O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Doxazosin | ATC: G 04 CA
tabl.; 2 mg, 30 szt.
...w przypadku pacjentów z ci??kimi zaburzeniami czynno?ci w?troby, stosowanie doksazosyny u tych pacjentów nie jest zalecane. Stosowanie z inhibitorami PDE-5: W przypadku jednoczesnego podawania doksazosyny z inhibitorami fosfodiesterazy-5 (np. syldenafilem, tadalafilem i wardenafilem) nale?y zachowa? ostro?no??, poniewa? oba leki rozszerzaj? naczynia krwiono?nie i mog? prowadzi? u niektórych pacjentów do objawowego niedoci?nienia. W celu zmniejszenia ryzyka niedoci?nienia ortostatycznego zaleca si? wprowadzanie inhibitorów fosfodiesterazy...
Doxazosin | ATC: G 04 CA
tabl.; 4 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 90 szt.
...w przypadku pacjentów z ci??kimi zaburzeniami czynno?ci w?troby, stosowanie doksazosyny u tych pacjentów nie jest zalecane. Stosowanie z inhibitorami PDE-5: W przypadku jednoczesnego podawania doksazosyny z inhibitorami fosfodiesterazy-5 (np. syldenafilem, tadalafilem i wardenafilem) nale?y zachowa? ostro?no??, poniewa? oba leki rozszerzaj? naczynia krwiono?nie i mog? prowadzi? u niektórych pacjentów do objawowego niedoci?nienia. W celu zmniejszenia ryzyka niedoci?nienia ortostatycznego zaleca si? wprowadzanie inhibitorów fosfodiesterazy...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 30 szt.
...itrakonazol, ketokonazol, inhibitory proteaz, klarytromycyna, telitomycyna, nefazodon poniewa? zwi?kszaj? st??enie alfuzosyny we krwi (patrz punkt 5.2). ? Pacjenci leczeni alfuzosyn? musz? by? hemodynamicznie stabilni przed rozpocz?ciem leczenia inhibitorami fosfodiesterazy-5 (sildenafil, tadalafil , wardenafil). Ketokonazol Stosowanie ketokonazolu przez siedem dni w dawce 200 mg na dob? skutkowa?o 2,1-krotnym zwi?kszeniem Cmax i 2,5-krotnym zwi?kszeniem ekspozycji na alfuzosyn? 10 mg w tabletkach...
Carbamazepine | ATC: N 03 AF 01
tabl.; 200 mg, 50 szt.
...nale?y rozwa?y? stosowanie innych metod antykoncepcji). Leki sercowo-naczyniowe: antagoni?ci kana?u wapniowego (pochodne dihydropirydyny, np. felodypina), digoksyna, symwastatyna, atorwastatyna, lowastatyna, ceriwastatyna, iwabradyna. Kortykosteroidy: kortykosteroidy (np. prednizolon, deksametazon). Leki stosowane w zaburzeniach erekcji: tadalafil. Leki immunosupresyjne: cyklosporyna, ewerolimus, takrolimus, syrolimus. Leki stosowane w chorobach tarczycy: lewotyroksyna. Inne interakcje: produkty lecznicze zawieraj?ce estrogeny i (lub) progestageny. Po??czenia, które wymagaj? rozwa?enia Donoszono, ?e jednoczesne stosowanie karbamazepiny i...
Doxazosin | ATC: C 02 CA 04, G 04 CA
tabl.; 1 mg, 30 szt. tabl.; 2 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 60 szt.
...przez w?trob? oraz jej stosowania jednocze?nie z produktami leczniczymi maj?cymi wp?yw na metabolizm w?trobowy, np. cymetydyn?. Nale?y zachowa? ostro?no?? u pacjentów z niewydolno?ci? w?troby. Jednoczesne stosowanie inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (np. syldenafil, tadalafil, wardenafil) i produktu leczniczego Apo-Doxan 1 mo?e u niektórych pacjentów prowadzi? do objawowego niedoci?nienia. W celu zmniejszenia ryzyka wyst?pienia niedoci?nienia ortostatycznego, stan pacjenta przyjmuj?cego leki ?-adrenolityczne powinien by? stabilny...
