O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
krople do oczu; (10 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl. powl.; 2,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 2,5 mg, 60 szt.
...przedsionkowo-komorowego; - z lekami parasympatykomimetycznymi (np. neostygmin?, pirydostygmin?) ? z powodu mo?liwo?ci wyd?u?enia czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego i zwi?kszonego ryzyka bradykardii; - z lekami beta-adrenolitycznymi stosowanymi miejscowo (np. kroplami do oczu zawieraj?cymi timolol, stosowanymi w jaskrze) ? ze wzgl?du na mo?liwo?? nasilenia ogólnoustrojowego dzia?ania bisoprololu; - z insulin? i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi (np. gliklazydem, metformin?) ? z powodu nasilenia dzia?ania hipoglikemizuj?cego; blokada receptorów beta-adrenergicznych...
dra?.; 0,5 mg+ 25 mg, 12 szt.
...bromokryptyn?, kabergolin?, metyzergidem ze wzgl?du na mo?liwo?? wyst?pienia nadci?nienia i zawa?u serca. W przebiegu terapii ergotamin? i lekami hamuj?cymi receptory alfa-adrenergiczne (tolazolin?, prazosyn?) oraz receptory beta-adrenergiczne (atenololem, nadololem, oksprenololem, propranololem, timololem) mo?e wyst?pi? wzrost ci?nienia t?tniczego i bóle wie?cowe. W przypadku jednoczesnego podawania produktu zawieraj?cego ergotamin? i kofein? z inhibitorami izoenzymu CYP3A cytochromu P450 (azolowe leki przeciwgrzybicze, inhibitory proteazy HIV, klarytromycyna, telitromycyna...
dra?.; 1 mg+ 100 mg, 12 szt.
...bromokryptyn?, kabergolin?, metyzergidem ze wzgl?du na mo?liwo?? wyst?pienia nadci?nienia i zawa?u serca. W przebiegu terapii ergotamin? i lekami hamuj?cymi receptory alfa-adrenergiczne (tolazolin?, prazosyn?) oraz receptory beta-adrenergiczne (atenololem, nadololem, oksprenololem, propranololem, timololem) mo?e wyst?pi? wzrost ci?nienia t?tniczego i bóle wie?cowe. W przypadku jednoczesnego podawania produktu zawieraj?cego ergotamin? i kofein? z inhibitorami izoenzymu CYP3A cytochromu P450 (azolowe leki przeciwgrzybicze, inhibitory proteazy HIV, klarytromycyna, telitromycyna...
krople do oczu [roztw.]; (2 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml
...mg/ml, krople do oczu, roztwór 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jeden ml roztworu zawiera: 2,0 mg winianu brymonidyny (Brimonidini tartras), co odpowiada 1,3 mg brymonidyny; 5,0 mg tymololu (Timololum), co odpowiada 6,8 mg maleinianu tymololu. Zawiera benzalkoniowy chlorek w ilo?ci 0,05 mg/ml. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krople do oczu, roztwór...
krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml
...roztwór 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml roztworu zawiera 22,26 mg dorzolamidu chlorowodorku, co odpowiada 20 mg dorzolamidu (Dorzolamidum) i 6,83 mg tymololu maleinianu, co odpowiada 5 mg tymololu (Timololum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: benzalkoniowy chlorek 0,075 mg/ml. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krople do oczu, roztwór Cosopt jest przejrzystym, bezbarwnym lub...
krople do oczu; 5 mg/ml, 1 but. 5 ml
...LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cusimolol 0,5% 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml kropli do oczu Cusimolol 0,5% zawiera 5 mg tymololu (Timololum) w postaci maleinianu tymololu. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: chlorek benzalkoniowy 0,1 mg/ml. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krople do oczu, roztwór. 4...
krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml
...Plus, 20 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jeden mililitr roztworu zawiera 20 mg dorzolamidu (Dorzolamidum) w postaci chlorowodorku dorzolamidu oraz 5 mg tymololu (Timololum) w postaci tymololu maleinianu. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: chlorek benzalkoniowy (0,075 mg/ml) Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krople do oczu, roztwór Dolopt...
krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml
...Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie dwóch leków beta-adrenolitycznych o dzia?aniu miejscowym (patrz punkt 4.5) Wp?yw na ci?nienie wewn?trzga?kowe lub znane dzia?ania wynikaj?ce ze stosowania beta-blokerów mog? by? nasilone, gdy timolol jest podawany u pacjentów ju_ przyjmuj?cych systemowe ?rodki beta- adrenolityczne. Nale_y uwa_nie obserwowa? odpowied? na leczenie u tych pacjentów Odstawianie leku Podobnie jak w przypadku leków beta-adrenolitycznych dzia?aj?cych...
krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml
...wydzielany do mleka kobiecego. U karmi?cych samic szczurów otrzymuj?cych dorzolamid zaobserwowano zmniejszenie przyrostu masy cia?a u potomstwa. Tymolol przenika do mleka kobiecego. Dozopres Combi nie powinien by? stosowany w okresie karmienia piersi?. Timolol Beta-adrenolityki wydzielane s? do mleka. Jednak jest ma?o prawdopodobne, aby tymolol w kroplach do oczu stosowany w dawkach terapeutycznych przenika? do mleka w ilo?ci wystarczaj?cej do wywo?ania objawów klinicznych beta...
krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml
...stosowania produktu Dropzol Tim u pacjentów z ostr? jaskr? z zamkni?tym k?tem przes?czania. Znieczulenia chirurgiczne: Okulistyczne beta-blokery mog? blokowa? efekty systemowych beta-mimetyków np. adrenaliny. Nale?y poinformowa? anestezjologa, gdy pacjent otrzymuje timolol. Choroby rogówki: Dorzolamid: podczas stosowania dorzolamidu obserwowano obrz?k rogówki i nieodwracaln? dekompensacj? rogówki u osób z wcze?niej istniej?cymi przewlek?ymi wadami rogówki i/lub zabiegami chirurgicznymi wewn?trz ga?ki ocznej w wywiadzie. Nale?y...
krople do oczu; (40 µg+ 5 mg)/ml, 1 but. 2,5 ml
dra?.; 1 mg, 20 szt.
...kabergolin?, metyzergidem ze wzgl?du na mo?liwo?? wyst?pienia nadci?nienia i zawa?u mi??nia sercowego. W przebiegu terapii ergotamin? i lekami hamuj?cymi receptory alfa-adrenergiczne (tolazolin?, prazosyn?) oraz receptory beta-adrenergiczne (atenololem, nadololem, oksprenololem, propranololem, timololem) mo?e wyst?pi? dzia?anie zw??aj?ce naczynia obwodowe po??czone z bólem i sinic?. Jednoczesne podawanie antybiotyków z grupy makrolidów (klarytromycyny, roksytromycyny, erytromycyny) mo?e zaburzy? metabolizm ergotaminy, poprzez zahamowanie cytochromu P-450 i spowodowa?...
krople do oczu [roztw.]; (0,3 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 3 ml
krople do oczu [roztw.]; (50 µg+ 5 mg)/ml, 1 but. 2,5 ml krople do oczu [roztw.]; (50 µg+ 5 mg)/ml, 3 but. 2,5 ml
...µg + 5 mg)/ml, krople do oczu, roztwór 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY l ml roztworu zawiera 50 µg latanoprostu (Latanoprostum) i 6,8 mg tymololu maleinianu, co odpowiada 5 mg tymololu (Timololum). Substancja pomocnicza: Benzalkoniowy chlorek 0,2 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krople do oczu, roztwór. Przejrzysty, bezbarwny roztwór. pH 5,5 - 6,5; osmolalno??...
krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 3 but. 5 ml krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, but. 5 ml
krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 3 but. 5 ml
Timolol | ATC: S 01 ED 01
krople do oczu [roztw.]; 2,5 mg/ml, 1 but. 5 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Oftensin, 2,5 mg/ml, krople do oczu, roztwór 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?dy ml roztworu zawiera 2,5 mg tymololu (Timololum) w postaci tymololu maleinianu. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: benzalkoniowy chlorek. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krople do oczu, roztwór 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do...
