O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl.; 1 mg, 60 szt.
...H2 (np. cymetydyna), - sulfonamidy w??cznie z ko-trimoksazolem (sulfametoksazol i trimetoprym), - pochodne imidazolu (np. metronidazol oraz dzia?aj?cy miejscowo mikonazol), - paracetamol, - doustne leki przeciwcukrzycowe (np. glibenklamid), - hormony tarczycy (w tym dekstrotyroksyna), - statyny (np. symwastatyna, atorwastatyna, fluwastatyna), - SSRI- inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (np. cytalopram, fluoksetyna, sertralina), - tramadol, - tamoksyfen, - 5-fluorouracyl i jego pochodne, - pochodne sulfonylomocznika (takie jak tolbutamid i chlorpropamid), - kwas etakrynowy. Kortykosteroidy (np. metyloprednizolon, prednizon...
tabl.; 4 mg, 60 szt.
...H2 (np. cymetydyna), - sulfonamidy w??cznie z ko-trimoksazolem (sulfametoksazol i trimetoprym), - pochodne imidazolu (np. metronidazol oraz dzia?aj?cy miejscowo mikonazol), - paracetamol, - doustne leki przeciwcukrzycowe (np. glibenklamid), - hormony tarczycy (w tym dekstrotyroksyna), - statyny (np. symwastatyna, atorwastatyna, fluwastatyna), - SSRI- inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (np. cytalopram, fluoksetyna, sertralina), - tramadol, - tamoksyfen, - 5-fluorouracyl i jego pochodne, - pochodne sulfonylomocznika (takie jak tolbutamid i chlorpropamid), - kwas etakrynowy. Kortykosteroidy (np. metyloprednizolon, prednizon...
Carbamazepine | ATC: N 03 AF 01
tabl.; 200 mg, 50 szt.
...w osoczu, ogranicza?, a nawet znosi? dzia?anie niektórych leków. Mo?e zaj?? konieczno?? dostosowania w zale?no?ci od potrzeb klinicznych dawki nast?puj?cych leków: Leki przeciwbólowe, przeciwzapalne: buprenorfina, metadon, paracetamol (d?ugotrwa?e stosowanie karbamazepiny i paracetamolu mo?e wi?za? si? z hepatotoksyczno?ci?), tramadol. Antybiotyki: doksycyklina, ryfabutyna. Leki przeciwzakrzepowe: doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, acenokumarol). Leki przeciwdepresyjne: bupropion, cytalopram, mianseryna, sertralina, trazodon, trójpier?cieniowe leki przeciwdepresyjne (np. imipramina, amitryptylina, nortryptylina, klomipramina...
tabl. powl.; 37,5/325 mg, 10 szt. tabl. powl.; 37,5/325 mg, 20 szt. tabl. powl.; 37,5/325 mg, 30 szt. tabl. powl.; 37,5/325 mg, 60 szt. tabl. powl.; 37,5/325 mg, 90 szt.
...55,5 ng/ml [(+)-tramadol/(-)-tramadol] i 4,2 µg/ml (paracetamol) i s? osi?gane odpowiednio po 1,8 h [(+)-tramadol/(-)-tramadol] i 0,9 h (paracetamol). ?rednie okresy pó?trwania w fazie eliminacji (t ) wynosz? 5,1/4,7 h [(+)-tramadol/(-)- 1/2 tramadol] i 2,5 h (paracetamol). Podczas bada? farmakokinetycznych przeprowadzanych na zdrowych ochotnikach, którym podano tramadol z paracetamolem w dawkach jednokrotnych...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 28 szt.
tabl. o przed?. uwalnianiu; 75/650 mg, 30 szt.
...przeprowadzono bada? nieklinicznych produktu z?o?onego (tramadol i paracetamol) maj?cych na celu ocen? jego rakotwórczo?ci, mutagenno?ci oraz wp?ywu na p?odno??. U potomstwa szczurów, którym doustnie podawano produkt tramadolu z paracetamolem nie obserwowano dzia?ania teratogennego. Zaobserwowano dzia?anie embriotoksyczne i uszkadzaj?ce p?ód z?o?onego produktu tramadolu z paracetamolem u szczurów, którym podano dawk? dzia?aj?c? toksycznie u ci??arnych samic (50/434 mg/kg tramadolu/paracetamolu), czyli 8,3 razy...
?elki; , 1 op. 240 g
tabl. powl.; 500 mg+ 30 mg, 16 szt.