Tipranavir | ATC: J 05 AE 09
kaps. elastyczne; 250 mg, 120 szt.
...wyd?u?enie wzwodu i omdlenia). Tadalafil 10 mg QD Tadalafil pierwsza dawka C ? Zaleca si? podawanie tadalafilu po max 22% co najmniej 7 dniach stosowania Tadalafil pierwsza dawka AUC ? produktu APTIVUS razem z ma?? 133% dawk? rytonawiru. Indukcja i hamowanie CYP 3A4 Nie ustalono skutecznej i przez typranawir z rytonawirem. bezpiecznej dawki w przypadku jednoczesnego podawania leku z Tadalafil w stanie stacjonarnym produktem...
Doxazosin | ATC: C 02 CA 04, G 04 CA
tabl.; 1 mg, 30 szt. tabl.; 2 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 30 szt.
...produktu u pacjentów z ci??k? niewydolno?ci? w?troby podawanie produktu tej grupie pacjentów nie jest zalecane. Stosowanie jednocze?nie z inhibitorami PDE-5 Podczas jednoczesnego podawania doksazosyny z inhibitorami PDE-5 (takimi jak: syldenafil, tadalafil oraz wardenafil) nale?y zachowa? ostro?no??, poniewa? u niektórych pacjentów mo?e to prowadzi? do objawowego niedoci?nienia t?tniczego, ze wzgl?du na rozszerzaj?ce naczynia dzia?anie obu leków. Aby zmniejszy? ryzyko niedoci?nienia ortostatycznego, rozpocz?cie leczenia...
Doxazosin | ATC: C 02 CA 04, G 04 CA
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 4 mg, 30 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 8 mg, 30 szt.
...produktu u pacjentów z ci??k? niewydolno?ci? w?troby, podawanie produktu tej grupie pacjentów nie jest zalecane. Stosowanie jednocze?nie z inhibitorami PDE-5 Podczas jednoczesnego podawania doksazosyny z inhibitorami PDE-5 (takimi jak: syldenafil, tadalafil oraz wardenafil) nale?y zachowa? ostro?no??, poniewa? u niektórych pacjentów mo?e to prowadzi? do objawowego niedoci?nienia t?tniczego, ze wzgl?du na rozszerzaj?ce naczynia dzia?anie obu leków. Aby zmniejszy? ryzyko niedoci?nienia ortostatycznego, rozpocz?cie leczenia...
Tadalafil | ATC: G 04 BE 08
tabl. powl.; 10 mg, 4 szt. tabl. powl.; 20 mg, 2 szt. tabl. powl.; 20 mg, 4 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...tadalafilu. Bior?c pod uwag? fakt, ?e w niektórych badaniach stosowano jedynie dawk? 10 mg, nie mo?na wykluczy? istnienia klinicznie istotnych interakcji w przypadku stosowania wi?kszych dawek tadalafilu. Wp?yw innych substancji na tadalafil Inhibitory cytochromu P450 Tadalafil jest metabolizowany g?ównie przez CYP3A4. Selektywny inhibitor izoenzymu CYP3A4 ? ketokonazol (w dawce 200 mg na dob?) zwi?ksza? ekspozycj? (AUC) na tadalafil (10 mg) dwukrotnie, a Cmax tadalafilu...
Doxazosin | ATC: C 02 CA 04, G 04 CA
tabl. o przed?. uwalnianiu; 4 mg, 30 szt.
...pacjentów z ci??kimi zaburzeniami czynno?ci w?troby, nie zaleca si? stosowania leku w tej grupie. Stosowanie z inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (PDE-5) Jednoczesne podawanie doksazosyny z inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (tj. syldenafil, tadalafil i wardenafil) wymaga ostro?no?ci ze wzgl?du na wazodylatacyjne dzia?anie obu leków i mo?e u niektórych pacjentów powodowa? objawowe niedoci?nienie t?tnicze. W celu zmniejszenia ryzyka niedoci?nienia ortostatycznego zaleca si? rozpocz?cie leczenia inhibitorem...
