Insulin glargine | ATC: A 10 AE 04
inj. [roztw.]; 100 j.m. /ml, 10 wk?. 3 ml
...stosowaniu produktu ABASAGLAR i innych insulin. Jednoczesne stosowanie leku ABASAGLAR z pioglitazonem Zg?aszano przypadki wyst?pienia niewydolno?ci serca, w czasie stosowania pioglitazonu w skojarzeniu z insulin?, szczególnie u pacjentów z czynnikami ryzyka rozwoju niewydolno?ci serca. Nale?y o tym pami?ta?, przed jednoczesnym zastosowaniem insuliny ABASAGLAR z pioglitazonem. W przypadku jednoczesnego stosowania insuliny ABASAGLAR z pioglitazonem, pacjenci powinni by? obserwowani w celu wykrycia objawów niewydolno?ci serca, przyrostu...
tabl.; 15 mg, 14 szt. tabl.; 30 mg, 14 szt. tabl.; 45 mg, 84 szt.
...4.4). Po wdro?eniu leczenia pioglitazonem nale?y kontrolowa? pacjentów po 3 do 6 miesi?cach w celu oceny odpowiedzi pacjenta na leczenie (np. zmniejszenie st??enia HbA1c). U pacjentów, u których nie stwierdza si? wystarczaj?cej odpowiedzi, leczenie pioglitazonem nale?y przerwa?. Ze wzgl?du na potencjalne ryzyko zwi?zane z przed?u?onym leczeniem w trakcie kolejnych rutynowych wizyt, lekarze przepisuj?cy lek powinni ocenia?, czy leczenie pioglitazonem nadal jest korzystne (patrz...
inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
...powodowa? konieczno?? przerwania leczenia produktem Actrapid. Stosowanie insuliny Actrapid w skojarzeniu z pioglitazonem Zg?aszane by?y przypadki niewydolno?ci serca zwi?zane z leczeniem pioglitazonem w skojarzeniu z insulin?, które dotyczy?y w szczególno?ci pacjentów obci??onych czynnikami ryzyka rozwoju niewydolno?ci kr??enia z przyczyn sercowych. Powinno to by? brane pod uwag? w przypadku rozwa?ania leczenia skojarzonego pioglitazonem i produktem Actrapid. Je?li stosuje si? leczenie skojarzone, pacjentów nale?y obserwowa?, czy...
inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 1 fiol. 10 ml inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 5 wstrzyk. 3 ml
...który mo?e powodowa? reakcje alergiczne. Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Apidra z pioglitazonem Zg?aszano przypadki wyst?pienia niewydolno?ci serca, w czasie stosowania pioglitazonu w skojarzeniu z insulin?, szczególnie u pacjentów z czynnikami ryzyka rozwoju niewydolno?ci serca. Nale?y o tym pami?ta?, przed jednoczesnym zastosowaniem insuliny Apidra z pioglitazonem. W przypadku jednoczesnego stosowania insuliny Apidra z pioglitazonem, pacjenci powinni by? obserwowani w celu wykrycia objawów niewydolno?ci serca, przyrostu...
Exenatide | ATC: A 10 BX 04
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw. o przed?. uwalnianiu]; 2 mg, 1 zest.
...przed?u?onym uwalnianiu nad sitagliptyn? i pioglitazonem w odniesieniu do zmiany HbA wzgl?dem warto?ci wyj?ciowych. 1c Eksenatyd o przed?u?onym uwalnianiu powodowa? istotnie wi?ksz? redukcj? masy cia?a u pacjentów w porównaniu z sitagliptyn?. U pacjentów leczonych pioglitazonem obserwowano zwi?kszenie masy cia?a. (Tabela 4). 15 Tabela 4: Wyniki 26 tygodniowego badania, w którym porównywano eksenatyd o przed?u?onym uwalnianiu z sitagliptyn? oraz pioglitazonem w skojarzeniu z metformin? (analiza...
Exenatide | ATC: A 10 BX 04
inj. [roztw.]; 10 µg/dawk?, 1 wstrzyk. 2,4 ml (60 dawek) inj. [roztw.]; 5 µg/dawk?, 1 wstrzyk. 1,2 ml (60 dawek)
...przypadku stosowania maksymalnych tolerowanych dawek doustnych leków przeciwcukrzycowych. Produkt leczniczy Byetta jest równie? wskazany jako leczenie wspomagaj?ce terapi? insulin? bazow? (ang. basal) w skojarzeniu z metformin? lub bez metforminy i (lub) z pioglitazonem u doros?ych osób, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli glikemii w przypadku stosowania tych produktów leczniczych. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Leczenie eksenatydem o natychmiastowym uwalnianiu (Byetta) nale?y rozpocz??...
