Piracetam | ATC: N 06 BX 03
tabl. powl.; 1200 mg, 60 szt. tabl. powl.; 800 mg, 60 szt.
...nale?y podawa? piracetamu kobietom w ci??y, chyba, ?e istniej? wyra?ne wskazania i kiedy korzy?ci wynikaj?ce z przyjmowania produktu przewy?szaj? ryzyko dla p?odu, a stan kliniczny ci??arnej pacjentki wymaga leczenia z zastosowaniem piracetamu. Kamienie piersi? Piracetam przenika do mleka kobiecego. Z tego powodu nale?y unika? stosowania piracetamu w okresie karmienia piersi? lub zaprzesta? karmienia podczas leczenia piracetamem. Decyzja dotycz?ca kontynuacji lub przerwania leczenia piracetamem musi...
Piracetam | ATC: N 06 BX 03
tabl. powl.; 1200 mg, 20 szt. tabl. powl.; 1200 mg, 60 szt. tabl. powl.; 400 mg, 60 szt. tabl. powl.; 800 mg, 30 szt. tabl. powl.; 800 mg, 60 szt.
...ci??arnej wymaga leczenia piracetamem. Karmienie piersi? U ludzi piracetam jest wydzielany do mleka matki. W zwi?zku z tym w czasie karmienia piersi? nie nale?y stosowa? piracetamu lub na czas leczenia piracetamem nale?y przerwa? karmienie piersi?. Decyzj? o tym, czy zaprzesta? karmienia piersi?, czy przerwa? leczenie piracetamem nale?y podj?? bior?c pod uwag? korzy?ci z karmienia piersi? dla dziecka i korzy?ci z terapii piracetamem dla kobiety...
Piracetam | ATC: N 06 BX 03
tabl. powl.; 1200 mg, 60 szt.
...nale?y podawa? piracetamu kobietom w ci??y, chyba ?e istniej? wyra?ne wskazania ku temu, a korzy?ci wynikaj?ce ze stosowania piracetamu przewy?szaj? ryzyko lub te? kiedy stan kliniczny pacjentki w ci??y wymaga leczenia piracetamem. Karmienie piersi? Piracetam przenika do mleka kobiecego. Nale?y zatem unika? stosowania piracetamu w okresie karmienia piersi? lub zaprzesta? karmienia piersi? podczas kuracji piracetamem. Decyzja dotycz?ca kontynuacji lub przerwania terapii piracetamem musi uwzgl?dnia?...
Piracetam | ATC: N 06 BX 03
tabl. powl.; 800 mg, 60 szt.
...nale?y podawa? piracetamu kobietom w ci??y, chyba ?e jest to konieczne, a korzy?ci przewy?szaj? ryzyko wynikaj?ce ze stosowania piracetamu lub stan kliniczny pacjentki wymaga leczenia piracetamem. Karmienie piersi? Piracetam przenika do mleka kobiet karmi?cych. Z tego wzgl?du nale?y unika? stosowania piracetamu w okresie karmienia piersi? lub zaprzesta? karmienia piersi? podczas leczenia piracetamem. Nale?y podj?? decyzj?, czy przerwa? karmienie piersi?, czy przerwa? terapi? piracetamem, bior?c...
Piracetam | ATC: N 06 BX 03
tabl. powl.; 1200 mg, 60 szt.
...nale?y podawa? piracetamu kobietom w ci??y, chyba ?e jest to konieczne, a korzy?ci przewy?szaj? ryzyko wynikaj?ce ze stosowania piracetamu lub stan kliniczny pacjentki wymaga leczenia piracetamem. Karmienie piersi? Piracetam przenika do mleka kobiet karmi?cych. Z tego wzgl?du nale?y unika? stosowania piracetamu w okresie karmienia piersi? lub zaprzesta? karmienia piersi? podczas leczenia piracetamem. Nale?y podj?? decyzj?, czy przerwa? karmienie piersi?, czy przerwa? terapi? piracetamem, bior?c...
