O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 300 mg, 100 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 500 mg, 100 szt.
...?pi?czki / uszkodzenia mózgu (encefalopatii). By?y one czasem zwi?zane ze zwi?kszon? cz?sto?ci? wyst?powania drgawek. Objawy ust?powa?y po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia. Wi?kszo?? tych przypadków wyst?powa?a w trakcie leczenia skojarzonego (zw?aszcza fenobarbitalem i topiramatem) lub po szybkim zwi?kszeniu dawki. 14(19) W przypadku d?ugookresowej terapii walproinianem sodu razem z innymi lekami przeciwpadaczkowymi, zw?aszcza fenytoin?, mog? pojawi? si? przedmiotowe objawy uszkodzenia mózgu (encefalopatii): nasilone drgawki, apatia...
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt. tabl. powl.; 200 mg, 28 szt. tabl. powl.; 25 mg, 28 szt. tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...w ocenie lekarza prowadz?cego, przerwanie leczenia topiramatem i post?powanie zmierzaj?ce do zmniejszenia ci?nienia w ga?ce ocznej. Dzia?ania te zwykle prowadz? do obni?enia ci?nienia wewn?trzga?kowego. Nieleczone podwy?szone ci?nienie wewn?trzga?kowe, niezale?nie od etiologii, mo?e prowadzi? do powa?nych nast?pstw, w tym ca?kowitej utraty wzroku. Nale?y okre?li?, czy pacjenci z przebytymi zaburzeniami oka mog? by? leczeni topiramatem. Kwasica metaboliczna Podczas leczenia topiramatem mo?e wyst?pi? hiperchloremiczna kwasica metaboliczna z...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt. tabl. powl.; 200 mg, 28 szt. tabl. powl.; 25 mg, 28 szt. tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...w ocenie lekarza prowadz?cego, przerwanie leczenia topiramatem i post?powanie zmierzaj?ce do obni?enia ci?nienia w ga?ce ocznej. Dzia?ania te zwykle prowadz? do obni?enia ci?nienia wewn?trzga?kowego. Nieleczone podwy?szone ci?nienie wewn?trzga?kowe niezale?nie od etiologii mo?e prowadzi? do powa?nych nast?pstw, w tym ca?kowitej utraty wzroku. Nale?y okre?li?, czy pacjenci z przebytymi zaburzeniami oka mog? by? leczeni topiramatem. Kwasica metaboliczna Podczas leczenia topiramatem mo?e wyst?pi? hiperchloremiczna kwasica metaboliczna z...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 25 mg, 28 szt.
...lub skutek leczenia przeciwpadaczkowego. Opisywano w pi?miennictwie przypadki zaburze? funkcji poznawczych u doros?ych leczonych topiramatem, w których konieczne by?o zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia. Jednak?e, badania funkcji kognitywnych u dzieci leczonych topiramatem s? niedostateczne i jego dzia?anie w tym zakresie wymaga wyja?nienia. Uzupe?nianie substancji od?ywczych U niektórych pacjentów podczas leczenia topiramatem mo?e doj?? do utraty masy cia?a. Zaleca si? monitorowanie pacjentów przyjmuj?cych topiramat w...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt.
...lub skutek leczenia przeciwpadaczkowego. Opisywano w pi?miennictwie przypadki zaburze? funkcji poznawczych u doros?ych leczonych topiramatem, w których konieczne by?o zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia. Jednak?e, badania funkcji kognitywnych u dzieci leczonych topiramatem s? niedostateczne i jego dzia?anie w tym zakresie wymaga wyja?nienia. Uzupe?nianie substancji od?ywczych U niektórych pacjentów podczas leczenia topiramatem mo?e doj?? do utraty masy cia?a. Zaleca si? monitorowanie pacjentów przyjmuj?cych topiramat w...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...lub skutek leczenia przeciwpadaczkowego. Opisywano w pi?miennictwie przypadki zaburze? funkcji poznawczych u doros?ych leczonych topiramatem, w których konieczne by?o zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia. Jednak?e, badania funkcji kognitywnych u dzieci leczonych topiramatem s? niedostateczne i jego dzia?anie w tym zakresie wymaga wyja?nienia. Uzupe?nianie substancji od?ywczych U niektórych pacjentów podczas leczenia topiramatem mo?e doj?? do utraty masy cia?a. Zaleca si? monitorowanie pacjentów przyjmuj?cych topiramat w...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 200 mg, 28 szt.