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt. tabl. powl.; 200 mg, 28 szt. tabl. powl.; 25 mg, 28 szt. tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...hydroksymetabolitu, jak równie? zmniejszenie o 60% warto?ci ,SS C i AUC? w odniesieniu do aktywnego ketometabolitu. Znaczenie kliniczne tych obserwacji nie max,SS ,SS jest znane. Je?eli topiramat jest do??czany do leczenia pioglitazonem lub pioglitazon jest dodawany do leczenia topiramatem, nale?y zachowa? szczególn? ostro?no?? podczas rutynowego monitorowania pacjentów, w celu zapewnienia odpowiedniej kontroli cukrzycy. 9 Gliburyd W badaniu interakcji leków przeprowadzonym z udzia?em pacjentów...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt. tabl. powl.; 200 mg, 28 szt. tabl. powl.; 25 mg, 28 szt. tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...hydroksymetabolitu, jak równie? zmniejszenie o 60% warto?ci C i AUC w max,ss ?,ss odniesieniu do aktywnego ketometabolitu. Znaczenie kliniczne tych obserwacji nie jest znane. Je?eli topiramat jest do??czany do leczenia pioglitazonem lub pioglitazon jest dodawany do leczenia topiramatem, nale?y zachowa? szczególn? ostro?no?? podczas rutynowego monitorowania pacjentów, w celu zapewnienia odpowiedniej kontroli cukrzycy. Gliburyd W badaniu interakcji leków przeprowadzonym z udzia?em pacjentów z...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 25 mg, 28 szt.
...hydroksy-metabolitu, jak równie? zmniejszenie o 60% ss warto?ci C i AUC , dla aktywnego ketometabolitu. Kliniczne znaczenie tych obserwacji nie jest znane. max,ss ? ss W przypadku dodania topiramatu do leczenia pioglitazonem lub dodania pioglitazonu do leczenia topiramatem nale?y zwraca? szczególn? uwag? na w?a?ciwe monitorowanie glikemii i innych parametrów zwi?zanych z cukrzyc?. Gliburyd: W badaniu interakcji leków, przeprowadzonym u pacjentów z cukrzyc? typu...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt.
...aktywnego hydroksy-metabolitu, jak równie? zmniejszenie o 60% warto?ci C i max,ss AUC ? , dla aktywnego ketometabolitu. Kliniczne znaczenie tych obserwacji nie jest znane. W przypadku dodania ss topiramatu do leczenia pioglitazonem lub dodania pioglitazonu do leczenia topiramatem nale?y zwraca? szczególn? uwag? na w?a?ciwe monitorowanie glikemii i innych parametrów zwi?zanych z cukrzyc?. Gliburyd: W badaniu interakcji leków, przeprowadzonym u pacjentów z cukrzyc? typu...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...aktywnego hydroksy-metabolitu, jak równie? zmniejszenie o 60% warto?ci C i max,ss AUC ? , dla aktywnego ketometabolitu. Kliniczne znaczenie tych obserwacji nie jest znane. W przypadku dodania ss topiramatu do leczenia pioglitazonem lub dodania pioglitazonu do leczenia topiramatem nale?y zwraca? szczególn? uwag? na w?a?ciwe monitorowanie glikemii i innych parametrów zwi?zanych z cukrzyc?. Gliburyd: W badaniu interakcji leków, przeprowadzonym u pacjentów z cukrzyc? typu...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 200 mg, 28 szt.
...hydroksy-metabolitu, jak równie? zmniejszenie o 60% ss warto?ci C i AUC , dla aktywnego ketometabolitu. Kliniczne znaczenie tych obserwacji nie jest znane. max,ss ? ss W przypadku dodania topiramatu do leczenia pioglitazonem lub dodania pioglitazonu do leczenia topiramatem nale?y zwraca? szczególn? uwag? na w?a?ciwe monitorowanie glikemii i innych parametrów zwi?zanych z cukrzyc?. Gliburyd: W badaniu interakcji leków, przeprowadzonym u pacjentów z cukrzyc? typu...
tabl. powl.; 850/50 mg, 60 szt.
