O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
?el; (10 mg+ 0,25 mg)/g, 1 tuba 30 g
...o silnym dzia?aniu wysuszaj?cym oraz produkty zawieraj?ce alkohol w wysokim st??eniu i ?rodki ?ci?gaj?ce. Nale?y unika? jednoczesnego stosowania kortykosteroidów. W badaniach in vitro wykazano antagonizm mi?dzy erytromycyn? a klindamycyn?, synergistyczne dzia?anie z metronidazolem, obserwowano antagonistyczne i synergistyczne dzia?anie z aminoglikozydami, opisano tak?e antagonistyczne dzia?anie ze ?rodkami blokuj?cymi przewodnictwo nerwowo-mi??niowe. Antagoni?ci witaminy K Zg?aszano zwi?kszenie warto?ci parametrów (PT/INR) w badaniach uk?adu krzepni?cia i...
kaps. dojelitowe, twarde; 20 mg, 28 szt.
...razy na dob? przez jeden tydzie?; albo ? Agastin 20mg (2 x 20 mg) lub inny preparat zawieraj?cy omeprazol w dawce 40 mg jeden raz na dob? z amoksycylin? 500 mg oraz metronidazolem 400 mg (lub 500 mg lub tynidazolem 500 mg), wszystkie produkty trzy razy na dob? przez jeden tydzie?. W ka?dym z powy?szych schematów leczenia, je?eli po zako?czeniu kuracji u pacjenta utrzymuje...
kaps.; 500 mg, 16 szt. kaps.; 500 mg, 20 szt.
...60 minut przed zabiegiem Eradykacja Helicobacter pylori 750 mg do 1 g dwa razy na dob? w skojarzeniu z inhibitorem pompy protonowej (na przyk?ad omeprazolem, lanzoprazolem) i innym antybiotykiem (na przyk?ad klarytromycyn?, metronidazolem) przez 7 dni Choroba z Lyme (patrz punkt 4.4) Wczesna posta?: 500 mg do 1 g co 8 godzin do maksymalnej dawki 4 g na dob? w dawkach podzielonych przez...
tabl.; 1 g, 16 szt. tabl.; 1 g, 20 szt.
...60 minut przed zabiegiem Eradykacja Helicobacter pylori 750 mg do 1 g dwa razy na dob? w skojarzeniu z inhibitorem pompy protonowej (na przyk?ad omeprazolem, lanzoprazolem) i innym antybiotykiem (na przyk?ad klarytromycyn?, metronidazolem) przez 7 dni Choroba z Lyme (patrz punkt 4.4) Wczesna posta?: 500 mg do 1 g co 8 godzin do maksymalnej dawki 4 g na dob? w dawkach podzielonych przez...
tabl. dojelitowe; 40 mg, 28 szt. tabl. dojelitowe; 40 mg, 56 szt.
...nie koliduje z zale?nym od p-glikoproteiny wch?anianiem digoksyny. Nie stwierdzono ?adnych interakcji z jednocze?nie stosowanymi ?rodkami zoboj?tniaj?cymi. 6 Przeprowadzono równie? badania interakcji, w których podawano pantoprazol jednocze?nie z odpowiednimi antybiotykami (klarytromycyn?, metronidazolem, amoksycylin?). Nie stwierdzono wyst?powania klinicznie istotnych interakcji. 4.6 Wp?yw na p?odno??, ci??? i laktacj? Ci??a Brak wystarczaj?cych danych dotycz?cych stosowania pantoprazolu u kobiet w ci??y. Badania na zwierz?tach wykaza?y jego...
tabl. dojelitowe; 20 mg, 28 szt. tabl. dojelitowe; 20 mg, 56 szt.
...oraz nie koliduje z zale?nym od p-glikoproteiny wch?anianiem digoksyny. Nie stwierdzono ?adnych interakcji z jednocze?nie stosowanymi ?rodkami zoboj?tniaj?cymi. Przeprowadzono równie? badania interakcji, w których podawano pantoprazol jednocze?nie z odpowiednimi antybiotykami (klarytromycyn?, metronidazolem, amoksycylin?). Nie stwierdzono wyst?powania klinicznie istotnych interakcji. 5 4.6 Wp?yw na p?odno??, ci??? i laktacj? Ci??a Brak wystarczaj?cych danych dotycz?cych stosowania pantoprazolu u kobiet w ci??y. Badania na zwierz?tach wykaza?y...
