Doxazosin | ATC: G 04 CA
tabl.; 2 mg, 30 szt.
...w przypadku pacjentów z ci??kimi zaburzeniami czynno?ci w?troby, stosowanie doksazosyny u tych pacjentów nie jest zalecane. Stosowanie z inhibitorami PDE-5: W przypadku jednoczesnego podawania doksazosyny z inhibitorami fosfodiesterazy-5 (np. syldenafilem, tadalafilem i wardenafilem) nale?y zachowa? ostro?no??, poniewa? oba leki rozszerzaj? naczynia krwiono?nie i mog? prowadzi? u niektórych pacjentów do objawowego niedoci?nienia. W celu zmniejszenia ryzyka niedoci?nienia ortostatycznego zaleca si? wprowadzanie inhibitorów fosfodiesterazy...
Doxazosin | ATC: G 04 CA
tabl.; 4 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 90 szt.
...w przypadku pacjentów z ci??kimi zaburzeniami czynno?ci w?troby, stosowanie doksazosyny u tych pacjentów nie jest zalecane. Stosowanie z inhibitorami PDE-5: W przypadku jednoczesnego podawania doksazosyny z inhibitorami fosfodiesterazy-5 (np. syldenafilem, tadalafilem i wardenafilem) nale?y zachowa? ostro?no??, poniewa? oba leki rozszerzaj? naczynia krwiono?nie i mog? prowadzi? u niektórych pacjentów do objawowego niedoci?nienia. W celu zmniejszenia ryzyka niedoci?nienia ortostatycznego zaleca si? wprowadzanie inhibitorów fosfodiesterazy...
Tadalafil | ATC: G 04 BE 08
tabl. powl.; 20 mg, 56 szt.
...innych substancji na tadalafil Inhibitory cytochromu P450 Azolowe leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol) Ketokonazol (w dawce 200 mg na dob?) zwi?ksza? ekspozycj? (AUC) na tadalafil (po podaniu pojedynczej dawki 10 mg) dwukrotnie, a st??enie maksymalne Cmax tadalafilu o 15% w porównaniu z warto?ci? AUC i Cmax po podaniu samego tadalafilu. Ketokonazol (w dawce 400 mg na dob?) zwi?ksza? ekspozycj? (AUC) na tadalafil (po podaniu pojedynczej...
Alfuzosin | ATC: G 04 CA 01
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 30 szt.
...itrakonazol, ketokonazol, inhibitory proteaz, klarytromycyna, telitomycyna, nefazodon poniewa? zwi?kszaj? st??enie alfuzosyny we krwi (patrz punkt 5.2). ? Pacjenci leczeni alfuzosyn? musz? by? hemodynamicznie stabilni przed rozpocz?ciem leczenia inhibitorami fosfodiesterazy-5 (sildenafil, tadalafil , wardenafil). Ketokonazol Stosowanie ketokonazolu przez siedem dni w dawce 200 mg na dob? skutkowa?o 2,1-krotnym zwi?kszeniem Cmax i 2,5-krotnym zwi?kszeniem ekspozycji na alfuzosyn? 10 mg w tabletkach...
Doxazosin | ATC: C 02 CA 04, G 04 CA
tabl.; 1 mg, 30 szt. tabl.; 2 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 60 szt.
...przez w?trob? oraz jej stosowania jednocze?nie z produktami leczniczymi maj?cymi wp?yw na metabolizm w?trobowy, np. cymetydyn?. Nale?y zachowa? ostro?no?? u pacjentów z niewydolno?ci? w?troby. Jednoczesne stosowanie inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (np. syldenafil, tadalafil, wardenafil) i produktu leczniczego Apo-Doxan 1 mo?e u niektórych pacjentów prowadzi? do objawowego niedoci?nienia. W celu zmniejszenia ryzyka wyst?pienia niedoci?nienia ortostatycznego, stan pacjenta przyjmuj?cego leki ?-adrenolityczne powinien by? stabilny...