Doxazosin | ATC: C 02 CA 04, G 04 CA
tabl. o przed?. uwalnianiu; 4 mg, 30 szt.
...okresie leczenia doksazosyn? unikali sytuacji, w których mo?e doj?? do urazu wskutek zawrotów g?owy lub os?abienia. Stosowanie z inhibitorami PDE-5: W przypadku jednoczesnego podawania doksazosyny z inhibitorami fosfodiesterazy-5 (np. syldenafilem, tadalafilem i wardenafilem) nale?y zachowa? ostro?no??, poniewa? oba leki rozszerzaj? naczynia krwiono?nie i mog? prowadzi? u niektórych pacjentów do objawowego niedoci?nienia. W celu zmniejszenia ryzyka niedoci?nienia ortostatycznego zaleca si? wprowadzanie inhibitorów fosfodiesterazy...
Doxazosin | ATC: C 02 CA 04, G 04 CA
tabl.; 1 mg, 30 szt. tabl.; 2 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 30 szt.
...leku u pacjentów z ci??k? niewydolno?ci? w?troby podawanie leku tej grupie pacjentów nie jest zalecane. Stosowanie jednocze?nie z inhibitorami PDE-5: Podczas jednoczesnego podawania doksazosyny z inhibitorami PDE-5 (takimi, jak syldenafil, tadalafil, wardenafil) nale?y zachowa? ostro?no??, poniewa? u niektórych pacjentów mo?e to prowadzi? do objawowego niedoci?nienia t?tniczego, ze wzgl?du na rozszerzaj?ce naczynia dzia?anie obu leków. Aby zmniejszy? ryzyko niedoci?nienia ortostatycznego, rozpocz?cie leczenia inhibitorem...
Doxazosin | ATC: C 02 CA 04, G 04 CA
tabl.; 1 mg, 30 szt. tabl.; 2 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 120 szt. tabl.; 4 mg, 30 szt.
...u pacjentów z ci??k? niewydolno?ci? w?troby, podawanie leku tej grupie pacjentów nie jest zalecane. Stosowanie jednocze?nie z inhibitorami 5-fosfodiesterazy (PDE-5) Podczas jednoczesnego podawania doksazosyny z inhibitorem PDE-5 (np. syldenafil, tadalafil i wardenafil) nale?y zachowa? ostro?no??, poniewa? u niektórych pacjentów mo?e to prowadzi? do objawowego niedoci?nienia t?tniczego ze wzgl?du na rozszerzaj?ce naczynia dzia?anie obu leków. W celu zmniejszenia ryzyka niedoci?nienia ortostatycznego rozpocz?cie...
Doxazosin | ATC: C 02 CA 04, G 04 CA
tabl.; 2 mg, 28 szt. tabl.; 4 mg, 28 szt.
...u pacjentów z ci??k? niewydolno?ci? w?troby, podawanie leku tej grupie pacjentów nie jest zalecane. Stosowanie jednocze?nie z inhibitorami 5-fosfodiesterazy (PDE-5) Podczas jednoczesnego podawania doksazosyny z inhibitorem PDE-5 (np. syldenafil, tadalafil i wardenafil) nale?y zachowa? ostro?no??, poniewa? u niektórych pacjentów mo?e to prowadzi? do objawowego niedoci?nienia t?tniczego ze wzgl?du na rozszerzaj?ce naczynia dzia?anie obu leków. W celu zmniejszenia ryzyka niedoci?nienia ortostatycznego rozpocz?cie...
Doxazosin | ATC: C 02 CA 04, G 04 CA
tabl.; 2 mg, 28 szt. tabl.; 4 mg, 28 szt.
Doxazosin | ATC: C 02 CA 04
tabl.; 2 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 30 szt.