Disulfiram | ATC: N 07 BB 01
tabl.; 500 mg, 30 szt.
...rzadko wyst?powa?o nasilenie organicznego zespo?u mózgowego i choreoatetoza. Disulfiram hamuje reakcje utleniania i wydalanie ryfampicyny przez nerki. Odnotowano kilka przypadków wzrostu dezorientacji i afektywnych zmian zachowania w przypadku jednoczesnego podawania disulfiramu z metronidazolem, izoniazydem lub paraldehydem. Jednoczesne stosowanie izoniazydu i disulfiramu mo?e wp?ywa? na czynno?? o?rodkowego uk?adu nerwowego i wywo?ywa? zawroty g?owy, zaburzenia koordynacji ruchów, dra?liwo??, bezsenno??. Metronidazol i disulfiram stosowane jednocze?nie mog? wywo?a?...
globulki; 1000 mg, 2 szt.
...przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny (np. warfaryna, acenokumarol) nale?y szczególnie uwa?nie kontrolowa? parametry krzepni?cia, poniewa? metronidazol zwi?ksza krzepliwo?? krwi i mo?e by? niezb?dne podwy?szenie dawki leków przeciwzakrzepowych. U pacjentów leczonych jednocze?nie litem i metronidazolem obserwowano zwi?kszenie st??enia litu w surowicy. Po podaniu barbituranów i fenytoiny nast?puje zmniejszenie skuteczno?ci metronidazolu. Cymetydyna mo?e w pojedynczych przypadkach wp?ywa? na proces eliminacji metronidazolu z organizmu i w ten sposób...
Omeprazole | ATC: A 02 BC 01
kaps. twarde; 20 mg, 14 szt. kaps. twarde; 20 mg, 28 szt.
...biodost?pno?ci digoksyny, wynikaj?cego ze zwi?kszenia pH soku ?o??dkowego. Nie stwierdzono interakcji omeprazolu z nast?puj?cymi substancjami: amoksycylin?, lekami zoboj?tniaj?cymi sok ?o??dkowy, chinidyn?, kofein?, cyklosporyn?, diklofenakiem, estradiolem, lidokain?, metoprololem, naproksenem, fenacetyn?, piroksykamem, propanololem, teofilin?, metronidazolem. Jednoczesne podawanie zdrowym ochotnikom omeprazolu (40 mg dziennie) z atazanawirem 300 mg/rytonawirem 100 mg powodowa?o zmniejszenie dost?pno?ci atazanawiru (oko?o 75% spadek AUC, C i C ). Zwi?kszenie dawki atazanawiru do 400...
Budesonide | ATC: R 03 BA 02
aerozol wziewny; 200 µg/dawk?, 1 poj. 200 dawek+ komora inhalacyjna aerozol wziewny; 200 µg/dawk?, 1 poj. 200 dawek z ustnikiem
...dochodzi? do hamowania czynno?ci nadnerczy, test stymulacji z ACTH stosowany w diagnostyce niewydolno?ci przysadki mo?e dawa? fa?szywe wyniki (zani?one warto?ci). Produkt zawiera niewielk? ilo?? etanolu. Istnieje teoretyczna mo?liwo?? interakcji z disulfiramem lub metronidazolem u szczególnie wra?liwych pacjentów przyjmuj?cych te leki. 4.6. Wp?yw na p?odno??, ci??? i laktacj? Ci??a W badaniach na zwierz?tach wykazano, ?e glikokortykosteroidy powoduj? wady rozwojowe. Fakt ten prawdopodobnie nie ma...
inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 10 fiol. inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g, 10 fiol.
...DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych L-Arginina 6.2 Niezgodno?ci farmaceutyczne Ze wzgl?du na mo?liwo?? wyst?pienia fizycznych lub chemicznych niezgodno?ci, roztworów produktu Cefepim MIP Pharma nie miesza? z nast?puj?cymi antybiotykami: metronidazolem, wankomycyn?, 11 gentamycyn?, tobramycyn? oraz netylmycyn? w postaci siarczanu. Je?li wskazane jest leczenie skojarzone, produkty te trzeba podawa? osobno. Wszelkie roztwory produktów leczniczych podawane drog? pozajelitow? powinny uprzednio skontrolowane wizualnie, czy...
kaps.; 250 mg, 100 szt. prosz. do przyg. zaw. doust.; 1 g/5 ml, 1 but. 110 g tabl. powl.; 500 mg, 50 szt.
...wi???cymi fosforany. Trimetoprim/sulfametoksazol: nie obserwowano wp?ywu na biodost?pno?? MPA. Norfloksacyna i metronidazol: u zdrowych ochotników nie obserwowano znacz?cych interakcji w przypadku jednoczesnego podania produktu CellCept z norfloksacyn? lub metronidazolem. Natomiast skojarzenie norfloksacyny z metronidazolem skutkowa?o zmniejszeniem ekspozycji na MPA o oko?o 30% po podaniu pojedynczej dawki produktu leczniczego CellCept. Ciprofloksacyna i amoksycylina w po??czeniu z kwasem klawulanowym: obserwowano zmniejszenie st??enia minimalnego MPA o...
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 4 fiol.
...wi???cymi fosforany. Trimetoprim/sulfametoksazol: nie obserwowano wp?ywu na biodost?pno?? MPA. Norfloksacyna i metronidazol: u zdrowych ochotników nie obserwowano znacz?cych interakcji w przypadku jednoczesnego podania produktu CellCept z norfloksacyn? lub metronidazolem. Natomiast skojarzenie norfloksacyny z metronidazolem skutkowa?o zmniejszeniem ekspozycji na MPA o oko?o 30% po podaniu pojedynczej dawki produktu leczniczego CellCept. Ciprofloksacyna i amoksycylina w po??czeniu z kwasem klawulanowym: obserwowano zmniejszenie st??enia minimalnego MPA o...
Pantoprazole | ATC: A 02 BC 02
tabl. dojelitowe; 20 mg, 28 szt.
...zale?nym od p-glikoproteiny wch?anianiem digoksyny. Nie stwierdzono ?adnych interakcji z jednocze?nie stosowanymi ?rodkami zoboj?tniaj?cymi kwas solny w ?o??dku. Przeprowadzono równie? badania interakcji, w których podawano pantoprazol jednocze?nie z odpowiednimi antybiotykami (klarytromycyn?, metronidazolem, amoksycylin?). Nie stwierdzono wyst?powania klinicznie istotnych interakcji. 4.6 Wp?yw na p?odno??, ci??? i laktacj? Ci??a 4 Brak wystarczaj?cych danych dotycz?cych stosowania pantoprazolu u kobiet w ci??y. Badania na zwierz?tach wykaza?y...
Pantoprazole | ATC: A 02 BC 02
tabl. dojelitowe; 40 mg, 28 szt.
...zale?nym od p-glikoproteiny wch?anianiem digoksyny. Nie stwierdzono ?adnych interakcji z jednocze?nie stosowanymi ?rodkami zoboj?tniaj?cymi kwas solny w ?o??dku. Przeprowadzono równie? badania interakcji, w których podawano pantoprazol jednocze?nie z odpowiednimi antybiotykami (klarytromycyn?, metronidazolem, amoksycylin?). Nie stwierdzono wyst?powania klinicznie istotnych interakcji. 4.6 Wp?yw na p?odno?? ci??? i laktacj? Ci??a Brak wystarczaj?cych danych dotycz?cych stosowania pantoprazolu u kobiet w ci??y. Badania na zwierz?tach wykaza?y jego...
Pantoprazole | ATC: A 02 BC 02
inj. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 40 mg, 1 fiol.
