inf. [roztw.]; 5 mg/100 ml, 1 but. 100 ml
FaytonRx-z
Zoledronic acid | ATC: M 05 BA 08
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 4 mg/5 ml, 1 fiol. 5 ml
FaytonRx-z
Zoledronic acid | ATC: M 05 BA 08
inf. [roztw.]; 4 mg/100 ml, 1 fiol. 100 ml
Zoledronic acid | ATC: M 05 BA 08
inf. [roztw.]; 4 mg/100 ml, 1 fiol. 100 ml
Zoledronic acid | ATC: M 05 BA 08
inf. [roztw.]; 4 mg/5 ml, 1 fiol. 5 ml
...NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Osporil, 4 mg/5 ml, koncentrat do sporz?dzania roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna fiolka z 5 ml koncentratu zawiera 4 mg kwasu zoledronowego (bezwodnego) (Acidum zoledronicum). Jeden ml koncentratu zawiera kwas zoledronowy (w postaci kwasu zoledronowego jednowodnego), co odpowiada 0,8 mg kwasu zoledronowego (bezwodnego). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: sodu cytrynian. Ka?da 5 ml fiolka zawiera...
Zoledronic acid | ATC: M 05 BA 08
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 4 mg/5 ml, 1 fiol. 5 ml
...1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Symdronic, 4 mg/5 ml, koncentrat do sporz?dzania roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna fiolka z 5 ml koncentratu zawiera 4 mg kwasu zoledronowego (Acidum zoledronicum), co odpowiada 4,264 mg kwasu zoledronowego jednowodnego. Jeden ml koncentratu zawiera 0,8 mg kwasu zoledronowego. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: 5 ml koncentratu zawiera 0,0816 mmol cytrynianu sodu...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 4 mg/5 ml, 4 fiol. 5 ml inj. [konc. do przyg. roztw.]; 4 mg/5 ml, 1 fiol. 5 ml
...Zoledronic acid Actavis i w jakim celu si? go stosuje 2. Informacje wa?ne przed przyj?ciem leku Zoledronic acid Actavis 3. Jak stosowa? lek Zoledronic acid Actavis 4. Mo?liwe dzia?ania niepo??dane 5. Jak przechowywa? lek Zoledronic acid Actavis 6. Zawarto?? opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Zoledronic acid Actavis i w jakim celu si? go stosuje Substancj? czynn? w leku Zoledronic acid...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 4 mg/5 ml, 5 fiol. 5 ml
...produktu leczniczego Zoledronic acid Claris z innymi potencjalnie nefrotoksycziiyini produktami leczniczymi. Nale?y i-óivnic? zwi-óci? uwag? na mozliwo?? powstania hipomagnezemii podczas leczenia. U pacjentów ze szpiczakiem mnogim ryzyko pogorszenia czynno?ci nerek mo?e zwi?ksza? si? wtedy. gdy produkt leczniczy Zoledronic acid Claris podaje sie w skojarzeniu z talidomidem. Zalcca si * mchowaiiic ostro?no?ci ' l? odczas P udawania l' roduktu lccziiiczc 5 o Zoledronic acid Claris...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 4 mg/5 ml, 1 fiol. 5 ml (szklana)
...Zoledronic Acid Teva i w jakim celu si? go stosuje 2. Informacje wa?ne przed zastosowaniem leku Zoledronic Acid Teva 3. Jak stosowa? lek Zoledronic Acid Teva 4. Mo?liwe dzia?ania niepo??dane 5. Jak przechowywa? lek Zoledronic Acid Teva 6. Zawarto?? opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Zoledronic Acid Teva i w jakim celu si? go stosuje Substancj? czynn? w leku Zoledronic Acid...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 4 mg/5 ml, 1 fiol. 5 ml
...Przed podaniem ka?dej kolejnej dawki produktu leczniczego Zoledronic acid Zentiva nale?y oznaczy? st??enie kreatyniny w surowicy pacjenta. Rozpoczynaj?c terapi? u pacjentów z przerzutami do ko?ci oraz ?agodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynno?ci nerek zaleca si? podanie mniejszych dawek kwasu zoledronowego. U pacjentów z oznakami pogorszenia czynno?ci nerek podczas leczenia, produkt Zoledronic acid Zentiva nale?y odstawi?. Terapia produktem Zoledronic acid Zentiva powinna by? wznowiona tylko wtedy...
ZometaRx-z
Zoledronic acid | ATC: M 05 BA 08
inf. do?. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 4 mg, 1 fiol.+ rozp. 5 ml
...ZAWIERAJ?CE ?BLUE BOX?) PUDE?KO NA 4 FIOLKI I 4 AMPU?KI JAKO OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (ZAWIERAJ?CE ?BLUE BOX?) 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zometa 4 mg proszek i rozpuszczalnik do sporz?dzania roztworu do infuzji Acidum zoledronicum 2. ZAWARTO?? SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH) Jedna fiolka zawiera 4 mg kwasu zoledronowego, co odpowiada 4,264 mg kwasu zoledronowego jednowodnego. 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH Zawiera tak?e mannitol i sodu cytrynian. Ampu?ka...
Zoledronic acid | ATC: M 05 BA 08
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 4 mg/5 ml, 1 fiol. 5 ml
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zomikos, 4 mg/5 ml, koncentrat do sporz?dzania roztworu do infuzji. 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna fiolka z 5 ml koncentratu zawiera 4 mg kwasu zoledronowego (Acidum zoledronicum) (bezwodnego). Jeden ml koncentratu zawiera kwas zoledronowy (jednowodny), co odpowiada 0,8 mg kwasu zoledronowego (bezwodnego). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Koncentrat do sporz?dzania roztworu...