...ani nie indukuje enzymów CYP 450 prawdopodobie?stwo, by wildagliptyna wchodzi?a w interakcje z lekami b?d?cymi substratami, inhibitorami lub induktorami tych enzymów jest niewielkie. Wyniki bada? klinicznych przeprowadzonych z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi ? pioglitazonem, metformin? i gliburydem w skojarzeniu z wildagliptyn? nie wykaza?y klinicznie istotnych interakcji farmakokinetycznych w populacji docelowej. Badania interakcji lek-lek z digoksyn? (substratem P-glikoproteiny) i warfaryn? (substratem CYP2C9) z udzia?em...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
...IV wed?ug NYHA. 4 Pacjenci leczeni pioglitazonem Nie zaleca si? stosowania dapagliflozny u pacjentów leczonych jednocze?nie pioglitazonem do czasu ustalenia zwi?zku przyczynowo-skutkowego pomi?dzy stosowaniem dapagliflozyny a przypadkami raka p?cherza moczowego (patrz punkt 4.8 i 5.3). Istniej?ce dane epidemiologiczne dla pioglitazonu sugeruj?, ?e nieznacznie wzrasta ryzyko wyst?pienia raka p?cherza moczowego u pacjentów chorych na cukrzyc? leczonych pioglitazonem. Zwi?kszony hematokryt Podczas leczenia dapagliflozyn?...
tabl.; 50 mg, 28 szt. tabl.; 50 mg, 56 szt.
...4 oraz 2,7 kg. Cz?sto?? wyst?powania obrz?ków obwodowych, gdy wildagliptyn? w dawce 100 mg na dob? do??czono do podstawowego leczenia pioglitazonem (stosowanego w maksymalnej dawce 45 mg raz na dob?), wynosi?a 7% w porównaniu do 2,5% w leczeniu podstawowym samym pioglitazonem. Tabela 3 Dzia?ania niepo??dane odnotowane u pacjentów otrzymuj?cych 100 mg produktu leczniczego Galvus na dob? w skojarzeniu z tiazolidynodionem w badaniach...
inj. zawiesina [M30]; 100 j.m./ml, 1 fiol. 10 ml inj. zawiesina [M30]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
...insulin?. W razie wyst?pienia insulinooporno?ci nale?y zastosowa? wi?ksze dawki insuliny. Jednoczesne stosowanie produktu Gensulin M30 z pioglitazonem: Zg?aszano przypadki niewydolno?ci serca w czasie jednoczesnego stosowania insuliny i pioglitazonu, szczególnie u pacjentów z czynnikami ryzyka niewydolno?ci serca. Nale?y o tym pami?ta? przed zastosowaniem leczenia skojarzonego produktem Gensulin M30 z pioglitazonem. W przypadku leczenia skojarzonego tymi lekami nale?y obserwowa?, czy u pacjentów nie wyst?puj? objawy Wersja...
inj. zawiesina [M40]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
...insulin?. W razie wyst?pienia insulinooporno?ci nale?y zastosowa? wi?ksze dawki insuliny. Jednoczesne stosowanie produktu Gensulin M40 z pioglitazonem: Zg?aszano przypadki niewydolno?ci serca w czasie jednoczesnego stosowania insuliny i pioglitazonu, szczególnie u pacjentów z czynnikami ryzyka niewydolno?ci serca. Nale?y o tym pami?ta? przed zastosowaniem leczenia skojarzonego produktem Gensulin M40 z pioglitazonem. W przypadku leczenia skojarzonego tymi lekami nale?y obserwowa?, czy u pacjentów nie wyst?puj? objawy przedmiotowe...
inj. zawiesina [M50]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
...insulin?. W razie wyst?pienia insulinooporno?ci nale?y zastosowa? wi?ksze dawki insuliny. Jednoczesne stosowanie produktu Gensulin M50 z pioglitazonem: Zg?aszano przypadki niewydolno?ci serca w czasie jednoczesnego stosowania insuliny i pioglitazonu, szczególnie u pacjentów z czynnikami ryzyka niewydolno?ci serca. Nale?y o tym pami?ta? przed zastosowaniem leczenia skojarzonego insulin? Gensulin M50 z pioglitazonem. W przypadku leczenia skojarzonego nale?y obserwowa?, czy u pacjentów nie wyst?puj? objawy przedmiotowe i podmiotowe...