...u pacjentów z ci??k? niewydolno?ci? w?troby, podawanie leku tej grupie pacjentów nie jest zalecane. Stosowanie jednocze?nie z inhibitorami 5-fosfodiesterazy (PDE-5) Podczas jednoczesnego podawania doksazosyny z inhibitorem PDE-5 (np. syldenafil, tadalafil, wardenafil) nale?y zachowa? ostro?no??, poniewa? u niektórych pacjentów mo?e to prowadzi? do objawowego niedoci?nienia t?tniczego ze wzgl?du na rozszerzaj?ce naczynia dzia?anie obu leków. W celu zmniejszenia ryzyka niedoci?nienia ortostatycznego, rozpocz?cie leczenia...
Doxazosin | ATC: C 02 CA 04, G 04 CA
tabl.; 4 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 90 szt.
...zaburzeniami czynno?ci w?troby, nie zaleca si? stosowania doksazosyny w tej grupie pacjentów. Stosowanie w po??czeniu z inhibitorami 5-fosfodiesterazy Nale?y zachowa? ostro?no?? podczas jednoczesnego stosowania doksazosyny i inhibitorów 5-fosfodiesterazy (np. syldenafil, tadalafil, wardenafil), poniewa? oba leki wykazuj? efekt wazodylatacyjny, co u niektórych pacjentów mo?e prowadzi? do wyst?pienia objawowego niedoci?nienia t?tniczego. W celu zminimalizowania ryzyka wyst?pienia niedoci?nienia ortostatycznego zaleca si? rozpocz?cie stosowania inhibitorów 5...
kaps. twarde; 0,5 mg+ 0,4 mg, 30 szt.
...przed pierwszym u?yciem inhibitorów PDE5 parametry hemodynamiczne 1 powinny by? stabilne. Objawowe: zalecana jest ostro?no?? w przypadku jednoczesnego stosowania antagonistów receptora ? , 1 adrenergicznego w tym tamsulosyny z inhibitorami PDE5 (np. sildenafil, tadalafil, vardenafil). Zarówno produkty lecznicze blokuj?ce receptory ? -adrenergiczne jak i inhibitory PDE5 nale?? do produktów 1 leczniczych rozszerzaj?cych naczynia krwiono?ne, które mog? obni?a? ci?nienie krwi. Skojarzone stosowanie produktów leczniczych z obu...
tabl. powl.; 10 mg, 60 szt.
...stosowania stale du?ych dawek (patrz punkt 4.2). Chorzy leczeni monoazotanem izosorbidu musz? by? poinformowani, ?e nie wolno im jednocze?nie przyjmowa? inhibitorów 5-fosfodiesterazy, np. syldenafilu, tadalafilu, wardenafilu. W celu przyj?cia leku zawieraj?cego inhibitor 5-fosfodiesterazy (np. syldenafil, tadalafil, wardenafil) nie powinno przerywa? si? leczenia monoazotanem izosorbidu, poniewa? mo?e to zwi?kszy? ryzyko wyst?pienia bólu d?awicowego (patrz punkty 4.3 i 4.5). Produkt zawiera...
tabl. powl.; 20 mg, 50 szt.
...stale du?ych dawek (patrz punkt 4.2). 2 Chorzy leczeni monoazotanem izosorbidu musz? by? poinformowani, ?e nie wolno im jednocze?nie przyjmowa? inhibitorów 5-fosfodiesterazy, np. syldenafilu, tadalafilu, wardenafilu. W celu przyj?cia leku zawieraj?cego inhibitor 5-fosfodiesterazy (np. syldenafil, tadalafil, wardenafil) nie powinno przerywa? si? leczenia monoazotanem izosorbidu, poniewa? mo?e to zwi?kszy? ryzyko wyst?pienia bólu d?awicowego (patrz punkty 4.3 i 4.5). Produkt zawiera...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 50 mg, 30 szt.
