Torasemide | ATC: C 03 CA 04
tabl.; 5 mg, 30 szt.
...serca, - jednoczesne stosowanie z antybiotykami z grupy aminoglikozydów oraz cefalosporyn. 4.4 Specjalne ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce stosowania Przed rozpocz?ciem leczenia torasemidem nale?y przywróci? równowag? wodno- elektrolitow? (hipoglikemia, hipotermia, hipowolemia) i usun?? przyczyn? zaburze? w oddawaniu moczu. Podczas d?ugotrwa?ego leczenia torasemidem zaleca si? regularn? kontrol? gospodarki wodno- elektrolitowej, st??enia glukozy, kwasu moczowego, kreatyniny i lipidów we krwi. Zaleca si? dok?adn? kontrol? pacjentów ze...
Torasemide | ATC: C 03 CA 04
tabl.; 10 mg, 30 szt.
...? Jednoczesne stosowanie z antybiotykami z grupy aminoglikozydów oraz cefalosporyn. 4.4 Specjalne ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce stosowania Przed rozpocz?ciem leczenia torasemidem nale?y przywróci? równowag? wodno-elektrolitow? (hipoglikemia, hipotermia, hipowolemia) i usun?? przyczyn? zaburze? w oddawaniu moczu. Podczas d?ugotrwa?ego leczenia torasemidem zaleca si? regularn? kontrol? gospodarki wodno-elektrolitowej, st??enia glukozy, kwasu moczowego, kreatyniny i lipidów we krwi. Zaleca si? dok?adn? kontrol? pacjentów ze...
tabl.; 10 mg, 30 szt.
...zaburzenia akcji serca; ? ci?_a i laktacja. 4.4 Specjalne ostrze_enia i ?rodki ostro_no?ci dotycz?ce stosowania Przed rozpocz?ciem leczenia torasemidem nale_y przywróci? równowag? wodno-elektrolitow? (hipokaliemia, hiponatremia, hipowolemia) i usun?? przyczyn? zaburzenia w oddawaniu moczu. Podczas d?ugotrwa?ego leczenia torasemidem zaleca si? regularn? kontrol? gospodarki wodno- elektrolitowej, st?_enia glukozy, kwasu moczowego, kreatyniny i lipidów we krwi. Zaleca si? dok?adn? kontrol?...
tabl.; 5 mg, 30 szt.
...?pi?czka w?trobowa i stany przed?pi?czkowe; ? niedoci?nienie t?tnicze; ? laktacja. 4.4 Specjalne ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce stosowania Przed rozpocz?ciem leczenia torasemidem nale?y przywróci? równowag? wodno-elektrolitow? (hipokaliemia, hiponatremia, hipowolemia) i usun?? przyczyn? zaburzenia w oddawaniu moczu. Podczas d?ugotrwa?ego leczenia torasemidem zaleca si? regularn? kontrol? gospodarki wodno- elektrolitowej (zw?aszcza u pacjentów poddanych jednoczesnemu leczeniu glikozydami naparstnicy, glukokortykosteroidami, mineralokortykosteroidami lub lekami przeczyszczaj?cymi), st??enia glukozy...
Torasemide | ATC: C 03 CA 04
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 2,5 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...niewydolno?? nerek po zastosowaniu innych leków powoduj?cych uszkodzenie nerek. 4.4 Specjalne ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce stosowania Przed rozpocz?ciem leczenia nale?y wyrówna? hipokaliemi?, hiponatremi?, hipowolemi? i zaburzenia mikcji. Podczas d?ugotrwa?ego leczenia torasemidem zaleca si? regularne monitorowanie bilansu elektrolitów, st??enia glukozy, kwasu moczowego, kreatyniny i lipidów we krwi. Zaleca si? uwa?ne monitorowanie pacjentów z tendencj? do hiperurykemii i dny moczanowej. Nale?y te? monitorowa? metabolizm...
Torasemide | ATC: C 03 CA 04
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...nale?y wyrówna? hipokaliemi?, hiponatremi? i hipowolemi?. Zaburzenia w oddawaniu moczu (np. ?agodny rozrost gruczo?u krokowego). Zaburzenia rytmu serca (np. blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia. Podczas d?ugotrwa?ego leczenia torasemidem zaleca si? regularne kontrolowanie równowagi elektrolitowej (w szczególno?ci u pacjentów otrzymuj?cych glikozydy naparstnicy, glikokortykosteroidy, mineralokortykosteroidy lub leki przeczyszczaj?ce), st??enia glukozy, kwasu moczowego, kreatyniny i lipidów we krwi oraz liczby komórek krwi...
tabl.; 10 mg, 30 szt.
...galaktozy. 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji Inhibitory konwertazy Torasemid nasila dzia?anie innych leków obniaj?cych ci?nienie krwi, zw?aszcza inhibitorów konwertazy. Podawanie inhibitorów konwertazy jednocze?nie, lub bezpo?rednio po leczeniu torasemidem, moe spowodowa? gwa?towne obnienie ci?nienia krwi. Glikozydy naparstnicy Zmniejszenie st?enia potasu, spowodowane przez torasemid, moe nasili? dzia?ania niepo??dane ze strony, jednocze?nie stosowanych, glikozydów naparstnicy. Leki przeciwcukrzycowe Torasemid moe os?abia? dzia?anie leków...
inj. do?.; 5 mg/ml, 5 amp. 4 ml
...krwi). 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji Inhibitory konwertazy Torasemid nasila dzia?anie innych leków obni?aj?cych ci?nienie krwi, zw?aszcza inhibitorów konwertazy. Podawanie inhibitorów konwertazy jednocze?nie, lub bezpo?rednio po leczeniu torasemidem, mo?e spowodowa? gwa?towne obni?enie ci?nienia krwi. Glikozydy naparstnicy Zmniejszenie st??enia potasu, spowodowane przez torasemid, mo?e nasili? dzia?ania niepo??dane ze strony, jednocze?nie stosowanych, glikozydów naparstnicy. Leki przeciwcukrzycowe Torasemid mo?e os?abia? dzia?anie leków...
tabl.; 200 mg, 20 szt.
...galaktozy. 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji Inhibitory konwertazy Torasemid nasila dzia?anie innych leków obni?aj?cych ci?nienie krwi, zw?aszcza inhibitorów konwertazy. Podawanie inhibitorów konwertazy jednocze?nie, lub bezpo?rednio po leczeniu torasemidem, mo?e spowodowa? gwa?towne obni?enie ci?nienia krwi. Glikozydy naparstnicy Zmniejszenie st??enia potasu, spowodowane przez torasemid, mo?e nasili? dzia?ania niepo??dane ze strony, jednocze?nie stosowanych, glikozydów naparstnicy. Leki przeciwcukrzycowe Torasemid mo?e os?abia? dzia?anie leków...
tabl.; 5 mg, 30 szt.
...galaktozy. 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji Inhibitory konwertazy Torasemid nasila dzia?anie innych leków obni?aj?cych ci?nienie krwi, zw?aszcza inhibitorów konwertazy. Podawanie inhibitorów konwertazy jednocze?nie, lub bezpo?rednio po leczeniu torasemidem, mo?e spowodowa? gwa?towne obni?enie ci?nienia krwi. Glikozydy naparstnicy 3 Zmniejszenie st??enia potasu, spowodowane przez torasemid, mo?e nasili? dzia?ania niepo??dane ze strony, jednocze?nie stosowanych, glikozydów naparstnicy. Leki przeciwcukrzycowe Torasemid mo?e os?abia? dzia?anie...