Tipranavir | ATC: J 05 AE 09
kaps. elastyczne; 250 mg, 120 szt.
...wyd?u?enie wzwodu i omdlenia). Tadalafil 10 mg QD Tadalafil pierwsza dawka C ? Zaleca si? podawanie tadalafilu po max 22% co najmniej 7 dniach stosowania Tadalafil pierwsza dawka AUC ? produktu APTIVUS razem z ma?? 133% dawk? rytonawiru. Indukcja i hamowanie CYP 3A4 Nie ustalono skutecznej i przez typranawir z rytonawirem. bezpiecznej dawki w przypadku jednoczesnego podawania leku z Tadalafil w stanie stacjonarnym produktem...
Doxazosin | ATC: C 02 CA 04, G 04 CA
tabl.; 1 mg, 30 szt. tabl.; 2 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 30 szt.
...produktu u pacjentów z ci??k? niewydolno?ci? w?troby podawanie produktu tej grupie pacjentów nie jest zalecane. Stosowanie jednocze?nie z inhibitorami PDE-5 Podczas jednoczesnego podawania doksazosyny z inhibitorami PDE-5 (takimi jak: syldenafil, tadalafil oraz wardenafil) nale?y zachowa? ostro?no??, poniewa? u niektórych pacjentów mo?e to prowadzi? do objawowego niedoci?nienia t?tniczego, ze wzgl?du na rozszerzaj?ce naczynia dzia?anie obu leków. Aby zmniejszy? ryzyko niedoci?nienia ortostatycznego, rozpocz?cie leczenia...
Doxazosin | ATC: C 02 CA 04, G 04 CA
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 4 mg, 30 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 8 mg, 30 szt.
...produktu u pacjentów z ci??k? niewydolno?ci? w?troby, podawanie produktu tej grupie pacjentów nie jest zalecane. Stosowanie jednocze?nie z inhibitorami PDE-5 Podczas jednoczesnego podawania doksazosyny z inhibitorami PDE-5 (takimi jak: syldenafil, tadalafil oraz wardenafil) nale?y zachowa? ostro?no??, poniewa? u niektórych pacjentów mo?e to prowadzi? do objawowego niedoci?nienia t?tniczego, ze wzgl?du na rozszerzaj?ce naczynia dzia?anie obu leków. Aby zmniejszy? ryzyko niedoci?nienia ortostatycznego, rozpocz?cie leczenia...
Tadalafil | ATC: G 04 BE 08
tabl. powl.; 10 mg, 4 szt. tabl. powl.; 20 mg, 2 szt. tabl. powl.; 20 mg, 4 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...tadalafilu. Bior?c pod uwag? fakt, ?e w niektórych badaniach stosowano jedynie dawk? 10 mg, nie mo?na wykluczy? istnienia klinicznie istotnych interakcji w przypadku stosowania wi?kszych dawek tadalafilu. Wp?yw innych substancji na tadalafil Inhibitory cytochromu P450 Tadalafil jest metabolizowany g?ównie przez CYP3A4. Selektywny inhibitor izoenzymu CYP3A4 ? ketokonazol (w dawce 200 mg na dob?) zwi?ksza? ekspozycj? (AUC) na tadalafil (10 mg) dwukrotnie, a Cmax tadalafilu...
Doxazosin | ATC: C 02 CA 04, G 04 CA
tabl. o przed?. uwalnianiu; 4 mg, 30 szt.
...pacjentów z ci??kimi zaburzeniami czynno?ci w?troby, nie zaleca si? stosowania leku w tej grupie. Stosowanie z inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (PDE-5) Jednoczesne podawanie doksazosyny z inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (tj. syldenafil, tadalafil i wardenafil) wymaga ostro?no?ci ze wzgl?du na wazodylatacyjne dzia?anie obu leków i mo?e u niektórych pacjentów powodowa? objawowe niedoci?nienie t?tnicze. W celu zmniejszenia ryzyka niedoci?nienia ortostatycznego zaleca si? rozpocz?cie leczenia inhibitorem...