...lub skutek leczenia przeciwpadaczkowego. Opisywano w pi?miennictwie przypadki zaburze? funkcji poznawczych u doros?ych leczonych topiramatem, w których konieczne by?o zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia. Jednak?e, badania funkcji kognitywnych u dzieci leczonych topiramatem s? niedostateczne i jego dzia?anie w tym zakresie wymaga wyja?nienia. Uzupe?nianie substancji od?ywczych U niektórych pacjentów podczas leczenia topiramatem mo?e doj?? do utraty masy cia?a. Zaleca si? monitorowanie pacjentów przyjmuj?cych topiramat w...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 25 mg, 60 szt.
...ocenie lekarza prowadz?cego, przerwanie leczenia topiramatem i post?powanie 5(24) zmierzaj?ce do obni?enia ci?nienia w ga?ce ocznej. Dzia?ania te zwykle prowadz? do obni?enia ci?nienia wewn?trzga?kowego. Nieleczone podwy?szone ci?nienie wewn?trzga?kowe niezale?nie od etiologii mo?e prowadzi? do powa?nych nast?pstw, w tym ca?kowit? utrat? wzroku. Nale?y okre?li?, czy pacjenci z przebytymi zaburzeniami oka mog? by? leczeni topiramatem. Kwasica metaboliczna Podczas leczenia topiramatem mo?e wyst?pi? hiperchloremiczna kwasica metaboliczna...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 50 mg, 60 szt.
...ocenie lekarza prowadz?cego, przerwanie leczenia topiramatem i post?powanie 5(24) zmierzaj?ce do obni?enia ci?nienia w ga?ce ocznej. Dzia?ania te zwykle prowadz? do obni?enia ci?nienia wewn?trzga?kowego. Nieleczone podwy?szone ci?nienie wewn?trzga?kowe niezale?nie od etiologii mo?e prowadzi? do powa?nych nast?pstw, w tym ca?kowit? utrat? wzroku. Nale?y okre?li?, czy pacjenci z przebytymi zaburzeniami oka mog? by? leczeni topiramatem. Kwasica metaboliczna Podczas leczenia topiramatem mo?e wyst?pi? hiperchloremiczna kwasica metaboliczna...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 100 mg, 60 szt.
...ocenie lekarza prowadz?cego, przerwanie leczenia topiramatem i post?powanie 5(24) zmierzaj?ce do obni?enia ci?nienia w ga?ce ocznej. Dzia?ania te zwykle prowadz? do obni?enia ci?nienia wewn?trzga?kowego. Nieleczone podwy?szone ci?nienie wewn?trzga?kowe niezale?nie od etiologii mo?e prowadzi? do powa?nych nast?pstw, w tym ca?kowit? utrat? wzroku. Nale?y okre?li?, czy pacjenci z przebytymi zaburzeniami oka mog? by? leczeni topiramatem. Kwasica metaboliczna Podczas leczenia topiramatem mo?e wyst?pi? hiperchloremiczna kwasica metaboliczna...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt.
...mo?liwe w ocenie lekarza prowadz?cego, przerwanie leczenia topiramatem i post?powanie zmierzaj?ce do obni?enia ci?nienia w ga?ce ocznej. Dzia?ania te zwykle prowadz? do obni?enia ci?nienia wewn?trzga?kowego. Nieleczone podwy?szone ci?nienie wewn?trzga?kowe niezale?nie od etiologii mo?e prowadzi? do powa?nych nast?pstw, w tym ca?kowit? utrat? wzroku. Nale?y okre?li?, czy pacjenci z przebytymi zaburzeniami oka mog? by? leczeni topiramatem. Kwasica metaboliczna Topiramate; CORE EN; DK/H/1351-55/001...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 200 mg, 28 szt.
...mo?liwe w ocenie lekarza prowadz?cego, przerwanie leczenia topiramatem i post?powanie zmierzaj?ce do obni?enia ci?nienia w ga?ce ocznej. Dzia?ania te zwykle prowadz? do obni?enia ci?nienia wewn?trzga?kowego. Nieleczone podwy?szone ci?nienie wewn?trzga?kowe niezale?nie od etiologii mo?e prowadzi? do powa?nych nast?pstw, w tym ca?kowit? utrat? wzroku. Nale?y okre?li?, czy pacjenci z przebytymi zaburzeniami oka mog? by? leczeni topiramatem. Kwasica metaboliczna Topiramate; CORE EN; DK/H/1351-55/001...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 25 mg, 28 szt.