Piracetam | ATC: N 06 BX 03
inj. [roztw.]; 200 mg/ml, 12 amp. 5 ml
...st??enie piracetamu w surowicy. Podanie dawki 1,6 g piracetamu doustnie nie wp?ywa?o na st??enie alkoholu. 4.6 Wp?yw na p?odno??, ci??? i laktacj? Ci??a Nie ma wystarczaj?cych danych dotycz?cych stosowania piracetamu u kobiet w ci??y. Piracetam podawany królikom, szczurom i myszom nie dzia?a? teratogennie, ani te? nie wp?ywa? na p?odno??. Badania na zwierz?tach nie dostarczaj? dowodów na bezpo?rednie lub po?rednie szkodliwe dzia?anie piracetamu...
Piracetam | ATC: N 06 BX 03
inj. [roztw.]; 200 mg/ml, 4 amp. 15 ml
...st??enie piracetamu w surowicy. Podanie dawki 1,6 g piracetamu doustnie nie wp?ywa?o na st??enie alkoholu. 4.6 Wp?yw na p?odno??, ci??? i laktacj? Ci??a Nie ma wystarczaj?cych danych dotycz?cych stosowania piracetamu u kobiet w ci??y. Piracetam podawany królikom, szczurom i myszom nie dzia?a? teratogennie, ani te? nie wp?ywa? na p?odno??. Badania na zwierz?tach nie dostarczaj? dowodów na bezpo?rednie lub po?rednie szkodliwe dzia?anie piracetamu...
Piracetam | ATC: N 06 BX 03
granulat do przyg. zaw. doust.; 2400 mg/5 g, 30 sasz. 5 g
...nale?y podawa? piracetamu kobietom w ci??y, chyba, ?e istniej? wyra?ne wskazania i kiedy korzy?ci wynikaj?ce z przyjmowania produktu przewy?szaj? ryzyko, a stan kliniczny ci??arnej pacjentki wymaga leczenia z zastosowaniem piracetamu. Karmienie piersi? 3 Piracetam przenika do mleka ludzkiego. Z tego wzgl?du nale?y unika? stosowania piracetamu w okresie karmienia piersi? lub zaprzesta? karmienia piersi? podczas leczenia piracetamem. Decyzja, dotycz?ca kontynuacji lub przerwania leczenia piracetamem musi...
Piracetam | ATC: N 06 BX 03
tabl. powl.; 1,2 g, 100 szt. tabl. powl.; 1,2 g, 20 szt. tabl. powl.; 1,2 g, 60 szt.
...nale?y podawa? piracetamu kobietom w ci??y, chyba, ?e istniej? wyra?ne wskazania i kiedy korzy?ci wynikaj?ce z przyjmowania produktu przewy?szaj? ryzyko, a stan kliniczny ci??arnej pacjentki wymaga leczenia z zastosowaniem piracetamu. Karmienie piersi? Piracetam przenika do mleka ludzkiego. Z tego wzgl?du nale?y unika? stosowania piracetamu 3 w okresie karmienia piersi? lub zaprzesta? karmienia piersi? podczas leczenia piracetamem. Decyzja, dotycz?ca kontynuacji lub przerwania leczenia piracetamem, musi...
Piracetam | ATC: N 06 BX 03
tabl. powl.; 800 mg, 30 szt. tabl. powl.; 800 mg, 90 szt.
...nale?y podawa? piracetamu kobietom w ci??y, chyba, ?e istniej? wyra?ne wskazania i kiedy korzy?ci wynikaj?ce z przyjmowania produktu przewy?szaj? ryzyko, a stan kliniczny ci??arnej pacjentki wymaga leczenia z zastosowaniem piracetamu. Karmienie piersi? Piracetam przenika do mleka ludzkiego. Z tego wzgl?du nale?y unika? stosowania piracetamu w 3 okresie karmienia piersi? lub zaprzesta? karmienia piersi? podczas leczenia piracetamem. Decyzja, dotycz?ca kontynuacji lub przerwania leczenia piracetamem musi...
Piracetam | ATC: N 06 BX 03
roztw. doust.; 200 mg/ml, 1 but. 200 ml roztw. doust.; 330 mg/ml, 1 but. 125 ml
...400 mg piracetamu (Piracetamzdm). Nootropil, 800 ~ mg, tabletki powlekane: l tabletka powlekana zawiera 800 mg piracetaniu (Pirata-etamina). Nootropil, 1200 mg, tabletki - powlekane: l tabletka powlekana zawiera 1200 mg piracetamu (Piracetanzum). Nootropil, 2400 mg, granulat do sporz?dzania roztworu doustnego: l saszetka zawiera 2400 mg piracetarnu (Piracelantum). Nootropil 20%, 200 mg/ml, - roztwór doustny: l ml roztworu doustnego zawiera 200 mg piracetamu (Piracetamum). Nootropil 33...