...pobudzenia i wysokiej gor?czki. - Podczas stosowania paracetamolu nie nale?y pi? alkoholu, ze wzgl?du na ryzyko wyst?pienia toksycznego uszkodzenia w?troby. - Salicylamid wyd?u?a czas wydalania paracetamolu. - Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwi?kszaj?cych metabolizm w?trobowy...morfiny o dzia?aniu przeciwbólowym (alfentanyl, dekstromoramid, dekstropropoksyfen, dihydrokodeina, fentanyl, hydromofron, morfina, oksykodon, petydyna, fenoperydyna, remifentanyl, sufentanyl, tramadol) oraz pochodne morfiny o dzia?aniu przeciwkaszlowym (dekstrometorfan, noskapina, folkodyna) i pochodne morfiny o dzia?aniu hamuj?cym...
tabl. powl.; 37,5/325 mg, 20 szt.
...tramadol/paracetamol (37,5 mg/325 mg), maksymalne st??enia w surowicy krwi wynosz? 64,3/55,5 ng/ml [(+)-tramadol/(-)-tramadol] i 4,2 µg/ml (paracetamol) i s? osi?gane odpowiednio po 1,8 h [(+)-tramadol/(-)-tramadol] i 0,9 h (paracetamol). ?rednie okresy pó?trwania w fazie eliminacji (t ) 1/2 wynosz? 5,1/4,7 h [(+)-tramadol/(-)-tramadol] i 2,5 h (paracetamol...
zaw. doust. [prosz.]; 5 g, 30 sasz. 5 g
| ATC:
?el; , 1 tuba 25 ml
Tramadol + Paracetamol | ATC: N 02 AX 52
tabl. powl.; 75/650 mg, 10 szt. tabl. powl.; 75/650 mg, 20 szt. tabl. powl.; 75/650 mg, 30 szt. tabl. powl.; 75/650 mg, 60 szt.
...tramadol z paracetamolem (37,5 mg + 325 mg), maksymalne st??enie w osoczu wynosz?ce 64,3/55,5 ng/ml [(+)-tramadol/(-)-tramadol] oraz 4,2 µg/ml (paracetamol) osi?gane jest odpowiednio po up?ywie 1,8 godz. [(+)-tramadol/(-)-tramadol] oraz 0,9 godz. (paracetamol). ?redni okres pó?trwania w fazie eliminacji t wynosi 5,1/4,7 godz. 1/2 [(+)-tramadol/(-)-tramadol] oraz 2,5 godz. (paracetamol...
Tramadol + Paracetamol | ATC: N 02 AX 52
tabl. powl.; 37,5/325 mg, 10 szt. tabl. powl.; 37,5/325 mg, 20 szt. tabl. powl.; 37,5/325 mg, 30 szt. tabl. powl.; 37,5/325 mg, 60 szt. tabl. powl.; 37,5/325 mg, 90 szt.
...zawieraj?cego tramadol z paracetamolem (37,5 mg + 325 mg), maksymalne st??enie w osoczu wynosz?ce 64,3/55,5 ng/ml [(+)- tramadol/(-)-tramadol] oraz 4,2 µg/ml (paracetamol) osi?gane jest odpowiednio po up?ywie 1,8 godz. [(+)-tramadol/(-)-tramadol] oraz 0,9 godz. (paracetamol). ?redni okres pó?trwania w fazie eliminacji t wynosi 5,1/4,7 godz. [(+)-tramadol/(-)-tramadol] oraz 2,5 godz. (paracetamol). 1...
Tramadol + Paracetamol | ATC: N 02 AX 52
tabl. o przed?. uwalnianiu; 75/650 mg, 10 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 75/650 mg, 20 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 75/650 mg, 30 szt.
...tramadol, nie powinien by? stosowany wi?cej ni? jeden raz w okresie karmienia piersi?, natomiast w innym przypadku nale?y przerwa? karmienie piersi? podczas leczenia tramadolem. Dane dotycz?ce paracetamolu Paracetamol przenika do mleka w ilo?ciach, które nie maj? znaczenia klinicznego. Wed?ug dost?pnych, opublikowanych danych paracetamol nie jest przeciwwskazany podczas karmienia piersi? przez kobiety stosuj?ce leki zawieraj?ce wy??cznie paracetamol. Dane dotycz?ce tramadolu Oko?o 0,1% dawki tramadolu...
?el do j. ustnej; 20 mg/g, 1 tub 10 g
tabl. mus.; 500 mg+ 30 mg, 16 szt.
...pobudzenia i wysokiej gor?czki. - Podczas stosowania paracetamolu nie nale?y pi? alkoholu, ze wzgl?du na ryzyko wyst?pienia toksycznego uszkodzenia w?troby. - Salicylamid wyd?u?a czas wydalania paracetamolu. - Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwi?kszaj?cych metabolizm w?trobowy...morfiny o dzia?aniu przeciwbólowym (alfentanyl, dekstromoramid, dekstropropoksyfen, dihydrokodeina, fentanyl, hydromofron, morfina, oksykodon, petydyna, fenoperydyna, remifentanyl, sufentanyl, tramadol) oraz pochodne morfiny o dzia?aniu przeciwkaszlowym (dekstrometorfan, noskapina, folkodyna) i pochodne morfiny o dzia?aniu hamuj?cym...