...mo?liwe w ocenie lekarza prowadz?cego, przerwanie leczenia topiramatem i post?powanie zmierzaj?ce do obni?enia ci?nienia w ga?ce ocznej. Dzia?ania te zwykle prowadz? do obni?enia ci?nienia wewn?trzga?kowego. Nieleczone podwy?szone ci?nienie wewn?trzga?kowe niezale?nie od etiologii mo?e prowadzi? do powa?nych nast?pstw, w tym ca?kowit? utrat? wzroku. Nale?y okre?li?, czy pacjenci z przebytymi zaburzeniami oka mog? by? leczeni topiramatem. Kwasica metaboliczna Topiramate; CORE EN; DK/H/1351-55/001...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...mo?liwe w ocenie lekarza prowadz?cego, przerwanie leczenia topiramatem i post?powanie zmierzaj?ce do obni?enia ci?nienia w ga?ce ocznej. Dzia?ania te zwykle prowadz? do obni?enia ci?nienia wewn?trzga?kowego. Nieleczone podwy?szone ci?nienie wewn?trzga?kowe niezale?nie od etiologii mo?e prowadzi? do powa?nych nast?pstw, w tym ca?kowit? utrat? wzroku. Nale?y okre?li?, czy pacjenci z przebytymi zaburzeniami oka mog? by? leczeni topiramatem. Kwasica metaboliczna Topiramate; CORE EN; DK/H/1351-55/001...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
kaps.; 15 mg, 60 szt. kaps.; 25 mg, 60 szt.
...w ocenie lekarza prowadz?cego, przerwanie leczenia topiramatem i post?powanie zmierzaj?ce do obni?enia ci?nienia w ga?ce ocznej. Dzia?ania te zwykle prowadz? do obni?enia ci?nienia wewn?trzga?kowego. Nieleczone podwy?szone ci?nienie wewn?trzga?kowe niezale?nie od etiologii mo?e prowadzi? do powa?nych nast?pstw, w tym ca?kowit? utrat? wzroku. Nale?y okre?li?, czy pacjenci z przebytymi zaburzeniami oka mog? by? leczeni topiramatem. Kwasica metaboliczna Podczas leczenia topiramatem mo?e wyst?pi? hiperchloremiczna kwasica metaboliczna z...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt. tabl. powl.; 200 mg, 28 szt. tabl. powl.; 25 mg, 28 szt. tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...w ocenie lekarza prowadz?cego, przerwanie leczenia topiramatem i post?powanie zmierzaj?ce do obni?enia ci?nienia w ga?ce ocznej. Dzia?ania te zwykle prowadz? do obni?enia ci?nienia wewn?trzga?kowego. Nieleczone podwy?szone ci?nienie wewn?trzga?kowe niezale?nie od etiologii mo?e prowadzi? do powa?nych nast?pstw, w tym ca?kowit? utrat? wzroku. Nale?y okre?li?, czy pacjenci z przebytymi zaburzeniami oka mog? by? leczeni topiramatem. Kwasica metaboliczna Podczas leczenia topiramatem mo?e wyst?pi? hiperchloremiczna kwasica metaboliczna z...
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt.
...w ocenie lekarza prowadz?cego, przerwanie leczenia topiramatem i post?powanie zmierzaj?ce do obni?enia ci?nienia w ga?ce ocznej. Dzia?ania te zwykle prowadz? do obni?enia ci?nienia wewn?trzga?kowego. Nieleczone podwy?szone ci?nienie wewn?trzga?kowe niezale?nie od etiologii mo?e prowadzi? do powa?nych nast?pstw, w tym ca?kowitej utraty wzroku. Nale?y okre?li?, czy pacjenci z przebytymi zaburzeniami oka mog? by? leczeni topiramatem. Kwasica metaboliczna Podczas leczenia topiramatem mo?e wyst?pi? hiperchloremiczna kwasica metaboliczna z...
tabl. powl.; 200 mg, 28 szt.