...stosowania stale du?ych dawek (patrz punkt 4.2). Chorzy leczeni monoazotanem izosorbidu musz? by? poinformowani, ?e nie wolno im jednocze?nie przyjmowa? inhibitorów 5-fosfodiesterazy, np. syldenafilu, tadalafilu, wardenafilu. W celu przyj?cia leku zawieraj?cego inhibitor 5-fosfodiesterazy (np. syldenafil, tadalafil, wardenafil) nie powinno 2 przerywa? si? leczenia monoazotanem izosorbidu, poniewa? mo?e to zwi?kszy? ryzyko wyst?pienia bólu d?awicowego (patrz punkty 4.3 i 4.5). Produkt...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 75 mg, 30 szt.
...stosowania stale du?ych dawek (patrz punkt 4.2). Chorzy leczeni monoazotanem izosorbidu musz? by? poinformowani, ?e nie wolno im jednocze?nie przyjmowa? inhibitorów 5-fosfodiesterazy, np. syldenafilu, tadalafilu, wardenafilu. W celu przyj?cia leku zawieraj?cego inhibitor 5-fosfodiesterazy (np. syldenafil, tadalafil, wardenafil), nie powinno przerywa? si? leczenia monoazotanem izosorbidu poniewa? mo?e to zwi?kszy? ryzyko wyst?pienia bólu d?awicowego (patrz punkt 4.3 i 4.5). 2 Produkt...
tabl. powl.; 200 mg+ 25 mg+ 245 mg, 30 szt.
...Nie jest wymagane dostosowanie dotycz?cych interakcji. dawki. Syldenafil (50 mg dawka Syldenafil: pojedyncza)/Rylpiwiryna 1 AUC: ? C : nie ocenione min C : ? max Rylpiwiryna: AUC: ? Wardenafil 2 C : ? min Tadalafil 2 C : ? max Syldenafil/Fumaran tenofowiru Nie przeprowadzono bada? dizoproksylu dotycz?cych interakcji. 1 To badanie dotycz?ce interakcji by?o przeprowadzone z dawk? wi?ksz? ni? dawka zalecana dla chlorowodorku rylpiwiryny w celu...
Clarithromycin | ATC: J 01 FA 09
granulat; 250 mg/5 ml, 1 op. 60 ml
...omeprazol podawano w skojarzeniu z klarytromycyn?. 7 Syldenafil, tadalafil i wardenafil Ka?dy z tych inhibitorów fosfodiesterazy jest metabolizowany, przynajmniej cz??ciowo, z udzia?em izoenzymu CYP3A, a izoenzym CYP3A mo?e by? hamowany przez podawan? jednocze?nie klarytromycyn?. Podawanie klarytromycyny w skojarzeniu z syldenafilem, tadalafilem i wardenafilem prawdopodobnie spowoduje zwi?kszenie ekspozycji na inhibitor fosfodiesterazy. Nale?y rozwa?y? zmniejszenie dawek syldenafilu, tadalafilu i wardenafilu, gdy leki te podawane s? w...
Clarithromycin | ATC: J 01 FA 09
granulat; 125 mg/5 ml, 1 op. 60 ml
...gdy omeprazol podawano w skojarzeniu z klarytromycyn?. Syldenafil, tadalafil i wardenafil Ka?dy z tych inhibitorów fosfodiesterazy jest metabolizowany, przynajmniej cz??ciowo, z udzia?em izoenzymu CYP3A, a izoenzym CYP3A mo?e by? hamowany przez podawan? jednocze?nie klarytromycyn?. Podawanie klarytromycyny w skojarzeniu z syldenafilem, tadalafilem i wardenafilem prawdopodobnie spowoduje zwi?kszenie ekspozycji na inhibitor fosfodiesterazy. Nale?y rozwa?y? zmniejszenie dawek syldenafilu, tadalafilu i wardenafilu, gdy leki te podawane s? w...
tabl. powl.; 250 mg, 14 szt. tabl. powl.; 500 mg, 14 szt. tabl. powl.; 500 mg, 28 szt.