...z zale?nym od p-glikoproteiny wch?anianiem digoksyny. Nie stwierdzono ?adnych interakcji z jednocze?nie stosowanymi ?rodkami zoboj?tniaj?cymi kwas solny. 5 Przeprowadzono równie? badania interakcji, w których podawano pantoprazol jednocze?nie z odpowiednimi antybiotykami (klarytromycyn?, metronidazolem, amoksycylin?). Nie stwierdzono wyst?powania klinicznie istotnych interakcji. Produkty lecznicze, które hamuj? lub indukuj? CYP2C19 Inhibitory cytochromu CYP2C19 takie jak fluwoksamina mog? zwi?ksza? ekspozycj? ogólnoustrojow? na pantoprazol. Nale?y rozwa?y? zmniejszenie dawki u...
tabl. dojelitowe; 40 mg, 100 szt. tabl. dojelitowe; 40 mg, 14 szt. tabl. dojelitowe; 40 mg, 28 szt.
...z zale?nym od p-glikoproteiny wch?anianiem digoksyny. Nie stwierdzono ?adnych interakcji z jednocze?nie stosowanymi ?rodkami zoboj?tniaj?cymi kwas solny. 6 Przeprowadzono równie? badania interakcji, w których podawano pantoprazol jednocze?nie z odpowiednimi antybiotykami (klarytromycyn?, metronidazolem, amoksycylin?). Nie stwierdzono wyst?powania klinicznie istotnych interakcji. Produkty lecznicze, które hamuj? lub indukuj? CYP2C19 Inhibitory cytochromu CYP2C19 takie jak fluwoksamina mog? zwi?ksza? ekspozycj? ogólnoustrojow? na pantoprazol. Nale?y rozwa?y? zmniejszenie dawki u...
tabl. dojelitowe; 20 mg, 100 szt. tabl. dojelitowe; 20 mg, 14 szt. tabl. dojelitowe; 20 mg, 28 szt.
...koliduje z zale?nym od p-glikoproteiny wch?anianiem digoksyny. Nie stwierdzono ?adnych interakcji z jednocze?nie stosowanymi ?rodkami zoboj?tniaj?cymi kwas solny. Przeprowadzono równie? badania interakcji, w których podawano pantoprazol jednocze?nie z odpowiednimi antybiotykami (klarytromycyn?, metronidazolem, amoksycylin?). Nie stwierdzono wyst?powania klinicznie istotnych interakcji. Produkty lecznicze, które hamuj? lub indukuj? CYP2C19 Inhibitory cytochromu CYP2C19 takie jak fluwoksamina mog? zwi?ksza? ekspozycj? ogólnoustrojow? na pantoprazol. Nale?y rozwa?y? zmniejszenie dawki u...
Fidaxomicin | ATC: A 07 AA 12
tabl. powl.; 200 mg, 20 szt.
...kale. Mechanizm oporno?ci Nie s? znane elementy, które mog? by? przenoszone i nadaj? komórce oporno?? na fidaksomycyn?. Nie wykazano równie? oporno?ci krzy?owej z innymi grupami antybiotyków, w tym z ?-laktamami, makrolidami, metronidazolem, chinolonami, ryfampicyn? i wankomycyn?. Swoiste mutacje polimerazy RNA wi??? si? ze zmniejszon? wra?liwo?ci? na fidaksomycyn?. Skuteczno?? kliniczna W kluczowych badaniach klinicznych cz?sto?? wyst?powania nawrotów w ci?gu 30 dni po leczeniu by?a...
Amoxicillin | ATC: J 01 CA 04
tabl.; 1 g, 20 szt. tabl.; 250 mg, 20 szt. tabl.; 375 mg, 20 szt. tabl.; 500 mg, 20 szt. tabl.; 750 mg, 20 szt.
...60 minut przed zabiegiem Eradykacja Helicobacter pylori 750 mg do 1 g dwa razy na dob? w skojarzeniu z inhibitorem pompy protonowej (na przyk?ad omeprazolem, lanzoprazolem) i innym antybiotykiem (na przyk?ad klarytromycyn?, metronidazolem) przez 7 dni Choroba z Lyme (patrz punkt 4.4) Wczesna posta?: 500 mg do 1 g co 8 godzin do maksymalnej dawki 4 g na dob? w dawkach podzielonych przez...
