Paclitaxel | ATC: L 01 CD 01
inf. [prosz. do przyg. zaw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 100 mg inf. [prosz. do przyg. zaw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 100 mg
Trastuzumab | ATC: L 01 XC 03
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 150 mg, 1 fiol. 15 ml
...w raku piersi z przerzutami Wyniki nieporównawczych bada? oceniaj?cych efektywno?? w monoterapii i terapii skojarzonej, zosta?y przedstawione poni?ej w tabeli: Parametry Monoterapia Leczenie skojarzone Herceptin 1 Herceptin 2 Herceptin plus Herceptin plus paclitaxel 3 docetaxel 4 N=105 N=72 N=32 N=110 Odsetek odpowiedzi 24% 27% 59% 73% (95 CI %) (15 - 35) (14 - 43) (41-76) (63-81) Mediana czasu trwania 10...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 6 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 6 mg/ml, 1 fiol. 16,7 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 6 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 6 mg/ml, 1 fiol. 50 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 6 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...chorych na raka jajnika, Paclitaxel Kabi nale?y podawa? przed cisplatyn?. Podawanie produktu leczniczego Paclitaxel Kabi przed cisplatyn? powoduje, ?e profil bezpiecze?stwa produktu leczniczego Paclitaxel Kabi jest taki, jak w przypadku jego stosowania w monoterapii. W przypadku podania produktu leczniczego Paclitaxel Kabi po cisplatynie, u pacjentów obserwowano zwi?kszon? mielosupresj? oraz zmniejszenie klirensu paklitakselu o oko?o 20%. U pacjentów leczonych produktem leczniczym Paclitaxel Kabi w skojarzeniu...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 6 mg/ml, 1 fiol. 16,7 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 6 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 6 mg/ml, 1 fiol. 50 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 6 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
MRP approved version 09/2006 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Paclitaxel-Ebewe, 6 mg/ml, koncentrat do sporz?dzania roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml koncentratu do sporz?dzania roztworu do infuzji zawiera 6 mg paklitakselu (Paclitaxelum). Ka?da 5 ml fiolka zawiera 30 mg paklitakselu. Ka?da 16,7 ml fiolka zawiera 100 mg paklitakselu. Ka?da 25 ml fiolka zawiera 150...
Paclitaxel | ATC: L 01 CD 01
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 6 mg/ml, 1 fiol. 16,67 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 6 mg/ml, 1 fiol. 43,33 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 6 mg/ml, 1 fiol. 50 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 6 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Sindaxel, 6 mg/ml, koncentrat do sporz?dzania roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml koncentratu do sporz?dzania roztworu do infuzji zawiera 6 mg paklitakselu (Paclitaxelum). 1 fiolka 5 ml zawiera 30 mg paklitakselu. 1 fiolka 16,67 ml zawiera 100 mg paklitakselu. 1 fiolka 43,33 ml zawiera 260 mg paklitakselu. 1 fiolka 50 ml zawiera...