inj. [zaw.]; 100 j.m./ml, 1 fiol. 10 ml inj. [zaw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
...insulin?. W razie wyst?pienia insulinooporno?ci nale?y zastosowa? wi?ksze dawki insuliny. Jednoczesne stosowanie produktu Gensulin N z pioglitazonem: Zg?aszano przypadki niewydolno?ci serca w czasie jednoczesnego stosowania insuliny i pioglitazonu, szczególnie u pacjentów z czynnikami ryzyka niewydolno?ci serca. Nale?y o tym pami?ta? przed zastosowaniem leczenia skojarzonego insulin? Gensulin N z pioglitazonem. W przypadku leczenia skojarzonego nale?y obserwowa?, czy u pacjentów nie wyst?puj? objawy Wersja 5.0...
Insulin human | ATC: A 10 AB 01
inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 1 fiol. 10 ml inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
...insulin?. W razie wyst?pienia insulinooporno?ci nale?y zastosowa? wi?ksze dawki insuliny. Jednoczesne stosowanie produktu Gensulin R z pioglitazonem: Zg?aszano przypadki niewydolno?ci serca w czasie jednoczesnego stosowania insuliny i pioglitazonu, szczególnie u pacjentów z czynnikami ryzyka niewydolno?ci serca. Nale?y o tym pami?ta? przed zastosowaniem leczenia skojarzonego produktem Gensulin R z pioglitazonem. W przypadku leczenia skojarzonego tymi lekami nale?y obserwowa?, czy u pacjentów nie wyst?puj? objawy przedmiotowe...
inj. [zaw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml inj. [zaw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
...na przyk?ad pod wzgl?dem czasu iniekcji w stosunku do pory posi?ku. Jednoczesne stosowanie produktu Humalog z pioglitazonem: Zg?aszano przypadki niewydolno?ci serca w czasie jednoczesnego stosowania insuliny i pioglitazonu, szczególnie u pacjentów z czynnikami ryzyka niewydolno?ci serca. Nale?y o tym pami?ta? przed zastosowaniem leczenia skojarzonego insulin? Humalog z pioglitazonem. W przypadku leczenia skojarzonego nale?y obserwowa?, czy u pacjentów nie wyst?puj? objawy przedmiotowe i podmiotowe niewydolno?ci...
inj. [zaw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
inj. [zaw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
Insulin human | ATC: A 10 AB 01
inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
...równie? konieczna w przypadku zmiany aktywno?ci fizycznej pacjenta lub sposobu od?ywiania. Jednoczesne stosowanie insuliny ludzkiej z pioglitazonem Zg?aszano przypadki niewydolno?ci serca w czasie jednoczesnego stosowania insuliny i pioglitazonu, szczególnie u pacjentów z czynnikami ryzyka niewydolno?ci serca. Nale?y o tym pami?ta? przed zastosowaniem leczenia skojarzonego insulin? ludzk? z pioglitazonem. W przypadku leczenia skojarzonego nale?y obserwowa?, czy u pacjentów nie wyst?puj? objawy przedmiotowe i podmiotowe niewydolno?ci...
inj. [zaw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
...zawiera metakrezol, który mo?e powodowa? reakcje uczuleniowe. Stosowanie insuliny Insulatard w skojarzeniu z pioglitazonem Zg?aszane przypadki niewydolno?ci serca zwi?zane z leczeniem pioglitazonem w skojarzeniu z insulin? dotyczy?y w szczególno?ci pacjentów obci??onych czynnikami ryzyka rozwoju niewydolno?ci kr??enia z przyczyn sercowych. Powinno to by? brane pod uwag? w przypadku rozwa?ania leczenia skojarzonego pioglitazonem i produktem Insulatard. Je?li stosuje si? leczenie skojarzone, pacjentów nale?y obserwowa?, czy nie...