Cyclophosphamide | ATC: L 01 AA 01
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol.
...guzów litych w innej lokalizacji ni? na skórze. ? metronidazol U pacjenta przyjmuj?cego cyklofosfamid i metronidazol odnotowano ostr? encefalopati?. Zwi?zek przyczynowy nie jest jasny. W badaniach na zwierz?tach, ??czne podawanie cyklofosfamidu z metronidazolem zwi?zane by?o ze zwi?kszon? toksyczno?ci? cyklofosfamidu. ? tamoksifen Jednoczesne stosowanie tamoksifenu i chemioterapii mo?e zwi?ksza? ryzyko powik?a? zakrzepowo-zatorowych. I n t e r akcje wp?ywaj?ce na farmakokinetyk? i/lub dzia?anie...
Cyclophosphamide | ATC: L 01 AA 01
dra?.; 50 mg, 50 szt.
...guzów litych w innej lokalizacji ni? na skórze. ? metronidazol U pacjenta przyjmuj?cego cyklofosfamid i metronidazol odnotowano ostr? encefalopati?. Zwi?zek przyczynowy nie jest jasny. W badaniach na zwierz?tach, ??czne podawanie cyklofosfamidu z metronidazolem zwi?zane by?o ze zwi?kszon? toksyczno?ci? cyklofosfamidu. ? tamoksifen Jednoczesne stosowanie tamoksifenu i chemioterapii mo?e zwi?ksza? ryzyko powik?a? zakrzepowo-zatorowych. I n t e r akcje wp?ywaj?ce na farmakokinetyk? i/lub dzia?anie...
Cyclophosphamide | ATC: L 01 AA 01
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 200 mg, 10 fiol. inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 200 mg, 1 fiol.
...guzów litych w innej lokalizacji ni? na skórze. ? metronidazol U pacjenta przyjmuj?cego cyklofosfamid i metronidazol odnotowano ostr? encefalopati?. Zwi?zek przyczynowy nie jest jasny. W badaniach na zwierz?tach, ??czne podawanie cyklofosfamidu z metronidazolem zwi?zane by?o ze zwi?kszon? toksyczno?ci? cyklofosfamidu. ? tamoksifen Jednoczesne stosowanie tamoksifenu i chemioterapii mo?e zwi?ksza? ryzyko powik?a? zakrzepowo-zatorowych. I n t e r akcje wp?ywaj?ce na farmakokinetyk? i/lub dzia?anie...
kaps. twarde; 20 mg, 28 szt. kaps. twarde; 20 mg, 56 szt.
...lub tynidazol 500 mg), wszystkie produkty lecznicze dwa razy na dob? przez jeden tydzie?; albo ? Gasec-20 Gastrocaps w dawce 40 mg jeden raz na dob? z amoksycylin? 500 mg oraz metronidazolem 400 mg (lub 500 mg lub tynidazolem 500 mg), wszystkie produkty lecznicze trzy razy na dob? przez jeden tydzie?. W ka?dym z powy?szych schematów leczenia, je?eli po zako?czeniu kuracji u pacjenta...
tabl. dojelitowe; 20 mg, 28 szt.
...zale?nym od p-glikoproteiny wch?anianiem digoksyny. Nie stwierdzono ?adnych interakcji z jednocze?nie stosowanymi ?rodkami zoboj?tniaj?cymi kwas solny w ?o??dku. Przeprowadzono równie? badania interakcji, w których podawano pantoprazol jednocze?nie z odpowiednimi antybiotykami (klarytromycyn?, metronidazolem, amoksycylin?). Nie stwierdzono wyst?powania klinicznie istotnych interakcji. Produkty lecznicze hamuj?ce lub indukuj?ce CYP2C19: Inhibitory CYP2C19, takie jak fluwoksamina mog? zwi?kszy? ekspozycj? ogólnoustrojow? na pantoprazol. Zmniejszenie dawki mo?na rozwa?y? w przypadku pacjentów...
tabl. dojelitowe; 40 mg, 28 szt.