Esomeprazole | ATC: A 02 BC 05
tabl. dojelitowe; 20 mg, 14 szt.
tabl.; 37,5/325 mg, 30 szt.
...W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne Tramadol stosowany jest w postaci racematu, a we krwi wykrywane s? enancjomery lewoskr?tne [-] i prawoskr?tne [+] oraz metabolit M1 tramadolu. Mimo ?e tramadol jest szybko wch?aniany po podaniu, jego wch?anianie jest wolniejsze (a okres pó?trwania d?u?szy) ni? paracetamolu. 9 Po jednorazowym podaniu doustnym tabletki zawieraj?cej skojarzenie tramadolu i paracetamolu (37, 5 mg + 325 mg) maksymalne st??enia tramadolu w osoczu [(+)-tramadol/(-)-tramadol] wynosz?ce 64...
kaps. twarde; 30 mg, 56 szt.
tabl.; 200 mg, 50 szt.
...?e st??enie substancji metabolizowanych przez cytochrom P-450 jest zmniejszone lub nawet zniesione. Mo?e zaj?? konieczno?? dostosowania dawki nast?puj?cych leków w zale?no?ci od wymaga? klinicznych: ? Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne: metadon, paracetamol, tramadol, fenazon (antypiryna). ? Antybiotyki: doksycyklina. ? Leki przeciwzakrzepowe: doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, fenprokumon, dikumarol, acenokumarol). ? Leki przeciwdepresyjne: bupropion, cytalopram, trazodon, trójpier?cieniowe leki przeciwdepresyjne (np. imipramina, amitrypylina, nortryptylina, klomipramina). Nie...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 200 mg, 50 szt.
...?e st??enie substancji metabolizowanych przez cytochrom P-450 jest zmniejszone lub nawet zniesione. Mo?e zaj?? konieczno?? dostosowania dawki nast?puj?cych leków w zale?no?ci od wymaga? klinicznych: ? Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne: metadon, paracetamol, tramadol, fenazon (antypiryna). ? Antybiotyki: doksycyklina. ? Leki przeciwzakrzepowe: doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, fenprokumon, dikumarol, acenokumarol). ? Leki przeciwdepresyjne: bupropion, cytalopram, trazodon, trójpier?cieniowe leki przeciwdepresyjne (np. imipramina, amitrypylina, nortryptylina, klomipramina). Nie...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 400 mg, 30 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 400 mg, 50 szt.
...?e st??enie substancji metabolizowanych przez cytochrom P-450 jest zmniejszone lub nawet zniesione. Mo?e zaj?? konieczno?? dostosowania dawki nast?puj?cych leków w zale?no?ci od wymaga? klinicznych: ? Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne: metadon, paracetamol, tramadol, fenazon (antypiryna). ? Antybiotyki: doksycyklina. ? Leki przeciwzakrzepowe: doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, fenprokumon, dikumarol, acenokumarol). ? Leki przeciwdepresyjne: bupropion, cytalopram, trazodon, trójpier?cieniowe leki przeciwdepresyjne (np. imipramina, amitrypylina, nortryptylina, klomipramina). Nie...
roztw. soli fizjologicznej; , 100 amp. 5 ml
tabl.; , 12 szt. tabl.; , 24 szt.
...wyd?u?a dzia?anie paracetamolu. _ Leki uspokajaj?ce i nasenne nasilaj? przeciwbólowe dzia?anie paracetamolu. _ Propranolol zwi?ksza szybko?? absorpcji paracetamolu, natomiast salbutamol podawany doustnie zmniejsza szybko?? absorpcji paracetamolu. _ Nizatydyna oraz zidowudyna mog? zwi?ksza? st??enie paracetamolu w...zaprzestaniem stosowania inhibitorów, a podaniem pseudoefedryny powinien wynosi? co najmniej 14 dni, _ jednoczesne stosowanie pseudoefedryny i tramadolu mo?e powodowa? 3 niedokrwienne zapalenie okr??nicy, _ wodorotlenek glinu zwi?ksza, natomiast kaolin zmniejsza absorpcj? pseudoefedryny. Dekstrometorfan...
kaps.; , 60 szt.
inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 200 ml inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 300 ml
Raltegravir | ATC: J 05 AX 08
tabl. powl.; 400 mg, 60 szt.
Ivabradine | ATC: C 01 EB 17
tabl. powl.; 7,5 mg, 56 szt.
tabl.; , 100 szt.
inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 1 wstrzyk.