t?czówki. Leczenie latanoprostem mo?e by? kontynuowane w przypadku wyst?pienia tego objawu. Pacjenci powinni by? jednak regularnie badani i je?eli stan kliniczny tego wymaga, nale?y przerwa? leczenie latanoprostem. 2 Do?wiadczenie kliniczne dotycz?ce stosowania latanoprostu w jaskrze przewlek?ej zamkni?tego k?ta, w jaskrze z otwartym k?tem u pacjentów z pseudofaki? oraz w jaskrze barwnikowej jest ograniczone. Brakuje obserwacji klinicznych dotycz?cych stosowania latanoprostu w jaskrze zapalnej...
Tafluprost | ATC: S 01 EE 05
krople do oczu [roztw.]; 15 µg/ml, 3 sasz. 10 poj.
...F . Wolny kwas, b?d?cy czynnym 2_ biologicznie metabolitem tafluprostu, jest bardzo silnym wybiórczym agonist? ludzkiego receptora prostaglandynowego FP. Tafluprost w formie wolnego kwasu wykazuje 12-krotnie wi?ksze powinowactwo do receptora FP ni? latanoprost. Badania farmakodynamiczne na ma?pach wskazuj?, ?e tafluprost obni?a ci?nienie ?ródga?kowe poprzez zwi?kszenie odp?ywu cieczy wodnistej drog? naczyniówkowo-twardówkow?. Rezultat dzia?ania farmakodynamicznego Do?wiadczenia na ma?pach z prawid?owym i wysokim ci?nieniem ocznym wykaza?y...
krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 1 but. 2,5 ml
...angiografi? fluoresceinow?. Podczas krótkotrwa?ego leczenia pacjentów z pseudofaki? latanoprost nie powodowa? przecieku fluoresceiny do tylnego odcinka oka. Nie stwierdzono, aby latanoprost stosowany w dawkach klinicznych mia? znacz?cy wp?yw farmakologiczny na uk?ad sercowo-naczyniowy lub oddechowy. 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne Latanoprost (m.cz. 432.,58) jest nieaktywnym estrem izopropylowym kwasu latanoprostowego, który po hydrolizie do kwasu latanoprostowego uzyskuje aktywno?? biologiczn?. Ester dobrze wch?ania si? poprzez...
krople do oczu [roztw.]; (50 µg+ 5 mg)/ml, 1 but. 25 ml
...badaniach celem ustalenia dawki, produkt leczniczy zawieraj?cy latanoprost i tymolol spowodowa? istotnie wi?ksze obni?enie ?redniego dziennego IOP w porównaniu do monoterapii tymololem lub latanoprostem podawanymi raz na dob?. W dwóch badaniach klinicznych, trwaj?cych sze?? miesi?cy, z dobrze dobran? grup? kontroln?, z zastosowaniem podwójnie ?lepej próby, dzia?anie leku zawieraj?cego latanoprost i tymolol obni?aj?cego IOP porównano z monoterapi? latanoprostem lub tymololem u pacjentów z IOP o...
krople do oczu [roztw.]; (50 µg+ 5 mg)/ml, 1 but. 2,5 ml
...nie ulega ?atwo dializie. Latanoprost Oprócz objawów podra?nienia oka oraz przekrwienia spojówek nie zaobserwowano innych ocznych lub ogólnych objawów przedawkowania latanoprostu. Leczenie: p?ukanie ?o??dka, je?eli konieczne. Leczenie objawowe. Je?eli dojdzie do przypadkowego za?ycia latanoprostu, mog? by? przydatne nast?puj?ce informacje. Jedna 2,5 ml butelka zawiera 125 ?g latanoprostu. Ponad 90% leku jest metabolizowane podczas pierwszego przej?cia przez w?trob?. Do?ylny wlew latanoprostu 3 ?g/kg...
Latanoprost | ATC: S 01 EE 01
krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 1 but. 2,5 ml
...angiografii fluoresceinowej wykaza?y, ?e d?ugotrwa?a terapia latanoprostem u ma?p poddanych pozatorebkowemu usuni?ciu soczewki nie wywiera?a wp?ywu na naczynia krwiono?ne siatkówki. Podczas krótkotrwa?ego leczenia pacjentów z pseudofaki? latanoprost nie powodowa? przecieku fluoresceiny do tylnego odcinka oka. Stosuj?c latanoprost w dawkach leczniczych nie zaobserwowano, by wywiera? on jakikolwiek istotny wp?yw na uk?ad sercowo-naczyniowy lub oddechowy. Dzieci i m?odzie? Skuteczno?? latanoprostu u dzieci i m?odzie?y (w...
Latanoprost | ATC: S 01 EE 01
krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 1 but. 2,5 ml krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 3 but. 2,5 ml
...zwi?kszonej pigmentacji t?czówki i leczenie latanoprostem mo?e by? kontynuowane w przypadku wyst?pienia tego objawu. Pacjenci powinni by? jednak regularnie badani i je?eli stan kliniczny tego wymaga nale?y przerwa? leczenie latanoprostem. 2 Do?wiadczenie kliniczne dotycz?ce stosowania latanoprostu w jaskrze przewlek?ej zamkni?tego k?ta, jaskrze z otwartym k?tem u pacjentów z pseudofaki? oraz jaskrze barwnikowej jest ograniczone. Brakuje obserwacji klinicznych dotycz?cych stosowania latanoprostu w jaskrze zapalnej i...
krople do oczu [roztw.]; (50 µg+ 5 mg)/ml, 1 but. 2,5 ml krople do oczu [roztw.]; (50 µg+ 5 mg)/ml, 3 but. 2,5 ml
...kropli zawieraj?cych latanoprost z tymololem, mo?na stosowa? tymolol oraz latanoprost raz na dob? co wykazuj? wyniki bada?. Dzia?anie produktu z?o?onego zawieraj?cego latanoprost i tymolol rozpoczyna si? po godzinie od podania i osi?ga maksymalne nasilenie w ci?gu od sze?ciu do o?miu godzin. Po wielokrotnym powtarzaniu schematu leczenia osi?gano odpowiednie zmniejszenie IOP po 24 godzinach od podania produktu. 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne 9 Latanoprost Latanoprost jest...
Latanoprost | ATC: S 01 EE 01
krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 30 poj. 0,2 ml krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 90 poj. 0,2 ml
...zwi?kszonej pigmentacji t?czówki i leczenie latanoprostem mo?e by? kontynuowane w przypadku wyst?pienia tego objawu. Pacjenci powinni by? jednak regularnie badani i je?eli stan kliniczny tego wymaga nale?y przerwa? leczenie latanoprostem. Do?wiadczenie kliniczne dotycz?ce stosowania latanoprostu w jaskrze przewlek?ej zamkni?tego k?ta, jaskrze z otwartym k?tem u pacjentów z pseudofaki? oraz jaskrze barwnikowej jest ograniczone. Brakuje obserwacji klinicznych dotycz?cych stosowania latanoprostu w jaskrze 2 zapalnej i...