inj. [zaw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml inj. [zaw.]; 100 j.m./ml, 5 wstrzyk. 3 ml
...įHNZZVWRVRZDQLXXLQVXOLQ\\OXG]NLHML innych insulin. Jednoczesne stosowanie leku Insuman Comb 25 z pioglitazonem =JįDV]DQRRSU]\\SDGNLLZ\\VWWSLHQLDDQLHZ\\GROQRFLVHUFDZZF]DVLHHVWRVRZDQLDSLRJOLWD]RQXXZZ VNRMDU]HQLX]LQVXOLQV]F]HJyOQLHHXXSDFMHQWyZZ]F]\\QQLNDPLU\\]\\NDDUR]ZRMXXQLHZ\\GROQRRFLLVHUFD 1DOHH\\ RRW\\PSDPLWDüSU]HGGMHGQRF]HVQ\\P]DVWosowaniem insuliny Insuman Comb 25 z pioglitazonem. W przypadku jednoczesnego stosowania insuliny Insuman Comb 25 z pioglitazonem, SDFMHQFLSRZLQQLLE\\üüREVHUZRZDQLLZZFHOXXZ\\NU\\FLDDREMDZyZZQLHZ\\GROQRRFLLVHUFDSU]\\URVtu masy FLDįDDLLREU]NyZ::SU]\\SDGNXXZ...
inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml inj. [zaw.]; 100 j.m./ml, 5 wstrzyk. 3 ml
...Z\\NRQDQLHPNDGHJRRZVWU]\\NQLLFLDZZFHOXXXQLNQLFLDSRP\\įHNZZVWRVRZDQLXXLQVXOLQ\\OXG]NLHML innych insulin. Jednoczesne stosowanie leku Insuman Rapid z pioglitazonem =JįDV]DQRRSU]\\SDGNLLZ\\VWWSLHQLDDQLHZ\\GROQRFLVHUFDZZF]DVLHHVWRVRZDQLDSLRJOLWD]RQXXZZ VNRMDU]HQLX]LQVXOLQV]F]HJyOQLHHXXSDFMHQWyZZ]F]\\QQLNDPLU\\]\\NDDUR]ZRMXXQLHZ\\GROQRRFLLVHUFD 1DOHH\\RRW\\PSDPLWDüSU]HGGMHGQRF]HVQ\\P]DVWRVRZDQLHPLQVXOLQ\\,QVXPDQQ5DSLGG]SLRglitazonem. W przypadku jednoczesnego stosowania insuliny Insuman Rapid z pioglitazonem, pacjenci powinni E\\üüREVHUZRZDQLZZFHOXXZ\\NU\\FLDDREMDZyZZQLHZ\\GROQRRFLVHUFDSU]\\URVWXXPDV\\FLDįDDLREU]NyZ:: SU]\\SDGNXXZ\\VWWSLHQLDDREMDZyZZ]HHVWURQ...
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt.
...sitagliptyna w jednorazowej dawce dobowej 100 mg istotnie poprawia?a parametry glikemii w dwóch 24-tygodniowych badaniach sitagliptyny jako sk?adnika leczenia skojarzonego, jedno badanie w skojarzeniu z metformin?, a drugie w skojarzeniu z pioglitazonem. Zmiana masy cia?a w stosunku do warto?ci wyj?ciowych u pacjentów leczonych sitagliptyn? i placebo by?a porównywalna. W tych badaniach cz?sto?? wyst?powania hipoglikemii by?a podobna u chorych leczonych sitagliptyn? lub placebo. Trwaj?ce...
inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 5 wstrzyk. 3 ml (SoloStar)
...stosowaniu insuliny glargine i innych insulin. Jednoczesne stosowanie leku Lantus z pioglitazonem Zg?aszano przypadki wyst?pienia niewydolno?ci serca, w czasie stosowania pioglitazonu w skojarzeniu z insulin?, szczególnie u pacjentów z czynnikami ryzyka rozwoju niewydolno?ci serca. Nale?y o tym pami?ta?, przed jednoczesnym zastosowaniem insuliny Lantus z pioglitazonem. W przypadku jednoczesnego stosowania insuliny Lantus z pioglitazonem, pacjenci powinni by? obserwowani w celu wykrycia objawów niewydolno?ci serca, przyrostu...
inj. [roztw.]; 100 j./ml, 5 wk?. 3 ml
...U tych pacjentów zaleca si? dok?adne monitorowanie. Stosowanie insuliny Levemir w skojarzeniu z pioglitazonem Zg?aszane przypadki niewydolno?ci serca zwi?zane z leczeniem pioglitazonem w skojarzeniu z insulin? dotyczy?y w szczególno?ci pacjentów obci??onych czynnikami ryzyka rozwoju niewydolno?ci kr??enia z przyczyn sercowych. Powinno to by? brane pod uwag? w przypadku rozwa?ania leczenia skojarzonego pioglitazonem i produktem Levemir. Je?li stosuje si? leczenie skojarzone, pacjentów nale?y obserwowa?, czy nie...