Doxazosin | ATC: C 02 CA 04, G 04 CA
tabl. o przed?. uwalnianiu; 4 mg, 30 szt.
...okresie leczenia doksazosyn? unikali sytuacji, w których mo?e doj?? do urazu wskutek zawrotów g?owy lub os?abienia. Stosowanie z inhibitorami PDE-5: W przypadku jednoczesnego podawania doksazosyny z inhibitorami fosfodiesterazy-5 (np. syldenafilem, tadalafilem i wardenafilem) nale?y zachowa? ostro?no??, poniewa? oba leki rozszerzaj? naczynia krwiono?nie i mog? prowadzi? u niektórych pacjentów do objawowego niedoci?nienia. W celu zmniejszenia ryzyka niedoci?nienia ortostatycznego zaleca si? wprowadzanie inhibitorów fosfodiesterazy...
Doxazosin | ATC: C 02 CA 04, G 04 CA
tabl.; 1 mg, 30 szt. tabl.; 2 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 30 szt.
...leku u pacjentów z ci??k? niewydolno?ci? w?troby podawanie leku tej grupie pacjentów nie jest zalecane. Stosowanie jednocze?nie z inhibitorami PDE-5: Podczas jednoczesnego podawania doksazosyny z inhibitorami PDE-5 (takimi, jak syldenafil, tadalafil, wardenafil) nale?y zachowa? ostro?no??, poniewa? u niektórych pacjentów mo?e to prowadzi? do objawowego niedoci?nienia t?tniczego, ze wzgl?du na rozszerzaj?ce naczynia dzia?anie obu leków. Aby zmniejszy? ryzyko niedoci?nienia ortostatycznego, rozpocz?cie leczenia inhibitorem...
Doxazosin | ATC: C 02 CA 04, G 04 CA
tabl.; 1 mg, 30 szt. tabl.; 2 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 120 szt. tabl.; 4 mg, 30 szt.
...u pacjentów z ci??k? niewydolno?ci? w?troby, podawanie leku tej grupie pacjentów nie jest zalecane. Stosowanie jednocze?nie z inhibitorami 5-fosfodiesterazy (PDE-5) Podczas jednoczesnego podawania doksazosyny z inhibitorem PDE-5 (np. syldenafil, tadalafil i wardenafil) nale?y zachowa? ostro?no??, poniewa? u niektórych pacjentów mo?e to prowadzi? do objawowego niedoci?nienia t?tniczego ze wzgl?du na rozszerzaj?ce naczynia dzia?anie obu leków. W celu zmniejszenia ryzyka niedoci?nienia ortostatycznego rozpocz?cie...
Doxazosin | ATC: C 02 CA 04, G 04 CA
tabl.; 2 mg, 28 szt. tabl.; 4 mg, 28 szt.
Doxazosin | ATC: C 02 CA 04, G 04 CA
tabl.; 2 mg, 28 szt. tabl.; 4 mg, 28 szt.
...u pacjentów z ci??k? niewydolno?ci? w?troby, podawanie leku tej grupie pacjentów nie jest zalecane. Stosowanie jednocze?nie z inhibitorami 5-fosfodiesterazy (PDE-5) Podczas jednoczesnego podawania doksazosyny z inhibitorem PDE-5 (np. syldenafil, tadalafil i wardenafil) nale?y zachowa? ostro?no??, poniewa? u niektórych pacjentów mo?e to prowadzi? do objawowego niedoci?nienia t?tniczego ze wzgl?du na rozszerzaj?ce naczynia dzia?anie obu leków. W celu zmniejszenia ryzyka niedoci?nienia ortostatycznego rozpocz?cie...
Doxazosin | ATC: C 02 CA 04
tabl.; 2 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 30 szt.