...koliduje z zale?nym od p-glikoproteiny wch?anianiem digoksyny. Nie stwierdzono ?adnych interakcji z jednocze?nie stosowanymi ?rodkami zoboj?tniaj?cymi kwas solny. Przeprowadzono równie? badania interakcji, w których podawano pantoprazol jednocze?nie z odpowiednimi antybiotykami (klarytromycyn?, metronidazolem, amoksycylin?). Nie stwierdzono wyst?powania klinicznie istotnych interakcji. Produkty lecznicze hamuj?ce lub indukuj?ce CYP2C19: Inhibitory CYP2C19, takie jak fluwoksamina mog? zwi?kszy? ekspozycj? ogólnoustrojow? na pantoprazol. Zmniejszenie dawki mo?na rozwa?y? w przypadku pacjentów...
inf./inj. [roztw.]; 40 mg/ml, 10 amp. 1 ml inf./inj. [roztw.]; 40 mg/ml, 10 amp. 2 ml
...ujemne wra?liwe na jej dzia?anie. S? to nast?puj?ce zaka?enia: ? posocznica i inne ci??kie zaka?enia ogólnoustrojowe, ? zaka?enia w obr?bie jamy brzusznej: zapalenie otrzewnej, ropnie, zapalenie dróg ?ó?ciowych (zwykle w skojarzeniu z metronidazolem lub klindamycyn?), ? zaka?enia uk?adu moczowego, ? zaka?enia uk?adu oddechowego, ? wtórne zaka?enia oparze? oraz ran pourazowych i pooperacyjnych, ? ci??kie zaka?enia u noworodków. Nale?y wzi?? pod uwag? oficjalne, lokalne wytyczne...
Pantoprazole | ATC: A 02 BC 02
tabl. dojelitowe; 20 mg, 28 szt.
...rozwa?y? czasowe przerwanie stosowania pantoprazolu. Nie stwierdzono ?adnych interakcji z jednocze?nie stosowanymi ?rodkami zoboj?tniaj?cymi kwas solny w ?o??dku. Przeprowadzono równie? badania interakcji, w których podawano pantoprazol jednocze?nie 4 z odpowiednimi antybiotykami (klarytromycyn?, metronidazolem, amoksycylin?). Nie stwierdzono wyst?powania klinicznie istotnych interakcji. 4.6 Wp?yw na p?odno??, ci??? i laktacj? Ci??a Brak wystarczaj?cych danych dotycz?cych stosowania pantoprazolu u kobiet w ci??y. Badania na zwierz?tach wykaza?y szkodliwy...
Pantoprazole | ATC: A 02 BC 02
tabl. dojelitowe; 40 mg, 28 szt.
...nale?y rozwa?y? czasowe przerwanie stosowania pantoprazolu. Nie stwierdzono ?adnych interakcji z jednocze?nie stosowanymi ?rodkami zoboj?tniaj?cymi kwas solny w ?o??dku. Przeprowadzono równie? badania interakcji, w których podawano pantoprazol jednocze?nie z odpowiednimi antybiotykami (klarytromycyn?, metronidazolem, amoksycylin?). Nie stwierdzono wyst?powania klinicznie istotnych interakcji. 4.6 Wp?yw na p?odno??, ci??? i laktacj? Ci??a Brak wystarczaj?cych danych dotycz?cych stosowania pantoprazolu u kobiet w ci??y. Badania na zwierz?tach wykaza?y szkodliwy...
Omeprazole | ATC: A 02 BC 01
kaps. dojelitowe, twarde; 20 mg, 28 szt.
...400 mg (lub 500 mg lub tynidazol 500 mg), wszystkie produkty dwa razy na dob? przez jeden tydzie?; albo ? Goprazol 40 mg jeden raz na dob? z amoksycylin? 500 mg oraz metronidazolem 400 mg (lub 500 mg lub tynidazolem 500 mg), wszystkie produkty trzy razy na dob? przez jeden tydzie?. W ka?dym z powy?szych schematów leczenia, je?eli po zako?czeniu kuracji u pacjenta utrzymuje...