tabl. powl.; 200 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 200 mg+ 245 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 200 mg+ 245 mg, 30 szt.
...modyfikacja dawki jednego ze sk?adników produktu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva, dost?pne s? produkty zawieraj?ce sam? emtrycytabin? lub sam tenofowiru dizoproksyl do leczenia zaka?enia HIV-1. Nale?y zapozna? si? z Charakterystykami Produktów Leczniczych tych leków. Je?eli pomini?to dawk? produktu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva i min??o mniej ni? 12 godzin od zwyk?ej pory przyjmowania dawki, produkt Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva nale?y przyj?? jak najszybciej p i...
tabl. powl.; 200 mg+ 25 mg+ 245 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 150 mg+ 150 mg+ 200 mg+ 245 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 245 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 245 mg, 30 szt.