...u pacjentów z ci??k? niewydolno?ci? w?troby, podawanie leku tej grupie pacjentów nie jest zalecane. Stosowanie jednocze?nie z inhibitorami 5-fosfodiesterazy (PDE-5) Podczas jednoczesnego podawania doksazosyny z inhibitorem PDE-5 (np. syldenafil, tadalafil, wardenafil) nale?y zachowa? ostro?no??, poniewa? u niektórych pacjentów mo?e to prowadzi? do objawowego niedoci?nienia t?tniczego ze wzgl?du na rozszerzaj?ce naczynia dzia?anie obu leków. W celu zmniejszenia ryzyka niedoci?nienia ortostatycznego, rozpocz?cie leczenia...
Doxazosin | ATC: C 02 CA 04, G 04 CA
tabl.; 4 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 90 szt.
...zaburzeniami czynno?ci w?troby, nie zaleca si? stosowania doksazosyny w tej grupie pacjentów. Stosowanie w po??czeniu z inhibitorami 5-fosfodiesterazy Nale?y zachowa? ostro?no?? podczas jednoczesnego stosowania doksazosyny i inhibitorów 5-fosfodiesterazy (np. syldenafil, tadalafil, wardenafil), poniewa? oba leki wykazuj? efekt wazodylatacyjny, co u niektórych pacjentów mo?e prowadzi? do wyst?pienia objawowego niedoci?nienia t?tniczego. W celu zminimalizowania ryzyka wyst?pienia niedoci?nienia ortostatycznego zaleca si? rozpocz?cie stosowania inhibitorów 5...
kaps. twarde; 0,5 mg+ 0,4 mg, 30 szt.
...przed pierwszym u?yciem inhibitorów PDE5 parametry hemodynamiczne 1 powinny by? stabilne. Objawowe: zalecana jest ostro?no?? w przypadku jednoczesnego stosowania antagonistów receptora ? , 1 adrenergicznego w tym tamsulosyny z inhibitorami PDE5 (np. sildenafil, tadalafil, vardenafil). Zarówno produkty lecznicze blokuj?ce receptory ? -adrenergiczne jak i inhibitory PDE5 nale?? do produktów 1 leczniczych rozszerzaj?cych naczynia krwiono?ne, które mog? obni?a? ci?nienie krwi. Skojarzone stosowanie produktów leczniczych z obu...
tabl. powl.; 10 mg, 60 szt.
...stosowania stale du?ych dawek (patrz punkt 4.2). Chorzy leczeni monoazotanem izosorbidu musz? by? poinformowani, ?e nie wolno im jednocze?nie przyjmowa? inhibitorów 5-fosfodiesterazy, np. syldenafilu, tadalafilu, wardenafilu. W celu przyj?cia leku zawieraj?cego inhibitor 5-fosfodiesterazy (np. syldenafil, tadalafil, wardenafil) nie powinno przerywa? si? leczenia monoazotanem izosorbidu, poniewa? mo?e to zwi?kszy? ryzyko wyst?pienia bólu d?awicowego (patrz punkty 4.3 i 4.5). Produkt zawiera...
tabl. powl.; 20 mg, 50 szt.
...stale du?ych dawek (patrz punkt 4.2). 2 Chorzy leczeni monoazotanem izosorbidu musz? by? poinformowani, ?e nie wolno im jednocze?nie przyjmowa? inhibitorów 5-fosfodiesterazy, np. syldenafilu, tadalafilu, wardenafilu. W celu przyj?cia leku zawieraj?cego inhibitor 5-fosfodiesterazy (np. syldenafil, tadalafil, wardenafil) nie powinno przerywa? si? leczenia monoazotanem izosorbidu, poniewa? mo?e to zwi?kszy? ryzyko wyst?pienia bólu d?awicowego (patrz punkty 4.3 i 4.5). Produkt zawiera...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 50 mg, 30 szt.
