Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt. tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 100 mg, 30 szt. tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
...ryzyko lub korzy?ci zwi?zane z jednoczesnym stosowaniem EW i sertraliny. Sok grejpfrutowy Stosowanie sertraliny z sokiem grejpfrutowym nie jest zalecane (patrz punkt 4.5). Wp?yw na badania przesiewowe moczu U pacjentów przyjmuj?cych sertraline zg?aszano zafa?szowane, pozytywne wyniki testów immunologicznych w badaniach przesiewowych moczu w odniesieniu do benzodiazepin. Jest to zwi?zane z brakiem swoisto?ci bada? przesiewowych. Zafa?szowanych pozytywnych wyników testów mo?na spodziewa? si? przez kilka...
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 100 mg, 30 szt.
...ryzyko lub korzy?ci zwi?zane z jednoczesnym stosowaniem EW i sertraliny. Sok grejpfrutowy Stosowanie sertraliny z sokiem grejpfrutowym nie jest zalecane (patrz punkt 4.5). Wp?yw na badania przesiewowe moczu U pacjentów przyjmuj?cych sertraline zg?aszano zafa?szowane, pozytywne wyniki testów immunologicznych w badaniach przesiewowych moczu w odniesieniu do benzodiazepin. Jest to zwi?zane z brakiem swoisto?ci bada? przesiewowych. Zafa?szowanych pozytywnych wyników testów mo?na spodziewa? si? przez kilka...
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt. tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...monoaminosksydazy (n.p. seleglinina) Nie nale?y stosowa? sertraliny jednocze?nie z nieodwracalnymi MAO takimi jak seleglinina. Nie nale?y rozpoczyna? stosowania sertraliny w ci?gu co najmniej 14 dni od zako?czenia leczenia nieodwracalnym inhibitorem MAO. Sertraline nale?y odstawi? na co najmniej 7 dni przed rozpocz?ciem leczenia nieodwracalnym inhibitorem MAO (patrz punkt 4.3). Odwracalny selektywny inhibitor monoaminooksydazy (n.p. moklobemid) W zwi?zku z ryzykiem zespo?u serotoninowego, nie...
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 100 mg, 30 szt. tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Sertraline Arrow, 50 mg, tabletki powlekane 2 SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 50 mg sertraliny (w postaci chlorowodorku sertraliny). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3 POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Pod?u?ne, obustronnie wypuk?e, bia?e tabletki z nadrukiem ?SR50? na jednej stronie i ??? na drugiej. Tabletki mo?na dzieli? na po?owy. 4. SZCZEGÓ?OWE...
tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Sertraline Aurobindo 50 mg tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 50 mg sertraliny ? Sertralinum (w postaci chlorowodorku sertraliny). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Bia?e tabletki powlekane, w kszta?cie kapsu?ki, z wyt?oczonym symbolem ?A? z jednej strony i rowkiem mi?dzy cyframi ?8? i ?1?...
tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 100 mg, 30 szt. tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl.; 100 mg, 30 szt. tabl.; 50 mg, 30 szt.
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
...wyd?u?enia odst?pu QT i niemiarowo?ci komorowej typu Torsade de Pointes (TdP). Wi?kszo?? opisywanych przypadków wyst?pi?a u pacjentów z innymi czynnikami ryzyka wyd?u?enia odst?pu QT, cz?stoskurczu typu torsade de pointes. Z tego wzgl?du sertraline nale?y stosowa? z ostro?no?ci? u pacjentów z czynnikami ryzyka wyd?u?enia odst?pu QT. Aktywacja manii lub hipomanii U niewielkiego odsetka pacjentów leczonych dopuszczonymi do obrotu produktami leczniczymi przeciwdepresyjnymi i produktami leczniczymi przeciwobsesyjnymi...
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt. tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt.
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.