...w ocenie lekarza prowadz?cego, przerwanie leczenia topiramatem i post?powanie zmierzaj?ce do obni?enia ci?nienia w ga?ce ocznej. Dzia?ania te zwykle prowadz? do obni?enia ci?nienia wewn?trzga?kowego. Nieleczone podwy?szone ci?nienie wewn?trzga?kowe niezale?nie od etiologii mo?e prowadzi? do powa?nych nast?pstw, w tym ca?kowitej utraty wzroku. Nale?y okre?li?, czy pacjenci z przebytymi zaburzeniami oka mog? by? leczeni topiramatem. Kwasica metaboliczna Podczas leczenia topiramatem mo?e wyst?pi? hiperchloremiczna kwasica metaboliczna z...
tabl. powl.; 25 mg, 28 szt.
...w ocenie lekarza prowadz?cego, przerwanie leczenia topiramatem i post?powanie zmierzaj?ce do obni?enia ci?nienia w ga?ce ocznej. Dzia?ania te zwykle prowadz? do obni?enia ci?nienia wewn?trzga?kowego. Nieleczone podwy?szone ci?nienie wewn?trzga?kowe niezale?nie od etiologii mo?e prowadzi? do powa?nych nast?pstw, w tym ca?kowitej utraty wzroku. Nale?y okre?li?, czy pacjenci z przebytymi zaburzeniami oka mog? by? leczeni topiramatem. Kwasica metaboliczna Podczas leczenia topiramatem mo?e wyst?pi? hiperchloremiczna kwasica metaboliczna z...
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...w ocenie lekarza prowadz?cego, przerwanie leczenia topiramatem i post?powanie zmierzaj?ce do obni?enia ci?nienia w ga?ce ocznej. Dzia?ania te zwykle prowadz? do obni?enia ci?nienia wewn?trzga?kowego. Nieleczone podwy?szone ci?nienie wewn?trzga?kowe niezale?nie od etiologii mo?e prowadzi? do powa?nych nast?pstw, w tym ca?kowitej utraty wzroku. Nale?y okre?li?, czy pacjenci z przebytymi zaburzeniami oka mog? by? leczeni topiramatem. Kwasica metaboliczna Podczas leczenia topiramatem mo?e wyst?pi? hiperchloremiczna kwasica metaboliczna z...
tabl. powl.; 100 mg, 10 szt.
...kontrolowania st??e? topiramatu w osoczu w celu optymalizacji leczenia produktem Topiramate Tecnimede. W rzadkich przypadkach dodanie topiramatu do leczenia fenytoin? mo?e wymaga? dostosowania dawki fenytoiny dla uzyskania optymalnego wyniku leczenia. Je?li produkt Topiramate Tecnimede stosowany jest jako lek uzupe?niaj?cy, dodanie lub odstawienie fenytoiny lub karbamazepiny mo?e powodowa? konieczno?? dostosowania dawki produktu Topiramate Tecnimede. Produkt Topiramate Tecnimede mo?e by? podawany niezale?nie od posi?ków. U pacjentów...
tabl. powl.; 200 mg, 10 szt.
...kontrolowania st??e? topiramatu w osoczu w celu optymalizacji leczenia produktem Topiramate Tecnimede. W rzadkich przypadkach dodanie topiramatu do leczenia fenytoin? mo?e wymaga? dostosowania dawki fenytoiny dla uzyskania optymalnego wyniku leczenia. Je?li produkt Topiramate Tecnimede stosowany jest jako lek uzupe?niaj?cy, dodanie lub odstawienie fenytoiny lub karbamazepiny mo?e powodowa? konieczno?? dostosowania dawki produktu Topiramate Tecnimede. Produkt Topiramate Tecnimede mo?e by? podawany niezale?nie od posi?ków. U pacjentów...
tabl. powl.; 25 mg, 10 szt.
...kontrolowania st??e? topiramatu w osoczu w celu optymalizacji leczenia produktem Topiramate Tecnimede. W rzadkich przypadkach dodanie topiramatu do leczenia fenytoin? mo?e wymaga? dostosowania dawki fenytoiny dla uzyskania optymalnego wyniku leczenia. Je?li produkt Topiramate Tecnimede stosowany jest jako lek uzupe?niaj?cy, dodanie lub odstawienie fenytoiny lub karbamazepiny mo?e powodowa? konieczno?? dostosowania dawki produktu Topiramate Tecnimede. Produkt Topiramate Tecnimede mo?e by? podawany niezale?nie od posi?ków. U pacjentów...
tabl. powl.; 50 mg, 10 szt.