...stosowania stale du?ych dawek (patrz punkt 4.2). Chorzy leczeni monoazotanem izosorbidu musz? by? poinformowani, ?e nie wolno im jednocze?nie przyjmowa? inhibitorów 5-fosfodiesterazy, np. syldenafilu, tadalafilu, wardenafilu. W celu przyj?cia leku zawieraj?cego inhibitor 5-fosfodiesterazy (np. syldenafil, tadalafil, wardenafil) nie powinno 2 przerywa? si? leczenia monoazotanem izosorbidu, poniewa? mo?e to zwi?kszy? ryzyko wyst?pienia bólu d?awicowego (patrz punkty 4.3 i 4.5). Produkt...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 75 mg, 30 szt.
...stosowania stale du?ych dawek (patrz punkt 4.2). Chorzy leczeni monoazotanem izosorbidu musz? by? poinformowani, ?e nie wolno im jednocze?nie przyjmowa? inhibitorów 5-fosfodiesterazy, np. syldenafilu, tadalafilu, wardenafilu. W celu przyj?cia leku zawieraj?cego inhibitor 5-fosfodiesterazy (np. syldenafil, tadalafil, wardenafil), nie powinno przerywa? si? leczenia monoazotanem izosorbidu poniewa? mo?e to zwi?kszy? ryzyko wyst?pienia bólu d?awicowego (patrz punkt 4.3 i 4.5). 2 Produkt...
tabl. powl.; 200 mg+ 25 mg+ 245 mg, 30 szt.
...Nie jest wymagane dostosowanie dotycz?cych interakcji. dawki. Syldenafil (50 mg dawka Syldenafil: pojedyncza)/Rylpiwiryna 1 AUC: ? C : nie ocenione min C : ? max Rylpiwiryna: AUC: ? Wardenafil 2 C : ? min Tadalafil 2 C : ? max Syldenafil/Fumaran tenofowiru Nie przeprowadzono bada? dizoproksylu dotycz?cych interakcji. 1 To badanie dotycz?ce interakcji by?o przeprowadzone z dawk? wi?ksz? ni? dawka zalecana dla chlorowodorku rylpiwiryny w celu...
Clarithromycin | ATC: J 01 FA 09
granulat; 250 mg/5 ml, 1 op. 60 ml
...omeprazol podawano w skojarzeniu z klarytromycyn?. 7 Syldenafil, tadalafil i wardenafil Ka?dy z tych inhibitorów fosfodiesterazy jest metabolizowany, przynajmniej cz??ciowo, z udzia?em izoenzymu CYP3A, a izoenzym CYP3A mo?e by? hamowany przez podawan? jednocze?nie klarytromycyn?. Podawanie klarytromycyny w skojarzeniu z syldenafilem, tadalafilem i wardenafilem prawdopodobnie spowoduje zwi?kszenie ekspozycji na inhibitor fosfodiesterazy. Nale?y rozwa?y? zmniejszenie dawek syldenafilu, tadalafilu i wardenafilu, gdy leki te podawane s? w...
Clarithromycin | ATC: J 01 FA 09
granulat; 125 mg/5 ml, 1 op. 60 ml
...gdy omeprazol podawano w skojarzeniu z klarytromycyn?. Syldenafil, tadalafil i wardenafil Ka?dy z tych inhibitorów fosfodiesterazy jest metabolizowany, przynajmniej cz??ciowo, z udzia?em izoenzymu CYP3A, a izoenzym CYP3A mo?e by? hamowany przez podawan? jednocze?nie klarytromycyn?. Podawanie klarytromycyny w skojarzeniu z syldenafilem, tadalafilem i wardenafilem prawdopodobnie spowoduje zwi?kszenie ekspozycji na inhibitor fosfodiesterazy. Nale?y rozwa?y? zmniejszenie dawek syldenafilu, tadalafilu i wardenafilu, gdy leki te podawane s? w...
tabl. powl.; 250 mg, 14 szt. tabl. powl.; 500 mg, 14 szt. tabl. powl.; 500 mg, 28 szt.
