Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt. tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 100 mg, 30 szt. tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 100 mg, 30 szt.
...ryzyko lub korzy?ci zwi?zane z jednoczesnym stosowaniem EW i sertraliny. Sok grejpfrutowy Stosowanie sertraliny z sokiem grejpfrutowym nie jest zalecane (patrz punkt 4.5). Wp?yw na badania przesiewowe moczu U pacjentów przyjmuj?cych sertraline zg?aszano zafa?szowane, pozytywne wyniki testów immunologicznych w badaniach przesiewowych moczu w odniesieniu do benzodiazepin. Jest to zwi?zane z brakiem swoisto?ci bada? przesiewowych. Zafa?szowanych pozytywnych wyników testów mo?na spodziewa? si? przez kilka...
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
...ryzyko lub korzy?ci zwi?zane z jednoczesnym stosowaniem EW i sertraliny. Sok grejpfrutowy Stosowanie sertraliny z sokiem grejpfrutowym nie jest zalecane (patrz punkt 4.5). Wp?yw na badania przesiewowe moczu U pacjentów przyjmuj?cych sertraline zg?aszano zafa?szowane, pozytywne wyniki testów immunologicznych w badaniach przesiewowych moczu w odniesieniu do benzodiazepin. Jest to zwi?zane z brakiem swoisto?ci bada? przesiewowych. Zafa?szowanych pozytywnych wyników testów mo?na spodziewa? si? przez kilka...
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt. tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...monoaminosksydazy (n.p. seleglinina) Nie nale?y stosowa? sertraliny jednocze?nie z nieodwracalnymi MAO takimi jak seleglinina. Nie nale?y rozpoczyna? stosowania sertraliny w ci?gu co najmniej 14 dni od zako?czenia leczenia nieodwracalnym inhibitorem MAO. Sertraline nale?y odstawi? na co najmniej 7 dni przed rozpocz?ciem leczenia nieodwracalnym inhibitorem MAO (patrz punkt 4.3). Odwracalny selektywny inhibitor monoaminooksydazy (n.p. moklobemid) W zwi?zku z ryzykiem zespo?u serotoninowego, nie...
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 100 mg, 30 szt. tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 100 mg, 30 szt.
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl.; 100 mg, 30 szt. tabl.; 50 mg, 30 szt.
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt. tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt.
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.