...kontrolowania st??e? topiramatu w osoczu w celu optymalizacji leczenia produktem Topiramate Tecnimede. W rzadkich przypadkach dodanie topiramatu do leczenia fenytoin? mo?e wymaga? dostosowania dawki fenytoiny dla uzyskania optymalnego wyniku leczenia. Je?li produkt Topiramate Tecnimede stosowany jest jako lek uzupe?niaj?cy, dodanie lub odstawienie fenytoiny lub karbamazepiny mo?e powodowa? konieczno?? dostosowania dawki produktu Topiramate Tecnimede. Produkt Topiramate Tecnimede mo?e by? podawany niezale?nie od posi?ków. U pacjentów...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 100 mg, 30 szt.
...ekspozycji na lit podczas jednoczesnego podawania z topiramatem w dawce 200 mg na dob?. U pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym farmakokinetyka litu nie by?a zmieniona podczas leczenia topiramatem w dawce 200 mg na dob?; zaobserwowano jednak zwi?kszenie uk?adowej ekspozycji (warto?ci AUC o 26%) popodaniu topiramatu w dawkach do 600 mg na dob?. Podczas jednoczesnego podawania z topiramatem nale?y monitorowa? st??enia litu. Glibenklamid: W badaniu...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 200 mg, 30 szt.
...ekspozycji na lit podczas jednoczesnego podawania z topiramatem w dawce 200 mg na dob?. U pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym farmakokinetyka litu nie by?a zmieniona podczas leczenia topiramatem w dawce 200 mg na dob?; zaobserwowano jednak zwi?kszenie uk?adowej ekspozycji (warto?ci AUC o 26%) popodaniu topiramatu w dawkach do 600 mg na dob?. Podczas jednoczesnego podawania z topiramatem nale?y monitorowa? st??enia litu. Glibenklamid: W badaniu...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 25 mg, 30 szt.
...ekspozycji na lit podczas jednoczesnego podawania z topiramatem w dawce 200 mg na dob?. U pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym farmakokinetyka litu nie by?a zmieniona podczas leczenia topiramatem w dawce 200 mg na dob?; zaobserwowano jednak zwi?kszenie uk?adowej ekspozycji (warto?ci AUC o 26%) popodaniu topiramatu w dawkach do 600 mg na dob?. Podczas jednoczesnego podawania z topiramatem nale?y monitorowa? st??enia litu. Glibenklamid: W badaniu...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
...ekspozycji na lit podczas jednoczesnego podawania z topiramatem w dawce 200 mg na dob?. U pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym farmakokinetyka litu nie by?a zmieniona podczas leczenia topiramatem w dawce 200 mg na dob?; zaobserwowano jednak zwi?kszenie uk?adowej ekspozycji (warto?ci AUC o 26%) popodaniu topiramatu w dawkach do 600 mg na dob?. Podczas jednoczesnego podawania z topiramatem nale?y monitorowa? st??enia litu. Glibenklamid: W badaniu...
Lacosamide | ATC: N 03 AX 18
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 amp. 20 ml
Lacosamide | ATC: N 03 AX 18
syrop; 10 mg/ml, 1 op. 200 ml tabl. powl.; 100 mg, 56 szt. tabl. powl.; 150 mg, 56 szt. tabl. powl.; 200 mg, 56 szt. tabl. powl.; 50 mg, 14 szt.
...farmakodynamiczne Lakozamid wykazuje dzia?anie przeciwdrgawkowe w wielu zwierz?cych modelach napadów cz??ciowych i pierwotnie uogólnionych oraz opó?nionego rozwoju procesu kindlingu. W eksperymentach nieklinicznych lakozamid w po??czeniu z lewetyracetamem, karbamazepin?, fenytoin?, walproinianem sodu, lamotrygin?, topiramatem czy gabapentyn? wykazywa? synergistyczne lub addytywne dzia?anie przeciwdrgawkowe. Skuteczno?? kliniczna i bezpiecze?stwo stosowania Skuteczno?? dzia?ania produktu Vimpat w leczeniu uzupe?niaj?cym w zalecanych dawkach (200 mg/dob?, 400 mg/dob?) wykazano w...