Timolol | ATC: S 01 ED 01
krople do oczu [roztw.]; 5 mg/ml, 1 but. 5 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Oftensin, 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?dy ml roztworu zawiera 5 mg tymololu (Timololum) w postaci tymololu maleinianu. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: benzalkoniowy chlorek. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krople do oczu, roztwór 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Leczenie...
krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml
inf./inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 5 amp. 2 ml inf./inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 5 amp. 4 ml
...stosowanie ondansetronu i leków kardiotoksycznych (np. antracyklin takich jak doksorubicyna, daunorubicyna czy trastuzumab), antybiotyków (takich jak erytromycyna czy ketokonazol), leków antyarytmicznych (takich jak amiodaron) lub leków ?-adrenolitycznych (takich jak atenolol czy timolol) moe zwi?ksza? ryzyko wyst?powania arytmii (patrz punkt 4.4). Po wprowadzeniu produktu do obrotu zg?aszano przypadki pacjentów z zespo?em serotoninowym (obejmuj?cym zmiany stanu psychicznego, chwiejno?? autonomiczn? i aberracje neuromi??niowe) w wyniku...
krople do oczu [roztw.]; (50 µg+ 5 mg)/ml, 1 but. 2,5 ml
...mikrogramów/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml zawiera 50 mikrogramów latanoprostu (Latanoprostum) i 6,8 mg tymololu maleinianu, co odpowiada 5 mg tymololu (Timololum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: benzalkoniowy chlorek 0,20 mg/ml (?rodek konserwuj?cy). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krople do oczu, roztwór Przejrzysty, bezbarwny roztwór...
tabl. powl.; 800 mg+ 150 mg, 30 szt.
...kwetiapiny lub sertyndolu jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3) ANTAGONI?CI RECEPTORÓW BETA-ADRENERGICZNYCH Karwedilol Na podstawie teoretycznych rozwa?a? Zaleca si? obserwacj? kliniczn?, Metoprolol przewiduje si?, ?e produkt REZOLSTA gdy produkt REZOLSTA jest Timolol b?dzie zwi?ksza? st??enia tych stosowany jednocze?nie z antagonistów receptorów beta- antagonistami receptorów beta- adrenergicznych. (hamowanie CYP3A) adrenergicznych, nale?y rozwa?y? mniejsze ich dawki. ANTAGONI?CI KANA?ÓW WAPNIOWYCH Amlodypina Przewiduje si?, ?e produkt REZOLSTA...
krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 3 but. 5 ml
...roztwór 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml roztworu zawiera 22,26 mg dorzolamidu chlorowodorku, co odpowiada 20 mg dorzolamidu (Dorzolamidum) i 6,83 mg tymololu maleinianu, co odpowiada 5 mg tymololu (Timololum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: benzalkoniowy chlorek 0,075 mg/ml. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krople do oczu, roztwór 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4...
Dorzolamide | ATC: S 01 EC 03
krople do oczu [roztw.]; 20 mg/ml, 1 but. 5 ml krople do oczu [roztw.]; 20 mg/ml, 3 but. 5 ml
...wewn?trzga?kowe w ci?gu ca?ego dnia i efekt ten utrzymywa? si? w trakcie d?ugotrwa?ego stosowania. Skuteczno?? leku po d?ugotrwa?ym stosowaniu w monoterapii by?a podobna do skuteczno?ci betaksololu i tylko nieznacznie s?absza ni? skuteczno?? timololu. Stosowany jako lek uzupe?niaj?cy w terapii lekami beta-adrenolitycznymi w postaci kropli do oczu, dorzolamid powodowa? dodatkowe zmniejszenie ci?nienia wewn?trzga?kowego podobnie, jak podczas stosowania pilokarpiny 2% cztery razy na dob?. Dzieci...
krople do oczu; 5 mg/ml, 1 but. 10 ml
...LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Timo-COMOD 0,5 % 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml roztworu Timo-COMOD 0,5 % zawiera 5 mg tymololu (Timololum) w postaci maleinianu tymololu (6,84 mg). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krople do oczu, roztwór. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania...
krople do oczu [roztw.]; (50 µg+ 5 mg)/ml, 1 but. 25 ml
krople do oczu [roztw.]; (50 µg+ 5 mg)/ml, 1 but. 2,5 ml
krople do oczu [roztw.]; (50 µg+ 5 mg)/ml, 1 but. 2,5 ml krople do oczu [roztw.]; (50 µg+ 5 mg)/ml, 3 but. 2,5 ml