...gdy omeprazol podawano w skojarzeniu z klarytromycyn?. Syldenafil, tadalafil i wardenafil Ka?dy z tych inhibitorów fosfodiesterazy jest metabolizowany, przynajmniej cz??ciowo, z udzia?em izoenzymu CYP3A, a izoenzym CYP3A mo?e by? hamowany przez podawan? jednocze?nie klarytromycyn?. Podawanie klarytromycyny w skojarzeniu z syldenafilem, tadalafilem i wardenafilem prawdopodobnie spowoduje zwi?kszenie ekspozycji na inhibitor fosfodiesterazy. Nale?y rozwa?y? zmniejszenie dawek syldenafilu, tadalafilu i wardenafilu, gdy leki te podawane s? w...
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 500 mg, 14 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 500 mg, 5 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 500 mg, 7 szt.
...gdy omeprazol podawano w skojarzeniu z klarytromycyn?. Syldenafil, tadalafil, i wardenafil Ka?dy z tych inhibitorów fosfodiesterazy jest metabolizowany, przynajmniej cz??ciowo, z udzia?em izoenzymu CYP3A, a izoenzym CYP3A mo?e by? hamowany przez podawan? jednocze?nie klarytromycyn?. Podawanie klarytromycyny w skojarzeniu z syldenafilem, tadalafilem i wardenafilem prawdopodobnie spowoduje zwi?kszenie ekspozycji na inhibitor fosfodiesterazy. Nale?y rozwa?y? 7 zmniejszenie dawek syldenafilu, tadalafilu i wardenafilu, gdy leki te podawane s?...
Terazosin hydrochloride | ATC: C 02 CA, G 04 CA 03
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 2 mg, 28 szt. tabl.; 5 mg, 28 szt.
...produktu leczniczego mog? odczuwa? senno?? lub ospa?o??, co wymaga zachowania ostro?no?ci przez osoby, które prowadz? pojazdy lub obs?uguj? urz?dzenia mechaniczne. Inhibitory PDE-5 Jednoczesne stosowanie inhibitorów fosfodiestrazy-5 (PDE-5) (np. syldenafil, tadalafil, wardenafil) i produktu leczniczego Hytrin mo?e u niektórych pacjentów prowadzi? do wyst?pienia objawowego niedoci?nienia. W celu zmniejszenia prawdopodobie?stwa wyst?pienia niedoci?nienia ortostatycznego przed rozpocz?ciem stosowania inhibitorów fosfodiestrazy-5 (PDE-5) pacjent powinien...
Telaprevir | ATC: J 05 AE 11
tabl. powl.; 375 mg, 42 szt.
...5) Syldenafil ? inhibitory PDE-5 Nie zaleca si? jednoczesnego podawania syldenafilu Tadalafil hamowanie CYP3A lub wardenafilu z telaprewirem. Tadalafil w leczeniu Wardenafil zaburze? erekcji mo?e by? stosowany w pojedynczej dawce nieprzekraczaj?cej 10 mg na 72 godziny, z zachowaniem ostro?no?ci i nasileniem obserwacji ewentualnych dzia?a? niepo??danych tadalafilu. Jednoczesne stosowanie syldenafilu lub tadalafilu z telaprewirem w leczeniu t?tniczego nadci?nienia p?ucnego jest przeciwwskazane (patrz punkt 4...
Etavirine | ATC: J 05 AG 04
tabl.; 200 mg, 60 szt.
...12 INHIBITORY FOSFODIESTERAZY TYPU 5 (PDE-5) Syldenafil 50 mg, syldenafil Podczas jednoczesnego dawka pojedyncza AUC ? 0,43 (0,36-0,51) stosowania inhibitorów C ND PDE-5 z produktem min Tadalafil C ? 0,55 (0,40-0,75) INTELENCE mo?e by? max Wardenafil N-demetylo-syldenafil konieczne dostosowanie AUC ? 0,59 (0,52-0,68) dawki inhibitora C ND PDE...