Piracetam | ATC: N 06 BX 03
tabl. powl.; 1200 mg, 60 szt.
Piracetam | ATC: N 06 BX 03
tabl. powl.; 1,2 g, 60 szt.
Piracetam | ATC: N 06 BX 03
tabl. powl.; 800 mg, 60 szt.
Piracetam | ATC: N 06 BX 03
tabl. powl.; 800 mg, 90 szt.
Piracetam | ATC: N 06 BX 03
tabl. powl.; 1200 mg, 60 szt.
...nale?y podawa? piracetamu kobietom w ci??y, chyba ?e istniej? wyra?ne wskazania i kiedy korzy?ci wynikaj?ce z przyjmowania produktu leczniczego przewy?szaj? ryzyko, a stan kliniczny ci??arnej pacjentki wymaga leczenia z zastosowaniem piracetamu. Karmienie piersi? Piracetam przenika do mleka ludzkiego. Z tego wzgl?du nale?y unika? stosowania piracetamu w okresie karmienia piersi? lub zaprzesta? karmienia piersi? podczas leczenia piracetamem. Decyzja dotycz?ca kontynuacji lub przerwania leczenia piracetamem, musi...
Piracetam | ATC: N 06 BX 03
tabl. powl.; 800 mg, 60 szt.
...nale?y podawa? piracetamu kobietom w ci??y, chyba ?e istniej? wyra?ne wskazania i kiedy korzy?ci wynikaj?ce z przyjmowania produktu leczniczego przewy?szaj? ryzyko, a stan kliniczny ci??arnej pacjentki wymaga leczenia z zastosowaniem piracetamu. Karmienie piersi? Piracetam przenika do mleka ludzkiego. Z tego wzgl?du nale?y unika? stosowania piracetamu w okresie karmienia piersi? lub zaprzesta? karmienia piersi? podczas leczenia piracetamem. Decyzja dotycz?ca kontynuacji lub przerwania leczenia piracetamem, musi...
tabl. powl.; 1200 mg, 60 szt.
...nale?y podawa? piracetamu kobietom w ci??y, chyba ?e istniej? wyra?ne wskazania i kiedy korzy?ci wynikaj?ce z przyjmowania produktu przewy?szaj? ryzyko, a stan kliniczny ci??arnej pacjentki wymaga leczenia z zastosowaniem piracetamu. Karmienie piersi? Piracetam przenika do mleka ludzkiego. Z tego wzgl?du nale?y unika? stosowania piracetamu w okresie karmienia piersi? lub zaprzesta? karmienia piersi? podczas leczenia piracetamem. Decyzja, dotycz?ca kontynuacji lub przerwania leczenia piracetamem musi uwzgl?dnia?...
tabl. powl.; 800 mg, 60 szt.
...nale?y podawa? piracetamu kobietom w ci??y, chyba ?e istniej? wyra?ne wskazania i kiedy korzy?ci wynikaj?ce z przyjmowania produktu przewy?szaj? ryzyko, a stan kliniczny ci??arnej pacjentki wymaga leczenia z zastosowaniem piracetamu. Karmienie piersi? Piracetam przenika do mleka ludzkiego. Z tego wzgl?du nale?y unika? stosowania piracetamu w okresie karmienia piersi? lub zaprzesta? karmienia piersi? podczas leczenia piracetamem. Decyzja, dotycz?ca kontynuacji lub przerwania leczenia piracetamem musi uwzgl?dnia?...
tabl. powl.; 800 mg, 60 szt.
...Nie nale?y podawa? piracetamu kobietom w ci??y, chyba ?e istniej? wyra?ne wskazania, korzy?ci wynikaj?ce z przyjmowania produktu przewy?szaj? ryzyko, a stan kliniczny ci??arnej pacjentki wymaga leczenia z zastosowaniem piracetamu. Karmienie piersi? Piracetam przenika do mleka ludzkiego. Z tego wzgl?du nale?y unika? stosowania piracetamu w okresie karmienia piersi? lub zaprzesta? karmienia piersi? podczas leczenia piracetamem. Decyzja dotycz?ca kontynuacji lub przerwania leczenia piracetamem musi uwzgl?dnia? korzy?ci...