...gdy omeprazol podawano w skojarzeniu z klarytromycyn?. Syldenafil, tadalafil i wardenafil Ka?dy z tych inhibitorów fosfodiesterazy jest metabolizowany, przynajmniej cz??ciowo, z udzia?em izoenzymu CYP3A, a izoenzym CYP3A mo?e by? hamowany przez podawan? jednocze?nie klarytromycyn?. Podawanie klarytromycyny w skojarzeniu z syldenafilem, tadalafilem i wardenafilem prawdopodobnie spowoduje zwi?kszenie ekspozycji na inhibitor fosfodiesterazy. Nale?y rozwa?y? zmniejszenie dawek syldenafilu, tadalafilu i wardenafilu, gdy leki te podawane s? w...
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 500 mg, 14 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 500 mg, 5 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 500 mg, 7 szt.
...gdy omeprazol podawano w skojarzeniu z klarytromycyn?. Syldenafil, tadalafil, i wardenafil Ka?dy z tych inhibitorów fosfodiesterazy jest metabolizowany, przynajmniej cz??ciowo, z udzia?em izoenzymu CYP3A, a izoenzym CYP3A mo?e by? hamowany przez podawan? jednocze?nie klarytromycyn?. Podawanie klarytromycyny w skojarzeniu z syldenafilem, tadalafilem i wardenafilem prawdopodobnie spowoduje zwi?kszenie ekspozycji na inhibitor fosfodiesterazy. Nale?y rozwa?y? 7 zmniejszenie dawek syldenafilu, tadalafilu i wardenafilu, gdy leki te podawane s?...
Terazosin hydrochloride | ATC: C 02 CA, G 04 CA 03
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 2 mg, 28 szt. tabl.; 5 mg, 28 szt.
...produktu leczniczego mog? odczuwa? senno?? lub ospa?o??, co wymaga zachowania ostro?no?ci przez osoby, które prowadz? pojazdy lub obs?uguj? urz?dzenia mechaniczne. Inhibitory PDE-5 Jednoczesne stosowanie inhibitorów fosfodiestrazy-5 (PDE-5) (np. syldenafil, tadalafil, wardenafil) i produktu leczniczego Hytrin mo?e u niektórych pacjentów prowadzi? do wyst?pienia objawowego niedoci?nienia. W celu zmniejszenia prawdopodobie?stwa wyst?pienia niedoci?nienia ortostatycznego przed rozpocz?ciem stosowania inhibitorów fosfodiestrazy-5 (PDE-5) pacjent powinien...
Telaprevir | ATC: J 05 AE 11
tabl. powl.; 375 mg, 42 szt.
...5) Syldenafil ? inhibitory PDE-5 Nie zaleca si? jednoczesnego podawania syldenafilu Tadalafil hamowanie CYP3A lub wardenafilu z telaprewirem. Tadalafil w leczeniu Wardenafil zaburze? erekcji mo?e by? stosowany w pojedynczej dawce nieprzekraczaj?cej 10 mg na 72 godziny, z zachowaniem ostro?no?ci i nasileniem obserwacji ewentualnych dzia?a? niepo??danych tadalafilu. Jednoczesne stosowanie syldenafilu lub tadalafilu z telaprewirem w leczeniu t?tniczego nadci?nienia p?ucnego jest przeciwwskazane (patrz punkt 4...
Etavirine | ATC: J 05 AG 04
tabl.; 200 mg, 60 szt.
...12 INHIBITORY FOSFODIESTERAZY TYPU 5 (PDE-5) Syldenafil 50 mg, syldenafil Podczas jednoczesnego dawka pojedyncza AUC ? 0,43 (0,36-0,51) stosowania inhibitorów C ND PDE-5 z produktem min Tadalafil C ? 0,55 (0,40-0,75) INTELENCE mo?e by? max Wardenafil N-demetylo-syldenafil konieczne dostosowanie AUC ? 0,59 (0,52-0,68) dawki inhibitora C ND PDE...